Congresses

5th ANNUAL WORKSHOP FOR MYOSITIS NETWORK (MYONET) 2018

Sponsors

HERE you can download organization instructions for accompanying exhibiton.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Závaznou objednávku partnerské pozice vyplňte a nejpozději do 30. listopadu 2017 doručte na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office@congressprague.cz.
Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 31. prosince 2017 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Pozice

Hlavní partner

Příspěvek 125.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu
Reciproční
plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 10 m2 v místě konání workshopu;
 • Plocha pro reklamní banner – loga v kongresovém sále,
  parametry: max. 2m2;
 • Plocha pro reklamní banner v registraci workshopu;
  parametry: max. 2 m2, 1 reklamní banner
 • Plocha pro logo oficiálního partnera na webových stránkách www.congressprague.cz/myonet2018
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, statický banner, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • 3 bezplatné registrace pro reprezentanty hlavního partnera;
 • 3 bezplatné vstupenky pro reprezentanty hlavního partnera na společnou večeři 1. února 2018, pořádanou ČRS JEP por registrované účastníky workshopu;
 • Distribuce dodaných tištěných informačních materiálů účastníkům konference prostřednictvím registrace.
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 10, rozhodnutí o zařazení do distribuce náleží organizačnímu výboru workshopu;
 • Zařazení loga hlavního partnera workshopu do reklamní projekce v kongresovém sále v přestávkách odborného programu, v rozsahu 20 sekund.
  parametry: statický obrázek, bez ozvučení.

Pozice

Oficiální partner konference

Příspěvek 75.000 Kč
Reciproční
plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 6 m2 v místě konání workshopu;
 • Plocha pro reklamní banner – loga v kongresovém sále,
  parametry: max. 2m2;
 • Plocha pro logo oficiálního partnera na webových stránkách www.congressprague.cz/myonet2018
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, statický banner, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • 2 bezplatné registrace pro reprezentanty oficiálního partnera;
 • 2 bezplatné vstupenky pro reprezentanty oficiálního partnera na společnou večeři 1. února 2018, pořádanou ČRS JEP por registrované účastníky workshopu;
 • Distribuce dodaných tištěných informačních materiálů účastníkům konference prostřednictvím registrace.
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 5, rozhodnutí o zařazení do distribuce náleží organizačnímu výboru workshopu;
 • Zařazení loga hlavního partnera workshopu do reklamní projekce v kongresovém sále v přestávkách odborného programu, v rozsahu 10 sekund.
  parametry: statický obrázek, bez ozvučení.

Pozice

Mediální partner konference

Příspěvek 25.000 Kč
Reciproční
plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 2 m2 v místě konání workshopu; plocha je bez příslušenství, určená pouze pro umístění reklamního banneru;
 • Plocha pro logo mediálního partnera na webových stránkách www.congressprague.cz/myonet2018
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, statický banner, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • 1 bezplatná registrace pro reprezentanta mediálního partnera;
 • Distribuce dodaných tištěných informačních materiálů účastníkům konference prostřednictvím registrace.
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 1, rozhodnutí o zařazení do distribuce náleží organizačnímu výboru workshopu;
 • Zařazení loga hlavního partnera workshopu do reklamní projekce v kongresovém sále v přestávkách odborného programu, v rozsahu 3 sekund.
  parametry: statický obrázek, bez ozvučení.

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

Pravidla pro partnerství

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti partnera a organizátora akce.
 2. Partnerství podle těchto pravidel se sjednává individuálně, smlouvou mezi partnerem a organizátorem akce. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
 3. Partnerstvím podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle některé z inzerovaných partnerských možností.
 4. Plnění poskytnuté podle těchto pravidel nemůže být delegováno na třetí osobu.
 5. Partnerské plnění poskytnuté podle těchto pravidel je organizátor akce povinen použít pro účel, k němuž byl sjednán.
 6. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou partner a organizátor akce v souladu se Závaznými pravidly pořadatelů a obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí partner a organizátor akce uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany. Reklamaci se partner a organizátor akce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.