Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » 30. VÝROČNÍ SETKÁNÍ DĚTSKÝCH UROLOGŮ 2019 » Inzerce a doprovodná výstava

30. VÝROČNÍ SETKÁNÍ DĚTSKÝCH UROLOGŮ 2019

Inzerce a doprovodná výstava

Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem 30. VÝROČNÍHO SETKÁNÍ DĚTSKÝCH UROLOGŮ 2019 (dále jen „setkání“), je Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK v Praze a Sekce dětské urologie České urologické společnosti ČLS JEP (dále jen pořadatel). Koná se pod odbornou záštitou České urologické společnosti ČLS JEP.
 2. Smluvním organizátorem setkání je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci jím stanovených závazných pravidel.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na setkání musí být závazně potvrzeny do 15. dubna 2019.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 30. dubna 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení setkání.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatele, není dovoleno v době konání setkání zvát registrované účastníky setkání na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Vyplněnou objednávku zašlete na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz.
Závazná objednávka musí být objednatelem uplatněna nejpozději do 15. dubna 2019. Objednávku doručenou po tomto termínu již nebude možné přijmout z důvodu vyúčtování podle Závazných pravidel pořadatele.
Vyúčtování a fakturaci závazné objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 30. dubna 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100, Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.
Vybranou prezentaci je možné objednat rovněž on-line.

REKLAMA V RÁMCI INTERNETOVÉ PREZENTACE NA OFICIÁLNÍCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
Parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB
Termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu symposia, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů
úvodní stránka
dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem
CZK 3.000
REKLAMA V PROGRAMOVÉM SBORNÍKU S ABSTRAKTY
Parametry pro dodání elektronických podkladů:formát A5, A6 (na šířku), barva 4/0; CMYK, 300 dpi, fonty převedené do křivek, 5 mm na spad
Termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 15. dubna 2019
vnitřní strana (A5: 148 x 210 mm)
CZK 5.000
vnitřní strana (A6: 148 x 105 mm, orientace na šířku)
CZK 3.000
VÝSTAVNÍ PLOCHA NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ V RÁMCI TRD 2019
Termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 15. dubna 2019.
výstavní plocha 2 m2
plocha je bez příslušenství, 1 ks bezplatné vystavovatelské registrace
CZK 3.000
výstavní plocha 4 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystavovatelských registrací
CZK 8.000
PLOCHA PRO UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍHO BANNERU
Termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 15. dubna 2019.
plocha pro umístění reklamního banneru v prostoru registrace
plocha banneru max. 2 m2
CZK 3.000
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále
plocha banneru max. 2 m2
CZK 6.000
PLOCHA PRO UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍHO BANNERU
Termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 15. dubna 2019.
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům setkání v rámci registrace
parametry a pravidla: formát A4, max. 5 listů
CZK 3.000
FIREMNÍ PODPOROVANÁ PŘEDNÁŠKA
Termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 15. dubna 2019.
firemní podporovaná přednáška 10 min.
cena za přednášku zahrnuje: čas 10 minut v programu, kongresový sál 90 míst, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci přednášky na oficiálních webových stránkách a v Programovém sborníku.
CZK 8.000

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

ONLINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

PDF soubor s nabídkou firemní prezentace

Závazná obchodní pravidla pro objednávku

 1. Obchodní pravidla upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 2. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem potvrzení objednávky tato zakládá závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 3. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.congressprague.cz/30vsdu a v Programovém sborníku podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.
 4. Výstavní plochou se rozumí plocha v m2 s příslušenstvím nebo plocha pro reklamní banner podle objednávky.
 5. Firemní prezentací se rozumí podporovaná přednáška zařazená do odborného programu setkání.
 6. Přidělená inzerce a reklama, výstavní plocha nebo prezentace nesmí být poskytnuta ani jinak postoupena třetí osobě.
 7. Cenu za objednanou inzerci, reklamu, výstavní plochu nebo firemní prezentaci podle této nabídky musí objednatel uhradit na základě faktury organizátora nejpozději do 30. dubna 2019.
 8. Zruší-li objednatel objednávku nebo její část:
  • do 30. dubna 2019, činí stornovací poplatek 30% z ceny objednané inzerce, reklamy výstavní plochy nebo prezentace;
  • do 5. května 2019, činí stornovací poplatek 50% z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace;
  • 6. května 2019 a později, činí stornovací poplatek 100% z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
  O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
 9. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
 10. O zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci informuje organizátor bezodkladně objednatele. V den oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn použít na základě řádného vyúčtování příslušnou odpovídající část již uhrazených plateb na úhradu již vynaložených nákladů.
 11. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dáváte souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

 • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely Vaší účasti a prezentace jako objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k Vaší účasti jako objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).
 • Tento souhlas můžete jako objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.
 • Objednatel současně bere na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu objednatele nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto objednávkového formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.