Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » 77. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA » Inzerce a doprovodná výstava

77. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA

Inzerce a doprovodná výstava

Vážení přátelé a partneři české revmatologie.


Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na 77. klinické konferenci Revmatologického ústavu v Praze, kterou připravujeme jako Česká revmatologická společnost ČLS JEP, organizační složka ČLS JEP, s podporou partnerů, a která se bude konat dne 26. dubna 2019 od 9.00 v Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9.

Věříme, že přijmete naše pozvání a nabídku a stanete se jedním z partnerů či sponzorů, využijete možnost účasti na doprovodné výstavě nebo některou z dalších forem prezentace.

Děkujeme za vaši podporu konference a těšíme se na Vaši účast a na setkání v Praze.

S úctou,
za Českou revmatologickou společnost ČLS JEP, pořadatele konference
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.,
předseda

za Revmatologický ústav v Praze
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,
ředitel

Závazná pravidla pořadatelů

 1. Pořadatelem 77. klinické konference RÚ Praha (dále jen „konference“) je Česká revmatologická společnost ČLS JEP, organizační složka ČLS JEP, s podporou partnerů (dále jen „pořadatel“).
 2. Organizátorem konference je Congress Prague (dále jen „organizátor“) a pořadateli zodpovídá za realizaci těchto Závazných pravidel a je povinen se jimi řídit.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na konferenci musí být závazně potvrzeny do 2. dubna 2019.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 16. dubna 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a dofakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení konference.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatelů.
 9. Všechny platby, uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele, musí být provedeny bankovním převodem.
 10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatelů, není dovoleno v době konání konference, v místě konání konference zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatelů.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Objednávku zašlete na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení. Závazná objednávka musí být objednatelem potvrzena nejpozději do 2. dubna 2019. Objednávka doručená po tomto termínu již nebude z důvodu Závazných pravidel pořadatele přijata.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

REKLAMA V RÁMCI INTERNETOVÉ PREZENTACE 77. KK RÚ 2019
Parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu symposia, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů

úvodní stránka www.revmatologicka-spolecnost.cz/77kk2019 - dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem
Parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB. Termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu symposia, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů
6.000 Kč
zařazení prezentačního slide v délce 5 sec (logo nebo reklama objednatele do reklamní smyčky v rámci projekce v konferenčním sále v přestávkách programu.
Parametry pro dodání elektronických podkladů: formát power point, 5 sec, bez zvuku, statický obrázek nebo animace
6.000 Kč

VÝSTAVNÍ PLOCHA NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ V RÁMCI 77. KK RÚ 2019
Termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 2. dubna 2019.

výstavní plocha 3 m2
včetně příslušenství (stůl, židle, 1 ks bezplatné vystavovatelské registrace)
6.000 Kč
výstavní plocha 4 m2
včetně příslušenství (konferenční stůl, dvě židle a 2 bezplatných vystavovatelských registrací)
12.000 Kč
výstavní plocha 6 m2
včetně příslušenství (konferenční stůl, dvě židle a 2 bezplatných vystavovatelských registrací)
15.000 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále
plocha banneru max. 2 m2
6.000 Kč
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům konference v rámci registrace
parametry a pravidla: formát A4, max. 5 listů
2.500 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH, dle platné sazby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Oprávněným pro vyřizování objednávek podle těchto obchodních podmínek je Congress Prague, organizátor konference.
 2. Tyto podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 3. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem doručení organizátorovi zakládá objednávka závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 4. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.revmatologicka-spolecnost.cz/77kk2019, podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.
 5. Výstavní plochou se rozumí výstavní plocha v m2 s příslušenstvím na doprovodné výstavě nebo plocha pro reklamní banner podle údajů uvedených v objednávce.
 6. Přidělená inzerce nebo expozice nesmí být pronajímána ani jinak postoupena třetí osobě.
 7. Cenu objednané inzerce a expozice uhradí objednatel na základě dodané faktury organizátora nejpozději do 16. dubna 2019.
 8. Zruší-li objednatel svou účast na akci:
  • do 16. dubna 2019, činí stornovací poplatek 50 % z ceny objednaných účastí;
  • 17. dubna 2019 a později, činí stornovací poplatek 100 % z ceny objednaných účasti;
 9. O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu objednaných účastí.
 10. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané účasti. V případě zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci (vis major), uvědomí o tomto organizátor bezodkladně objednatele. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn zadržet proti vyúčtování odpovídající část již uhrazených plateb za účelem úhrady již naběhlých nákladů.
 11. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.

Stáhněte si PDF soubor s tiskovou verzí firemních nabídek a vyplňovacím formulářem.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dáváte souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

 • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely Vaší účasti a prezentace jako objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k Vaší účasti jako objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).
 • Tento souhlas můžete jako objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.
 • Objednatel současně bere na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu objednatele nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto objednávkového formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.