Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » 78. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA » Inzerce a doprovodná výstava

78. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA

Inzerce a doprovodná výstava

Vážení přátelé a partneři české revmatologie.

 

Jménem pořadatele – České revmatologické společnosti, organizační složky ČLS JEP si Vás dovolujeme pozvat k účasti a vaši prezentaci v rámci programu 78. klinické konference Revmatologického ústavu v Praze, která se bude konat 25. října 2019 od 9.00 hodin v Kongresovém centru ČVUT – Masarykově koleji, v Praze 6, na adrese: Thákurova 1, 160 41, Praha 6

Dostupnost
MHD
Metro: trasa A, stanice Dejvická,
Tramvaj: č. 20, 36, - zastávky Dejvická nebo Vítězné náměstí
BUS: č. 119 - zastávka Nádraží Veleslavín
AUTO: příjezd vnitřním dopravním okruhem, odbočka z Evropské třídy do ulice Thákurova, přímo před kongresové centrum. Parkování na dostupných veřejných parkovištích v místě.

Věříme, že přijmete naše pozvání a nabídku a využijete možnost účasti na doprovodné výstavě nebo některou z dalších forem prezentace v rámci konference.

Děkujeme za vaši podporu konference a těšíme se na Vaši účast a na setkání na akademické půdě v Praze.

S úctou,
za Českou revmatologickou společnost ČLS JEP, pořadatele konference
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.,
předseda ČRS ČLS JEP

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,
vědecký sekretář ČRS ČLS JEP, koordinátor odborného programu konference

Závazná obchodní a platební pravidla pořadatele konference

 1. Pořadatelem 78. klinické konference RÚ Praha (dále jen „konference“) je Česká revmatologická společnost ČLS JEP, organizační složka ČLS JEP, s podporou partnerů (dále jen „pořadatel“).
 2. Organizátorem konference a základě smlouvy s ČLS JEP je Congress Prague, s.r.o., (dále jen „organizátor“) a pořadateli zodpovídá za realizaci těchto Závazných pravidel a je povinen se jimi řídit.
 3. Objednávka účastí a prezentace podle této nabídky musí být závazně potvrzená do 20. září 2019.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzené objednávky (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 15. října 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktury v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a dofakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení konference.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je oprávněným důvodem pro odmítnutí objednávky dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby, uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele, musí být provedeny bankovním převodem.
 10. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem konference použité výhradně na organizaci a přípravu odborného programu konference a jeho materiální zajištění.
 11. Je nepřípustné, v době konání konference, v místě konání konference zvát registrované účastníky konference na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je oprávněným důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Objednávku zašlete na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

REKLAMA V RÁMCI INTERNETOVÉ PREZENTACE 78. KK RÚ 2019
Parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu symposia, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů

úvodní stránka www.revmatologicka-spolecnost.cz/78kk2019 - dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem
Parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB. Termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu symposia, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů
6.500 Kč
zařazení prezentačního slide v délce 5 sekund (logo nebo reklama objednatele do reklamní smyčky v rámci projekce v konferenčním sále v přestávkách programu.
Parametry pro dodání elektronických podkladů: formát power point, 5 sekund, bez zvuku, statický obrázek nebo animace
6.500 Kč

VÝSTAVNÍ PLOCHA NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ V RÁMCI 78. KK RÚ 2019
Termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 10. října 2019.

výstavní plocha 3 m2
včetně příslušenství (stůl, židle, 1 ks bezplatné vystavovatelské registrace)
7.000 Kč
výstavní plocha 4 m2
včetně příslušenství (konferenční stůl, dvě židle a 2 bezplatných vystavovatelských registrací)
12.000 Kč
výstavní plocha 6 m2
včetně příslušenství (konferenční stůl, dvě židle a 2 bezplatných vystavovatelských registrací)
20.000 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále
plocha banneru max. 2 m2
6.500 Kč
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům konference v rámci registrace
parametry a pravidla: formát A4, max. 5 listů
3.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH, dle platné sazby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Oprávněným pro vyřizování objednávek podle těchto obchodních podmínek je Congress Prague, organizátor konference.
 2. Tyto podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 3. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem doručení organizátorovi zakládá objednávka závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 4. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.revmatologicka-spolecnost.cz/78kk2019, podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.
 5. Výstavní plochou se rozumí výstavní plocha v m2 s příslušenstvím na doprovodné výstavě nebo plocha pro reklamní banner podle údajů uvedených v objednávce.
 6. Přidělená inzerce nebo expozice nesmí být pronajímána ani jinak postoupena třetí osobě.
 7. Cenu objednané inzerce a expozice uhradí objednatel na základě dodané faktury organizátora nejpozději do 15. října 2019.
 8. Zruší-li objednatel svou účast na akci:
  • do 21. září 2019, činí stornovací poplatek 250 Kč;
  • do 15. října 2019 činí stornovací poplatek 50 % z ceny objednaných účasti;
  • 16. října 2019 a později, činí stornovací poplatek 100 % z ceny objednaných účasti;
 9. O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu objednaných účastí.
 10. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané účasti. V případě zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci (vis major), uvědomí o tomto organizátor bezodkladně objednatele. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn zadržet proti vyúčtování odpovídající část již uhrazených plateb za účelem úhrady již naběhlých nákladů.
 11. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.

 

Stáhněte si PDF soubor s tiskovou verzí firemních nabídek a vyplňovacím formulářem.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dáváte souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

 • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely Vaší účasti a prezentace jako objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k Vaší účasti jako objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).
 • Tento souhlas můžete jako objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.
 • Objednatel současně bere na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu objednatele nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto objednávkového formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.