Kongresy

78. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA

Nabídka sponzorské spolupráce


Formulář


Vážení přátelé a partneři české revmatologie.


Jménem pořadatele – České revmatologické společnosti, organizační složky ČLS JEP si Vás dovolujeme pozvat k účasti a vaši prezentaci v rámci programu 78. klinické konference Revmatologického ústavu v Praze, která se bude konat 25. října 2019 od 9.00 hodin v Kongresovém centru ČVUT – Masarykově koleji, v Praze 6, na adrese: Thákurova 1, 160 41, Praha 6

Dostupnost
MHD
Metro: trasa A, stanice Dejvická,
Tramvaj: č. 20, 36, - zastávky Dejvická nebo Vítězné náměstí
BUS: č. 119 - zastávka Nádraží Veleslavín
AUTO: příjezd vnitřním dopravním okruhem, odbočka z Evropské třídy do ulice Thákurova, přímo před kongresové centrum. Parkování na dostupných veřejných parkovištích v místě.

Věříme, že přijmete naše pozvání a nabídku a využijete možnost účasti na doprovodné výstavě nebo některou z dalších forem prezentace v rámci konference.

Děkujeme za vaši podporu konference a těšíme se na Vaši účast a na setkání na akademické půdě v Praze.

S úctou,
za Českou revmatologickou společnost ČLS JEP, pořadatele konference
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.,
předseda ČRS ČLS JEP

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,
vědecký sekretář ČRS ČLS JEP, koordinátor odborného programu konference

Závazná obchodní a platební pravidla pořadatele konference

 1. Pořadatelem 78. klinické konference RÚ Praha (dále jen „konference“) je Česká revmatologická společnost ČLS JEP, organizační složka ČLS JEP, s podporou partnerů (dále jen „pořadatel“).
 2. Organizátorem konference a základě smlouvy s ČLS JEP je Congress Prague, s.r.o., (dále jen „organizátor“) a pořadateli zodpovídá za realizaci těchto Závazných pravidel a je povinen se jimi řídit.
 3. Objednávka účastí a prezentace podle této nabídky musí být závazně potvrzená do 20. září 2019.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzené objednávky (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 15. října 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktury v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a dofakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení konference.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je oprávněným důvodem pro odmítnutí objednávky dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby, uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele, musí být provedeny bankovním převodem.
 10. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem konference použité výhradně na organizaci a přípravu odborného programu konference a jeho materiální zajištění.
 11. Je nepřípustné, v době konání konference, v místě konání konference zvát registrované účastníky konference na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je oprávněným důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Objednávku zašlete na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

NABÍDKA PARTNERSKÝCH MOŽNOSTÍ

Pozice

Hlavní partner konference

Příspěvek 45.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu
Reciproční
plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 6 m2 v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro reklamní banner – reklamní roletu nebo logo v konferenčním sále,
  parametry: max. 2m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na webových stránkách www.revmatologicka-spolecnost.cz/78kk2019
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Zveřejnění pozice na webových stránkách www.revmatologicka-spolecnost.cz/78kk2019
  a v programu konference s logem partnera.
 • Distribuce dodaných informačních materiálů účastníkům konference prostřednictvím registrace.
  parametry: 160 sad, 5 listů formátu A4 v sadě
 • Zařazení dodané firemní inzerce nebo prezentace v rozsahu 10 sekund, do inzertní smyčky v rámci projekce v konferenčním sále

Pozice

Partner konference

Příspěvek 30.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu
Reciproční
plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro reklamní banner – reklamní roletu nebo logo v konferenčním sále,
  parametry: max. 2m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na webových stránkách www.revmatologicka-spolecnost.cz/78kk2019
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Zveřejnění pozice na webových stránkách
  www.revmatologicka-spolecnost.cz/78kk2019
  a v programu konference s logem partnera.

Pozice

Mediální partner

Příspěvek 20.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu
Reciproční
plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro reklamní banner – loga v konferenčním sále,
  parametry: max. 1m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner - logo na webových stránkách
  www.revmatologicka-spolecnost.cz/78kk2019
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB
 • Zveřejnění pozice na webových stránkách
  www.revmatologicka-spolecnost.cz/78kk2019 a v programu konference s logem mediálního partnera.

Pozice

Sponzor registrace

Příspěvek 20.000 Kč na zajištění registrace konference
Reciproční
plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 3 m2 v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro tištěnou inzerci sponzora na zadní straně registračních průkazů
  parametry:formát A7, tištěné logo nebo inzerce sponzora v provedení na výšku
 • Zveřejnění pozice na webových stránkách
  www.revmatologicka-spolecnost.cz/78kk2019
  a v programu konference s logem sponzora.

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby

Pravidla pro partnerství

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti partnera a organizátora akce.
 2. Partnerství podle těchto pravidel se sjednává individuálně, smlouvou mezi partnerem a organizátorem akce. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
 3. Partnerstvím podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle některé z inzerovaných partnerských možností.
 4. Plnění poskytnuté podle těchto pravidel nemůže být delegováno na třetí osobu.
 5. Partnerské plnění poskytnuté podle těchto pravidel je organizátor akce povinen použít pro účel, k němuž byl sjednán.
 6. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou partner a organizátor akce v souladu se Závaznými pravidly pořadatelů a obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí partner a organizátor akce uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany. Reklamaci se partner a organizátor akce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.
Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dáváte souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

 • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely Vaší účasti a prezentace jako objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k Vaší účasti jako objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).
 • Tento souhlas můžete jako objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.
 • Objednatel současně bere na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu objednatele nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto objednávkového formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.


Formulář