Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2019 - ČÁST B6

Inzerce a doprovodná výstava

POZVÁNÍ K ÚČASTI, NABÍDKA MOŽNOSTÍ INZERCE, REKLAMY, PREZENTACE

Závazná pravidla pořadatelů

  1. Pořadatelem vzdělávací akce (dále jen „Akademie ČHS 2019) je Česká hepatologická společnost ČLS JEP, organizační složka ČLS JEP, s podporou partnerů (dále jen „ pořadatel“).
  2. Organizátorem je Congress Prague (dále jen „ organizátor“) a pořadateli zodpovídá za realizaci těchto Závazných pravidel a je povinen se jimi řídit.
  3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na konferenci musí být závazně potvrzeny do 15. března 2019.
  4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 15. dubna 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
  5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
  6. Vyúčtování a dofakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení Akademie ČHS 2019.
  7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
  8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatelů.
  9. Všechny platby, uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele, musí být provedeny bankovním převodem.
  10. . S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatelů, není dovoleno v době konání konference, v místě konání konference zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatelů.

Pravidla pro objednávání
Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Objednávku zašlete na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení. Závazná objednávka musí být objednatelem potvrzena nejpozději do 15. března 2019 . Objednávka doručená po tomto termínu již nebude z důvodu Závazných pravidel pořadatele přijata.

REKLAMA V RÁMCI INTERNETOVÉ PREZENTACE AKADEMIE ČHS 2019
Parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB
Termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu symposia, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů
úvodní stránka ČHS 2019,
dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem
CZK 3.000
REKLAMA V RÁMCI TIŠTĚNÉHO SYLABUSU PŘEDNÁŠEK AKADEMIE ČHS 2019
Parametry pro dodání elektronických podkladů:formát A5, A6 (na šířku), barva 4/0; CMYK, 300 dpi, fonty převedené do křivek, 5 mm na spad
Termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 15. března 2019
vnitřní strana (A6: 148 x 105 mm, orientace na šířku) CZK 3.000
vnitřní strana (A5: 148 x 210 mm) CZK 5.000
PLOCHA PRO REKLAMNÍ BANNER V RÁMCI AKADEMIE ČHS 2019, DISTRIBUCE REKLAMNÍCH MATERIÁLŮ
Termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 15. března 2019.
plocha pro umístění reklamního banneru v prostoru registrace
plocha banneru max. 2 m2
CZK 3.000
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále
plocha banneru max. 2 m2
CZK 5.000
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům setkání v rámci registrace
parametry a pravidla: formát A4, max. 5 listů
CZK 2.000

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

ONLINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

PDF soubor s nabídkou firemní prezentace