Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2019 - ČÁST B6

Nabídka sponzorské spolupráce


Formulář


AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2019 - NABÍDKA PARTNERSTVÍ VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU

Vážení kolegové, přátelé a partneři české hepatologie,

věřím, že Vás projekt Akademie ČHS 2019 zaujme a že jej podpoříte.
Těším se na spolupráci s Vámi.
Současně Vám předkládáme kompletní nabídku variant partnerství zahrnující soubor recipročních plnění v rámci všech dílů Akademie ČHS 2019.
Chci Vám předem poděkovat za Vaši podporu a ubezpečit Vás, že poskytnuté prostředky v plném rozsahu použijeme pro přípravu odborného programu Akademie ČHS 2019 jako vzdělávacího projektu v rámci postgraduálního vzdělávání, která bude významně ovlivňovat rozvoj hepatologie v budoucích letech.

S úctou,

Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
Předseda ČHS ČLS JEP

Důležitá poznámka: V případě objednání pro tři a více bloků se za každý blok od čtvrtého po šestý poskytuje automatická sleva 35 % z inzerovaných cen.

Pozice

Generální partner projektu

Příspěvek 300.000 Kč
Služby,
plnění
 1. Prezentační plocha 10 m2 v místě konání akcí Akademie ČHS 2019;
 2. Plocha pro reklamní banner v konferenčním sále;
 3. Plocha pro reklamní banner v registraci;
 4. Plocha pro logo generálního partnera na oficiálních stránkách Akademie ČHS 2019, parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné provedení – dynamický banner nebo animace;
 5. Tři bezplatné vstupy pro zástupce generálního partnera na program vzdělávacích bloků Akademie ČHS 2019;
 6. Distribuce dodaných tištěných informačních materiálů prostřednictvím registrace;
 7. Zařazení prezentace generálního partnera do doprovodné projekce vzdělávacích bloků Akademie ČHS 2019, v přestávkách odborného programu
 8. Inzertní plocha formátu A4 pro zařazení inzerce generálního partnera v Sylabusech přednášek všech vzdělávacích bloků zařazených do projektu Akademie ČHS 2019.

Pozice

Hlavní partner projektu

Příspěvek 100.000 Kč
Služby,
plnění
 1. Prezentační plocha 4 m2 v místě konání akcí Akademie ČHS 2019;
 2. Plocha pro reklamní banner v konferenčním sále;
 3. Plocha pro logo hlavního partnera na oficiálních stránkách Akademie ČHS 2019, parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné provedení – statický banner nebo animace;
 4. Dvě bezplatné vstupy pro zástupce hlavního partnera na program vzdělávacích bloků Akademie ČHS 2019;
 5. Distribuce dodaných tištěných informačních materiálů prostřednictvím registrace;
 6. Zařazení prezentace hlavního partnera do doprovodné projekce programu vzdělávacích bloků Akademie ČHS 2019, v přestávkách odborného programu
 7. Inzertní plocha formátu A5 pro zařazení inzerce hlavního partnera v Sylabusech přednášek všech vzdělávacích bloků zařazených do projektu Akademie ČHS 2019.

Pozice

Partner projektu

Příspěvek 50.000 Kč
Služby,
plnění
 1. Prezentační plocha 3 m2 v místě konání akcí Akademie ČHS 2019;3
 2. Plocha pro logo partnera v konferenčním sále;
 3. Plocha pro logo partnera na oficiálních stránkách Akademie ČHS 2019, parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné provedení – statický banner;
 4. Jeden bezplatný vstup pro zástupce partnera na program vzdělávacích bloků Akademie ČHS 2019;
 5. Distribuce dodaných tištěných informačních materiálů prostřednictvím registrace;
 6. Zařazení prezentace hlavního partnera do doprovodné projekce programu vzdělávacích bloků Akademie ČHS 2019, v přestávkách odborného programu
 7. Inzertní plocha formátu A8 pro zařazení loga partnera v Sylabusech přednášek všech vzdělávacích bloků zařazených do projektu Akademie ČHS 2019.

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby

Pravidla pro objednávání

Závaznou objednávku partnerské pozice vyplňte a nejpozději do 15. února 2019 doručte na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 50% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 1. března 2019 formou první zálohy (předplatby) a 50% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 1. září 2019 formou druhé zálohy (předplatby).
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Pravidla pro partnerství

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti partnera a organizátora akce.
 2. Partnerství podle těchto pravidel se sjednává individuálně, smlouvou mezi partnerem a organizátorem akce. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
 3. Partnerstvím podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle inzerované nabídky a pravidel pořadatele.
 4. Plnění poskytnuté podle těchto pravidel nemůže být delegováno na třetí osobu.
 5. Partnerské plnění poskytnuté podle těchto pravidel je organizátor akce povinen použít výhradně pro účel, k němuž bylo sjednáno.
 6. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou partner a organizátor akce v souladu se Závaznými pravidly pořadatele a obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí partner a organizátor akce uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany. Reklamaci se partner a organizátor akce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.
Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dáváte souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

 • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely Vaší účasti a prezentace jako objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k Vaší účasti jako objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).
 • Tento souhlas můžete jako objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.
 • Objednatel současně bere na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu objednatele nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto objednávkového formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.


Formulář