Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2020 B5

Inzerce a doprovodná výstava

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2020 - NABÍDKA INZERCE, REKLAMY, PREZENTACE V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU

Vážení kolegové, přátelé a partneři české hepatologie,

věříme, že Vás další pokračování vzdělávacího projektu Akademie ČHS 2020 zaujme a že jej (podobně jako v předchozím roce) podpoříte.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Současně Vám předkládáme kompletní nabídku možnosti inzerce, reklamy a prezentace v rámci vzdělávacích bloků Akademie ČHS 2020.
Nabídka je kompletní a zahrnuje vzdělávací bloky B1, B2, B3, B4, a B5 (dále jen Akademie ČHS 2020).
Chceme Vám předem poděkovat za Vaši podporu a ubezpečit Vás, že poskytnuté prostředky v plném rozsahu použijeme pro přípravu odborného programu Akademie ČHS 2020 jako vzdělávacího projektu v rámci postgraduálního vzdělávání, která bude významně ovlivňovat rozvoj hepatologie v budoucích letech.

S úctou,

Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
Předseda ČHS ČLS JEP

POZVÁNÍ K ÚČASTI, NABÍDKA MOŽNOSTÍ INZERCE, REKLAMY, PREZENTACE

Závazná pravidla pořadatelů

  1. Pořadatelem vzdělávací akce (dále jen „Akademie ČHS 2020) je Česká hepatologická společnost ČLS JEP, organizační složka ČLS JEP, s podporou partnerů (dále jen „pořadatel“).
  2. Organizátorem je Congress Prague (dále jen „organizátor“) a pořadateli zodpovídá za realizaci těchto Závazných pravidel a je povinen se jimi řídit.
  3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na vzdělávací akci musí být závazně potvrzeny do 1. února 2020.
  4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 28. února 2020 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
  5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
  6. Vyúčtování a dofakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení Akademie ČHS 2020.
  7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
  8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatelů.
  9. Všechny platby, uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele, musí být provedeny bankovním převodem.
  10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatelů, není dovoleno v době konání a místě vzdělávací akce zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatelů.

Pravidla pro objednávání
Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Objednávku zašlete na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení. Závazná objednávka musí být objednatelem potvrzena nejpozději do 1. února 2020 . Objednávka doručená po tomto termínu již nebude z důvodu Závazných pravidel pořadatele přijata.

REKLAMA V RÁMCI INTERNETOVÉ PREZENTACE AKADEMIE ČHS 2020
Parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB
Termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu symposia, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů
úvodní stránka ČHS 2020,
dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem
CZK 15.000
REKLAMA V RÁMCI TIŠTĚNÉHO SYLABUSU PŘEDNÁŠEK AKADEMIE ČHS 2020
Parametry pro dodání elektronických podkladů:formát A5, A6 (na šířku), barva 4/0; CMYK, 300 dpi, fonty převedené do křivek, 5 mm na spad
Termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 1. února 2020
vnitřní strana (A6: 148 x 105 mm, orientace na šířku) CZK 15.000
vnitřní strana (A5: 148 x 210 mm) CZK 25.000
PLOCHA PRO REKLAMNÍ BANNER V RÁMCI AKADEMIE ČHS 2020, DISTRIBUCE REKLAMNÍCH MATERIÁLŮ
Termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 1. února 2020.
plocha pro umístění reklamního banneru v prostoru registrace
plocha banneru max. 2 m2
CZK 15.000
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále
plocha banneru max. 2 m2
CZK 25.000
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům setkání v rámci registrace
parametry a pravidla: formát A4, max. 5 listů
CZK 10.000

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

ONLINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

PDF soubor s nabídkou firemní prezentace