Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2020 B5

Závazné obchodní podmínky

 

 1. Oprávněným pro vyřizování objednávek podle těchto obchodních podmínek je Congress Prague, organizátor konference.
 2. Tyto podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 3. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem doručení organizátorovi zakládá objednávka závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 4. Plocha pro inzerci nebo reklamu nesmí být pronajímána ani jinak postoupena třetí osobě.
 5. Cenu objednané inzerce a expozice uhradí objednatel na základě dodané faktury organizátora nejpozději do 28. února 2020.
 6. Zruší-li objednatel svou účast na akci:
  • do 15. března 2020, činí stornovací poplatek 50 % z ceny objednaných účastí;
  • od 16. března 2020 a později, činí stornovací poplatek 100 % z ceny objednaných účastí;
 7. O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu objednaných účastí.
 8. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané účasti. V případě zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci (vis major), uvědomí o tomto organizátor bezodkladně objednatele. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn zadržet proti vyúčtování odpovídající část již uhrazených plateb za účelem úhrady již naběhlých nákladů.
 9. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.