Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2020 B5

Nabídka sponzorské spolupráce


Formulář


AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2020 - NABÍDKA PARTNERSTVÍ VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU

Vážení kolegové, přátelé a partneři české hepatologie,

věříme, že Vás další pokračování vzdělávacího projektu Akademie ČHS 2020 zaujme a že jej (podobně jako v předchozím roce) podpoříte.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Současně Vám předkládáme kompletní nabídku variant partnerství zahrnující soubor recipročních plnění v rámci vzdělávacích bloků Akademie ČHS 2020. Nabídka partnerství je kompletní a zahrnuje vzdělávací bloky B1, B2, B3, B4, a B5 (dále jen Akademie ČHS 2020).
Chceme Vám předem poděkovat za Vaši podporu a ubezpečit Vás, že poskytnuté prostředky v plném rozsahu použijeme pro přípravu odborného programu Akademie ČHS 2020 jako vzdělávacího projektu v rámci postgraduálního vzdělávání, která bude významně ovlivňovat rozvoj hepatologie v budoucích letech.

S úctou,

Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
Předseda ČHS ČLS JEP

Prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
Předseda ČHS ČLS JEP

Pozice

Generální partner projektu

Příspěvek 300.000 Kč
Služby,
plnění
 1. Prezentační plocha 10 m2 v místě konání akcí Akademie ČHS 2019;
 2. Plocha pro reklamní banner v konferenčním sále;
 3. Plocha pro reklamní banner v registraci;
 4. Plocha pro logo generálního partnera na oficiálních stránkách Akademie ČHS 2020, parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné provedení - dynamický banner nebo animace;
 5. Tři bezplatné vstupy pro zástupce generálního partnera na program vzdělávacích bloků Akademie ČHS 2020;
 6. Distribuce dodaných tištěných informačních materiálů prostřednictvím registrace;
 7. Zařazení prezentace generálního partnera do doprovodné projekce vzdělávacích bloků Akademie ČHS 2020, v přestávkách odborného programu
 8. Inzertní plocha formátu A4 pro zařazení inzerce generálního partnera v Sylabusech přednášek všech vzdělávacích bloků zařazených do projektu Akademie ČHS 2020.

Pozice

Hlavní partner projektu

Příspěvek 150.000 Kč
Služby,
plnění
 1. Prezentační plocha 5 m2 v místě konání akcí Akademie ČHS 2020;
 2. Plocha pro reklamní banner v konferenčním sále;
 3. Plocha pro logo hlavního partnera na oficiálních stránkách Akademie ČHS 2020, parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné provedení - statický banner nebo animace;
 4. Dvě bezplatné vstupy pro zástupce hlavního partnera na program vzdělávacích bloků Akademie ČHS 2019;
 5. Distribuce dodaných tištěných informačních materiálů prostřednictvím registrace;
 6. Zařazení prezentace hlavního partnera do doprovodné projekce programu vzdělávacích bloků Akademie ČHS 2019, v přestávkách odborného programu
 7. Inzertní plocha formátu A5 pro zařazení inzerce hlavního partnera v Sylabusech přednášek všech vzdělávacích bloků zařazených do projektu Akademie ČHS 2020.

Pozice

Partner projektu

Příspěvek 60.000 Kč
Služby,
plnění
 1. Prezentační plocha 3 m2 v místě konání akcí Akademie ČHS 2020;
 2. Plocha pro logo partnera v konferenčním sále;
 3. Plocha pro logo partnera na oficiálních stránkách Akademie ČHS 2020, parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné provedení - statický banner;
 4. Jeden bezplatný vstup pro zástupce partnera na program vzdělávacích bloků Akademie ČHS 2020;
 5. Distribuce dodaných tištěných informačních materiálů prostřednictvím registrace;
 6. Zařazení prezentace hlavního partnera do doprovodné projekce programu vzdělávacích bloků Akademie ČHS 2019, v přestávkách odborného programu
 7. Inzertní plocha formátu A8 pro zařazení loga partnera v Sylabusech přednášek všech vzdělávacích bloků zařazených do projektu Akademie ČHS 2020.

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby

Pravidla pro objednávání

Závaznou objednávku partnerské pozice vyplňte a nejpozději do 1. února 2020 doručte na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 50% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 28. února 2020 formou první zálohy (předplatby) a 50% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 1. září 2020 formou druhé zálohy (předplatby).
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Pravidla pro partnerství

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti partnera a organizátora akce.
 2. Partnerství podle těchto pravidel se sjednává individuálně, smlouvou mezi partnerem a organizátorem akce. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
 3. Partnerstvím podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle inzerované nabídky a pravidel pořadatele.
 4. Plnění poskytnuté podle těchto pravidel nemůže být delegováno na třetí osobu.
 5. Partnerské plnění poskytnuté podle těchto pravidel je organizátor akce povinen použít výhradně pro účel, k němuž bylo sjednáno.
 6. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou partner a organizátor akce v souladu se Závaznými pravidly pořadatele a obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí partner a organizátor akce uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany. Reklamaci se partner a organizátor akce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy


Formulář