Kongresy

64. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 2020

Inzerce a doprovodná výstava

Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem 64. výročního sjezdu Českých a Slovenských revmatologů 2020 (dále jen „sjezd“) je Česká lékařská společnost JEP, prostřednictvím organizační složky, České revmatologické společnosti ČLS JEP (dále jen pořadatel). Odborný program sjezdu je připravován ve spolupráci se Slovenskou lékárskou spoločnosťou, její organizační složkou Slovenskou reumatologickou spoločnosťou SLS.
 2. Organizátorem sjezdu je Congress Prague a pořadatelům zodpovídá za realizaci jimi stanovených závazných pravidel.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na sjezdu musí být závazně potvrzeny do 1. září 2020.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 20. září 2020 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení sjezdu.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby, uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele, musí být provedeny bankovním převodem.
 10. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem sjezdu použité výhradně na organizaci a přípravu odborného programu sjezdu a jeho materiální zajištění.
 11. Je nepřípustné, v době konání sjezdu, v místě konání sjezdu zvát registrované účastníky sjezdu na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je oprávněným důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení. Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Reklama na webové stránce sjezdu
parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB
termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu kongresu, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů
Umístění
úvodní stránka
dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem
10.000 CZK
Reklama v Programovém sborníku sjezdu
parametry pro dodání elektronických podkladů: formát A5, A6, barva 4/0; CMYK, 300 dpi, fonty převedené do křivek, 5 mm na spad
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 1. září 2020
vnitřní stránka (A5: 148 x 210 mm) 12.000 CZK
vnitřní stránka (A6: 148 x 105 mm) 8.000 CZK
Výstavní plocha s příslušenstvím
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 1. září 2020
výstavní plocha 3 m2
plocha je bez příslušenství, 1 ks bezplatné vystavovatelské registrace
10.000 CZK
výstavní plocha 4 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystav. registrací
15.000 CZK
výstavní plocha 6 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystav. registrací
25.000 CZK
výstavní plocha 8 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, el. přípojka 3kW, 2 ks bezplatných vystav. registrací
30.000 CZK
Plocha pro umístění reklamního banneru
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 1. září 2020
plocha pro umístění reklamního banneru v prostoru registrace
plocha banneru: max. 2 m2
8.000 CZK
plocha pro umístění reklamního banneru před vchodem do kongresového sálu
plocha banneru: max. 2 m2
8.000 CZK
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále
plocha banneru: max. 2 m2
15.000 CZK
Distribuce tištěných materiálů a firemních tiskovin
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 1. září 2020
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům sjezdu v rámci registrace
parametry: formát A4, max. 5 listů
6.000 CZK
Firemní satelitní symposium, sponzorovaná firemní přednáška
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 1. července 2020, o zařazení do programu rozhodne organizační výbor sjezdu
firemní satelitní symposium 40 min.
parametry: cena za symposium zahrnuje: čas 40 minut v programu, kongresový sál, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci symposia včetně programu na oficiálních webových stránkách a programu v Programovém sborníku.
50.000 CZK
firemní sponzorovaná přednáška 15 min.
parametry: cena za přednášku zahrnuje: čas 15 minut v programu, kongresový sál, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci přednášky na oficiálních webových stránkách a programu v Programovém sborníku.
25.000 CZK

Ceny jsou uvedeny bez DPH, dle platné sazby

Stáhněte si PDF soubor s nabídkou možnostní firemní prezentace.

Závazná obchodní pravidla pro objednávku

 1. Obchodní pravidla upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 2. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem potvrzení objednávky tato zakládá závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 3. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.congressprague.cz/crs2020, a v Programovém sborníku podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.
 4. Výstavní plochou se rozumí plocha v m2 s příslušenstvím nebo plocha pro reklamní banner podle objednávky.
 5. Firemní prezentací se rozumí satelitní symposium nebo sponzorovaná přednáška zařazená do odborného programu sjezdu.
 6. Přidělená inzerce a reklama, výstavní plocha nebo prezentace nesmí být poskytnuta ani jinak postoupena třetí osobě.
 7. Cenu za objednanou inzerci, reklamu, výstavní plochu nebo firemní prezentaci musí objednatel uhradit na základě faktury organizátora nejpozději do 20. září 2020.
 8. Zruší-li objednatel objednávku nebo její část:
  • do 20. září 2020, činí stornovací poplatek 30% z ceny objednané inzerce, reklamy výstavní plochy nebo prezentace;
  • do 25. září 2020, činí stornovací poplatek 50% z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace;
  • 26. září 2020 a později, činí stornovací poplatek 100% z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
  O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
 9. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
 10. O zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci informuje organizátor bezodkladně objednatele. V den oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn použít na základě řádného vyúčtování příslušnou odpovídající část již uhrazených plateb na úhradu již vynaložených nákladů.
 11. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.