Kongresy

64. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 2020

Závazné obchodní podmínky

 

 1. Obchodní pravidla upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.

 2. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem potvrzení objednávky tato zakládá závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.

 3. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.revmatologicka-spolecnost.cz/crs2020 a v Programovém sborníku podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.

 4. Výstavní plochou se rozumí plocha v m2 s příslušenstvím nebo plocha pro reklamní banner podle objednávky.

 5. Firemní prezentací se rozumí satelitní symposium nebo sponzorovaná přednáška zařazená do odborného programu sjezdu.

 6. Přidělená inzerce a reklama, výstavní plocha nebo prezentace nesmí být poskytnuta ani jinak postoupena třetí osobě.

 7. Organizátorem sjezdu je Congress Prague a pořadatelům zodpovídá za realizaci jimi stanovených závazných pravidel.

 8. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na sjezdu musí být závazně potvrzeny do 1. září 2020.

 9. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 20. září 2020 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.

 10. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů.  Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.

 11. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení sjezdu.

 12. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.

 13. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro jednostranné zrušení objednávek účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.

 14. Všechny platby, uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele, musí být provedeny bankovním převodem.

 15. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem sjezdu použité výhradně na organizaci a přípravu odborného programu sjezdu a jeho materiální zajištění.

 16. Je nepřípustné, v době konání sjezdu, v místě konání sjezdu zvát registrované účastníky sjezdu na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je oprávněným důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

 17. Zruší-li objednatel objednávku nebo její část:

  • do 1 září 2020, činí stornovací poplatek 30% z ceny objednané inzerce, reklamy výstavní plochy nebo prezentace;
  • do 21. září 2020, činí stornovací poplatek 50% z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace;
  • 22. září 2020 a později, činí stornovací poplatek 100% z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.

O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.

 1. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.

 2. O zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci informuje organizátor bezodkladně objednatele. V den oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn použít na základě řádného vyúčtování příslušnou odpovídající část již uhrazených plateb na úhradu již vynaložených nákladů.

 3. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.