Kongresy

64. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 2020

Nabídka sponzorské spolupráce


Formulář


Vážení přátelé a partneři české a slovenské revmatologie

Jménem České revmatologické společnosti ČLS JEP a Slovenskej reumatologickej spoločnosti SLS si Vás dovolujeme pozvat k účasti a oslovit Vás s nabídkou možností partnerské a sponzorské účasti, prezentace na doprovodné výstavě, inzerce a reklamy v rámci 64. výročního sjezdu českých a slovenských revmatologů 2020, který se bude konat 1. – 3. října 2020 v Olomouci (kongresové centrum - Clarion Congress Hotel Olomouc).
Naše nabídka je tradiční, obsahuje spektrum možností účasti a prezentace. Její rámec je postaven tak, aby se Vaše účast a prezentace stala především nedílnou součástí odborného programu. V tomto kontextu jsme připraveni projednat Vaše případné individuální náměty a návrhy.
Věříme, že přijmete naši žádost a nabídku a stanete se jedním z partnerů či sponzorů nebo využijete možnost účasti na doprovodné výstavě nebo na některé z dalších forem prezentace.

Těšíme se na Vaši účast a na setkání v Olomouci.
S úctou,

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.,
předseda ČRS ČLS JEP, prezident sjezdu

doc. MUDr. Želmíra Macejová, Ph.D.,
předsedkyně SRS SLS

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,
vědecký sekretář ČRS ČLS JEP, koordinátor vědeckého programu sjezdu

MUDr. Martin Žlnay, Ph.D.,
vědecký sekretář SRS SLS

Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem 64. výročního sjezdu Českých a Slovenských revmatologů 2020 (dále jen „sjezd“) je Česká lékařská společnost JEP, prostřednictvím organizační složky, České revmatologické společnosti ČLS JEP (dále jen pořadatel). Odborný program sjezdu je připravován ve spolupráci se Slovenskou lékárskou spoločnosťou, její organizační složkou Slovenskou reumatologickou spoločnosťou SLS.
 2. Organizátorem sjezdu je Congress Prague a pořadatelům zodpovídá za realizaci jimi stanovených závazných pravidel.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na sjezdu musí být závazně potvrzeny do 1. září 2020.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 20. září 2020 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení sjezdu.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby, uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele, musí být provedeny bankovním převodem.
 10. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem sjezdu použité výhradně na organizaci a přípravu odborného programu sjezdu a jeho materiální zajištění.
 11. Je nepřípustné, v době konání sjezdu, v místě konání sjezdu zvát registrované účastníky sjezdu na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je oprávněným důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení. Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Generální partner
Hlavní partner
Partner
Mediální partner
Sponzor Setkání Center biologické léčby
Sponzor Programového sborníku s abstrakty sjezdu
Sponzor registrace

Pozice

Generální partner

Cena 200.000 Kč na zajištění odborného programu
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 12 m2 v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro reklamu v Programovém sborníku,
  parametry: formát A5, barva, obálka, str. 2, 3 nebo 4;
 • Plocha pro reklamní bannery ve sjezdových sálech,
  parametry: 3 ks bannerů, max.plocha banneru 2 m2;
 • Plocha pro dynamický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, s aktivním linkem na web gen. partnera, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Zařazení firemního satelitního symposia do odborného programu,
  parametry: vyhrazený čas 40 min., sjezdový sál, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění symposia na místě, prezentace symposia v tištěných materiálech a na webových stránkách;
 • 3 bezplatné registrace pro účastníky delegované generálním partnerem;
 • 3 bezplatné vstupenky na společnou večeři ČRS JEP 2. října 2020 na pozvání pořadatele - České revmatologické společnosti ČLS JEP;
 • Zveřejnění pozice na oficiálních webových stránkách a v Programovém sborníku s logem generálního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace;
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 10 v sadě; obsah tištěných materiálů nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu 30 sekund v konferenčním sále v přestávkách odborného programu, obsah spotu nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.

Pozice

Hlavní partner

Cena 130.000 Kč na zajištění odborného programu
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 8 m2 v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro reklamu v Programovém sborníku,
  parametry: formát A5, barva, vnitřní strana tisku;
 • Plocha pro reklamní bannery ve sjezdových sálech,
  parametry: 3 ks bannerů, max.plocha banneru 1 m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Zařazení firemní přednášky do odborného programu,
  parametry: vyhrazený čas 15 min., sjezdový sál, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění přednášky na místě, prezentace přednášky v tištěných materiálech a na webových stránkách;
 • 2 bezplatné registrace pro účastníky delegované hlavním partnerem;
 • 2 bezplatné vstupenky na společnou večeři ČRS JEP 2. října 2020 na pozvání pořadatele - České revmatologické společnosti ČLS JEP;
 • Zveřejnění pozice na oficiálních webových stránkách a v Programovém sborníku s logem hlavního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 3, rozhodnutí o zařazení do distribuce náleží organizačnímu výboru; obsah tištěných materiálů nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu 15 sekund v konferenčním sále v přestávkách odborného programu, obsah spotu nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.

Pozice

Partner

Cena 75.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 6 m2 v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro umístění loga partnera na vnitřní straně Programového sborníku, parametry: formát A6, barva, polovina vnitřní strany tisku (na šířku);
 • Plocha pro umístění loga partnera ve sjezdových sálech,
  parametry: 3 ks loga, max.plocha loga 0,5 m2
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • 1 bezplatná registrace pro účastníka delegovaného partnerem;
 • 1 bezplatná vstupenka na na společnou večeři ČRS JEP 2. října 2020 na pozvání pořadatele - České revmatologické společnosti ČLS JEP;
 • Zveřejnění pozice – jména partnera na oficiálních webových stránkách a v Programovém sborníku.

Pozice

Mediální partner

Cena 35.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro umístění loga v Programovém sborníku,
  parametry: formát A8, v přehledu partnerů na vnitřní straně tisku;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB;
 • 1 bezplatná registrace pro reprezentanta mediálního partnera;
 • Zveřejnění pozice- jména mediálního partnera na oficiálních webových stránkách a v Programovém sborníku.

Nabídka dalších možností sponzorské účasti

Pozice

Sponzor Setkání Center biologické léčby

Cena 85.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora na zajištění přípravy a odborného programu Setkání Center biologické léčby ČRS ČLS JEP.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice partnera a reklamní plochu pro umístění banneru partnera v místě Setkání Center biologické léčby.
Pozice

Sponzor Programového sborníku s abstrakty sjezdu

Cena 75.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora na vydání 500 ks sborníku abstrakt.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice partnera a inzertní plochu formátu A5 pro reklamu nebo logo sponzora ve vnitřním bloku sborníku.
Pozice

Sponzor registrace

Cena 75.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů registrace (závěsné šňůry s logem sponzora, registrační průkazy, info. materiály apod.)

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice partnera a umístění loga nebo inzerce sponzora ve formátu A7 na výšku na zadní stranu registračního průkazu.

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby

Pravidla pro partnerství a sponzoring

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti partnera (sponzora) a organizátora akce.
 2. Partnerství nebo sponzoring podle těchto pravidel se sjednává individuálně, smlouvou mezi partnerem (sponzorem) a organizátorem akce. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
 3. Partnerstvím nebo sponzoringem podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle některé z inzerovaných partnerských (sponzorských) možností.
 4. Plnění poskytnuté podle těchto pravidel nemůže být delegováno na třetí osobu.
 5. Partnerské nebo sponzorské plnění poskytnuté podle těchto pravidel je organizátor akce povinen použít pro účel, k němuž byl sjednán.
 6. Vyúčtování plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou sponzor a organizátor akce v souladu se Závaznými pravidly pořadatele a obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí partner (sponzor) a organizátor akce uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany. Reklamaci se partner (sponzor) a organizátor akce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.


Formulář