Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XXIII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT 2019 » Inzerce a doprovodná výstava

XXIII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT 2019

Inzerce a doprovodná výstava

Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem XXIII. národního kongresu ČSOT 2019 (s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie) (dále jen „kongres“) je Česká společnost pro ortopedii a traumatologii (dále jen pořadatel).
 2. Smluvním organizátorem kongresu je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci jím stanovených závazných pravidel.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na kongresu musí být závazně potvrzeny do 31. března 2019.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 25. dubna 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení kongresu.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatele, není dovoleno v době konání kongresu zvát registrované účastníky kongresu na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení. Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Vyplněnou objednávku zašlete co nejdříve na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, email: office(zavinac)congressprague.cz.
Závazná objednávka musí být objednatelem doručená nejpozději do 31. března 2019. Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 25. dubna 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100, Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.
Vybranou prezentaci je možné objednat rovněž on-line. Kompletní nabídka je k dispozici na www.congressprague.cz/csot2019.

Reklama v rámci webové prezentace konference www.congressprague.cz/csot2019
parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB
termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu kongresu, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.
úvodní stránka www.congressprague.cz/csot2019
dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem
10.000 Kč
Reklama v Programovém sborníku kongresu
parametry pro dodání elektronických podkladů: formát A5, A6 (na šířku), barva 4/0; CMYK, 300 dpi, fonty převedené do křivek, 5 mm na spad
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 31. března 2019
Umístění
vnitřní stránka (A5: 148 x 210 mm) 12.000 Kč
vnitřní stránka (A6: 148 x 105 mm, orientace na šířku) 8.000 Kč
Výstavní plocha na doprovodné výstavě konference
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 31. března 2019
výstavní plocha 3 m2
příslušenství: stůl, židle, jedna bezplatná vystavovatelská registrace
10.000 Kč
výstavní plocha 4 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 bezplatné vystavovatelské registrace
15.000 Kč
výstavní plocha 6 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 bezplatné vystavovatelské registracee
20.000 Kč
výstavní plocha 8 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 bezplatné vystavovatelské registrace, elektrická přípojka 230V/10A/3 kW
25.000 Kč
Reklamní bannery, reklama v rámci konference
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 31. března 2019
plocha pro umístění reklamního banneru v prostoru registrace
plocha banneru: max. 2 m2
8.000 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru před vhcodem do kongresového sálu
plocha banneru: max. 2 m2
8.000 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále
plocha banneru: max. 2 m2
15.000 Kč
Distribuce dodaných tištěných materiálů a firemních tiskovin
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 31. března 2019
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům kongresu v rámci registrace
parametry: formát A4, max. 5 listů
6.000 Kč
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům kongresu v rámci registrace
parametry: formát A4, max. 3 listů
3.000 Kč
Firemní satelitní symposium, sponzorovaná firemní přednáška
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 31. března 2019; o zařazení do programu rozhodne programový výbor kongresu
firemní satelitní symposium 60 min.
parametry: cena za symposium zahrnuje: čas 60 minut v programu, kongresový sál 300 míst, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci symposia včetně programu na oficiálních webových stránkách a v Programovém sborníku.
50.000 Kč
firemní sponzorovaná přednáška 15 minut
parametry: cena za přednášku zahrnuje: čas 15 minut v programu, kongresový sál 300 míst, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci přednášky na oficiálních webových stránkách a v Programovém sborníku.
25.000 Kč

Ceny v této nabídce jsou bez DPH dle příslušné sazby.

Stáhněte si PDF soubor s nabídkou možností firemní prezentace a výstavních ploch.

Obchodní podmínky

 1. Obchodní pravidla upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 2. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem potvrzení objednávky tato zakládá závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 3. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.congressprague.cz/csot2019 a v Programovém sborníku podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.
 4. Výstavní plochou se rozumí plocha v m2 s příslušenstvím nebo plocha pro reklamní banner podle objednávky.
 5. Firemní prezentací se rozumí satelitní symposium nebo sponzorovaná přednáška zařazená do odborného programu kongresu.
 6. Přidělená inzerce a reklama, výstavní plocha nebo prezentace nesmí být poskytnuta ani jinak postoupena třetí osobě.
 7. Cenu za objednanou inzerci, reklamu, výstavní plochu nebo firemní prezentaci podle této nabídky musí objednatel uhradit na základě faktury organizátora nejpozději do 25. dubna 2019.
 8. Zruší-li objednatel objednávku nebo její část:
  • do 25. dubna 2019, činí stornovací poplatek 30% z ceny objednané inzerce, reklamy výstavní plochy nebo prezentace;
  • do 5. května 2019, činí stornovací poplatek 50% z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace;
  • 6. května 2019 a později, činí stornovací poplatek 100% z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
  O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
 9. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
 10. O zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci informuje organizátor bezodkladně objednatele. V den oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn použít na základě řádného vyúčtování příslušnou odpovídající část již uhrazených plateb na úhradu již vynaložených nákladů.
 11. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.
Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

 • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely účasti a prezentace objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,

To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).
Tento souhlas může objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.