Kongresy

XXIII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT 2019

Nabídka sponzorské spolupráce

Vážení přátelé a partneři české ortopedie

Jménem České společnosti pro ortopedii a traumatologii si Vás dovolujeme pozvat k účasti a oslovit Vás s nabídkou možností partnerské a sponzorské účasti, prezentace na doprovodné výstavě, inzerce a reklamy v rámci XXIII. národního kongresu ČSOT 2019 (s mezinárodní účasti a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie), (dále jen „kongres“), který se bude konat 9. - 11. května 2019 v Praze, v kongresových prostorech Clarion Congress Hotelu Prague.
Naše nabídka je komplexní, obsahuje spektrum možností účasti a prezentace. Její rámec je postaven tak, aby se Vaše účast a prezentace stala především nedílnou součástí odborného programu. V tomto kontextu jsme připraveni projednat Vaše případné individuální náměty a návrhy.
Věříme, že přijmete naši žádost a nabídku a stanete se jedním z partnerů či sponzorů nebo využijete možnost účasti na doprovodné výstavě nebo na některé z dalších forem prezentace.
Těšíme se na Vaši účast a na setkání v Praze.


S úctou,

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.,
prezident kongresu

prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.,
předseda ČSOT, organizační sekretář kongresu a koordinátor odborného programu

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.,
2. místopředseda ČSOT

prim. MUDr. Jiří Běhounek,
vědecký sekretář ČSOT

Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem XXIII. národního kongresu ČSOT 2019 (s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie) (dále jen „kongres“) je Česká společnost pro ortopedii a traumatologii (dále jen pořadatel).
 2. Smluvním organizátorem kongresu je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci jím stanovených závazných pravidel.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na kongresu musí být závazně potvrzeny do 31. března 2019.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 25. dubna 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení kongresu.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatele, není dovoleno v době konání kongresu zvát registrované účastníky kongresu na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení. Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Vyplněnou objednávku zašlete co nejdříve na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, email: office(zavinac)congressprague.cz.
Závazná objednávka musí být objednatelem doručená nejpozději do 31. března 2019. Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 25. dubna 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100, Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.
Vybranou prezentaci je možné objednat rovněž on-line. Kompletní nabídka je k dispozici na www.congressprague.cz/csot2019.

Generální partner
Hlavní partner
Partner
Mediální partner
Sponzor, dodavatel účastnických tašek
Sponzor Programového sborníku s abstrakty sjezdu
Sponzor registrace
Sponzor občerstvení s kávou
Sponzor kongresového oběda

Pozice

Generální partner

Cena 160.000 Kč na zajištění odborného programu
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 15 m2 v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro reklamu v Programovém sborníku,
  parametry: formát A5, barva, obálka, str. 2, 3 nebo 4;
 • Plocha pro reklamní bannery ve sjezdových sálech,
  parametry: 3 ks bannerů, max.plocha banneru 2 m2;
 • Plocha pro dynamický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, s aktivním linkem na web gen. partnera, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Zařazení firemního satelitního symposia do odborného programu,
  parametry: vyhrazený čas 60 min., sjezdový sál, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění symposia na místě, prezentace symposia v tištěných materiálech a na webových stránkách;
 • 3 bezplatné registrace pro účastníky delegované generálním partnerem;
 • 3 bezplatné vstupenky na společnou večeři ČSOT, 10. května 2019 na pozvání pořadatele - České společnosti pro ortopedii a traumatologii;
 • Zveřejnění pozice na oficiálních webových stránkách a v Programovém sborníku s logem generálního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace;
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 10 v sadě; obsah tištěných materiálů nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu 30 sekund v kongresovém sále v přestávkách odborného programu, obsah spotu nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.

Pozice

Hlavní partner

Cena 95.000 Kč na zajištění odborného programu
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 8 m2 v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro reklamu v Programovém sborníku,
  parametry: formát A5, barva, vnitřní strana tisku;
 • Plocha pro reklamní bannery ve sjezdových sálech,
  parametry: 3 ks bannerů, max.plocha banneru 1 m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Zařazení firemní přednášky do odborného programu,
  parametry: vyhrazený čas 15 min., sjezdový sál, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění přednášky na místě, prezentace přednášky v tištěných materiálech a na webových stránkách;
 • 2 bezplatné registrace pro účastníky delegované hlavním partnerem;
 • 2 bezplatné vstupenky na společnou večeři ČSOT, 10. května 2019 na pozvání pořadatele - České společnosti pro ortopedii a traumatologii;
 • Zveřejnění pozice na oficiálních webových stránkách a v Programovém sborníku s logem hlavního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 3, rozhodnutí o zařazení do distribuce náleží organizačnímu výboru; obsah tištěných materiálů nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu 15 sekund v konferenčním sále v přestávkách odborného programu, obsah spotu nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.

Pozice

Partner

Cena 55.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 6 m2 v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro umístění loga partnera na vnitřní straně Programového sborníku, parametry: formát A6, barva, polovina vnitřní strany tisku (na šířku);
 • Plocha pro umístění loga partnera ve sjezdových sálech,
  parametry: 3 ks loga, max.plocha loga 0,5 m2
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • 1 bezplatná registrace pro účastníka delegovaného partnerem;
 • 1 bezplatná vstupenka na společnou večeři ČSOT, 10. května 2019 na pozvání pořadatele - České společnosti pro ortopedii a traumatologii;
 • Zveřejnění pozice – jména partnera na oficiálních webových stránkách a v Programovém sborníku.

Pozice

Mediální partner

Cena 35.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro umístění loga v Programovém sborníku,
  parametry: formát A8, v přehledu partnerů na vnitřní straně tisku;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB;
 • 1 bezplatná registrace pro reprezentanta mediálního partnera;
 • Zveřejnění pozice- jména mediálního partnera na oficiálních webových stránkách a v Programovém sborníku.

Nabídka dalších možností sponzorské účasti

Pozice

Sponzor, dodavatel účastnických tašek

Cena 55.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora nebo přímá dodávka 550 kompletů – konferenčních tašek, poznámkových bloků, tužek a vybavení pro registrované účastníky.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice partnera a inzertní plochu 200 x 60 mm pro reklamu nebo logo sponzora na účastnické tašce.
Pozice

Sponzor Programového sborníku s abstrakty kongresu

Cena 55.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora na vydání 550 ks sborníku abstrakt.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice partnera a inzertní plochu formátu A5 pro reklamu nebo logo sponzora ve vnitřním bloku sborníku.
Pozice

Sponzor registrace

Cena 55.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů registrace (závěsné šňůry s logem sponzora, registrační průkazy, info. materiály apod.)

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice partnera a umístění loga nebo inzerce sponzora ve formátu A7 na výšku na zadní stranu registračního průkazu.
Pozice

Sponzor občerstvení s kávou

Cena 55.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů vybraného občerstvení s kávou v rámci programu kongresu

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice partnera a umístění loga nebo inzerce sponzora ve formátu elektronického reklamního banneru na webu kongresu a dodaného reklamního banneru v místě občerstvení.
Pozice

Sponzor kongresového oběda

Cena 55.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů vybraného kongresového oběda, v rámci programu kongresu.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice partnera a umístění loga nebo inzerce sponzora ve formátu elektronického reklamního banneru webu kongresu a dodaného reklamního banneru v místě podávání kongresového oběda.

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby

Pravidla pro partnerství a sponzoring

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti partnera (sponzora) a organizátora akce.
 2. Partnerství nebo sponzoring podle těchto pravidel se sjednává individuálně, smlouvou mezi partnerem (sponzorem) a organizátorem akce. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
 3. Partnerstvím nebo sponzoringem podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle některé z inzerovaných partnerských (sponzorských) možností.
 4. Plnění poskytnuté podle těchto pravidel nemůže být delegováno na třetí osobu.
 5. Partnerské nebo sponzorské plnění poskytnuté podle těchto pravidel je organizátor akce povinen použít pro účel, k němuž byl sjednán.
 6. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou sponzor a organizátor akce v souladu se Závaznými pravidly pořadatele a obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí partner (sponzor) a organizátor akce uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany. Reklamaci se partner (sponzor) a organizátor akce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

 • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely účasti a prezentace objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,

To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).
Tento souhlas může objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.