Kongresy

8. NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČLS JEP

Nabídka sponzorské spolupráce


Formulář


Vážení přátelé a partneři.

Jménem České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP si Vás dovolujeme pozvat k účasti a oslovit Vás s nabídkou možností partnerské a sponzorské spolupráce, v rámci 8. národního kongresu České společnosti pro trombózu a hemostázu 2020, který se bude konat 19. – 20. listopadu 2020 v kongresových prostorech Konferenčního centra CITY PRAGUE, Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4. Naše nabídka obsahuje spektrum možností účasti a prezentace. Její rámec je postaven tak, aby se Vaše účast a prezentace stala především nedílnou součástí odborného programu kongresu. V tomto kontextu jsme připraveni projednat Vaše případné individuální náměty a návrhy. Věříme, že přijmete naši žádost a nabídku a stanete se jedním z partnerů či sponzorů nebo využijete možnost účasti na doprovodné výstavě nebo na některé z dalších forem prezentace. Těšíme se na Vaši účast a na setkání v Praze.
S úctou,

prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc., předseda ČSTH ČLS JEP a prezident kongresu

Závazná pravidla pořadatele

 1. Tato Pravidla pořadatele kongresu jsou závazná pro všechny partnery, sponzory kongresu a všechny firmy účastnící se na kongresu bez výjimky. Jejich dodržování je základním předpokladem pro účast na kongresu. Pořadatelem 8. národního kongresu České společnosti pro trombózu a hemostázu 2020 (dále jen „kongres“) je Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, ve spolupráci s Českou hematologickou společností ČLS JEP a Českou asociací sester (dále jen „pořadatel“).
 2. Organizátorem kongresu je Congress Prague (dále jen „organizátor“) a pořadateli odpovídá za realizaci a dodržení stanovených závazných pravidel.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na kongresu musí být závazně potvrzeny do 5. října 2020.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 5. listopadu 2020 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a dofakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení kongresu.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby, provedené podle těchto závazných pravidel pořadatele, musí být uskutečněné bankovním převodem.
 10. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem kongresu nebo zúčastněnou firmou použité výhradně na organizaci a přípravu odborného programu kongresu a jeho materiálního zajištění.
 11. Je nepřípustné, v době konání kongresu, v místě konání kongresu, zvát registrované účastníky kongresu na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je oprávněným důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání a platby

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Objednávku zašlete nejpozději do 5. října 2020 na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Objednávka doručená organizátorovi do 5. října 2020 (včetně) je objednatelem a organizátorem považovaná automaticky za závaznou. Vyúčtování a fakturaci závazné objednávky provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 5. listopadu 2020 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Generální partner
Hlavní partner
Partner
Mediální partner
Sponzor, dodavatel kongresových tašek
Sponzor programového sborníku kongresu
Sponzor audiovizuální techniky
Sponzor kongresového oběda
Sponzor streamového audiovizuálního záznamu programu kongresu
Sponzor zasedání výboru České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP v rámci programu kongresu
Sponzor kongresového občerstvení
Sponzor registrace

Pozice

Generální partner

Cena 160.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Zařazení firemního satelitního symposia generálního partnera do odborného programu kongresu;
  parametry: vyhrazený čas 60 min., kongresový sál 200 míst, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění symposia na místě, prezentace na oficiálních webových stránkách.
 • Výstavní plocha 10 m2 v rámci doprovodné výstavy kongresu;
 • Plocha pro reklamu v Programovém sborníku,
  parametry: formát A5, barva, obálka, str. 2, 3 nebo 4;
 • Plocha pro 2 reklamní bannery v kongresovém sále;
  parametry: jeden banner max. 2 m2;
 • Plocha pro dynamický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, animace nebo flash, s aktivním linkem na web generálního partnera;
 • 3 ks bezplatných registrací pro účastníky - lékaře, pozvané generálním partnerem;
 • 3 ks bezplatných vstupenek na kongresovou společnou večeři 19. listopadu pro účastníky –lékaře, pozvané generálním partnerem;
 • Zveřejnění pozice v Programovém sborníku s logem generálního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace;
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 10;
 • Projekce reklamního spotu generálního partnera v délce 30 vteřin v kongresovém sále v přestávkách odborného programu;
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Hlavní partner

Cena 80.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Zařazení firemní přednášky hlavního partnera do odborného programu kongresu;
  parametry: vyhrazený čas 10 min., kongresový sál 200 míst, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění přednášky na místě, prezentace na oficiálních webových stránkách.
 • Výstavní plocha 6 m2 v rámci doprovodné výstavy kongresu;
 • Plocha pro reklamu v Programovém sborníku,
  parametry: formát A5, barva, vnitřní strana tisku;
 • Plocha pro umístění 1 ks reklamního banneru v kongresovém sále,
  parametry: max. 2 m2;
 • Plocha pro dynamický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, s aktivním linkem na web hlavního partnera;
 • 2 ks bezplatných registrací pro účastníky - lékaře, pozvané hlavním partnerem;
 • 2 ks bezplatných vstupenek na kongresovou společnou večeři 19. listopadu pro účastníky – lékaře, pozvané hlavním partnerem;
 • Zveřejnění pozice v Programovém sborníku s logem hlavního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 5;
 • Projekce dodaného reklamního spotu hlavního partnera v délce 10 vteřin v kongresovém sále v přestávkách odborného programu, parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Partner

Cena 45.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy kongresu;
 • Plocha pro reklamu v Programovém sborníku,
  parametry: formát A6, barva, polovina vnitřní strany tisku;
 • Plocha pro umístění reklamního banneru s logem partnera v kongresovém sále,
  parametry: max. 1 m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner - logo partnera na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB;
 • 1 bezplatnou registraci pro účastníka -lékaře, pozvaného partnerem;
 • 1 bezplatná vstupenka na kongresovou společnou večeři 19. listopadu pro účastníka – lékaře, pozvaného partnerem;
 • Zveřejnění pozice v Programovém sborníku s logem partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 2;
 • Projekce reklamního spotu - loga partnera v rozsahu 3 vteřin v kongresovém sále v přestávkách odborného programu,
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Mediální partner

Cena 30.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 3 m2 v rámci doprovodné výstavy kongresu;
 • Plocha pro umístění loga mediálního partnera v Programovém sborníku,
  parametry: formát A7, na vnitřní stránce tisku;
 • Plocha pro umístění banneru - loga mediálního partnera v kongresovém sále,
  parametry: max. 0,5 m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB;
 • Zveřejnění pozice v Programovém sborníku s logem mediálního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 1

Nabídka dalších možností sponzorské účasti

Pozice

Sponzor, dodavatel kongresových tašek

Cena 30.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora nebo přímá dodávka 200 sad kongresových tašek, poznámkových bloků a tužek pro registrované účastníky kongresu.

Reciproční plnění
Zahrnuje plnění v rozsahu pozice mediálního partnera kongresu a plochu pro reklamu sponzora na kongresové tašce.
Pozice

Sponzor programového sborníku kongresu

Cena 30.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora na vydání 200 ks programového sborníku kongresu.

Reciproční plnění
Zahrnuje plnění v rozsahu pozice mediálního partnera kongresu a logo sponzora s uvozujícím textem na titulní straně sborníku.
Pozice

Sponzor audiovizuální techniky

Cena 30.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů na zajištění audiovizuální techniky pro odborný program kongresu

Reciproční plnění
Zahrnuje plnění v rozsahu pozice mediálního partnera kongresu a logo s uvozujícím textem trvale umístěné v projekci programu.
Pozice

Sponzor kongresového oběda

Cena 45.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů kongresového oběda 19. nebo 20. listopadu 2020 registrovaným účastníkům kongresu.

Reciproční plnění
Zahrnuje plnění v rozsahu pozice partnera kongresu.
Pozice

Sponzor kongresového občerstvení

Cena 30.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů vybraného kongresového občerstvení (coffee break) dne 19. nebo 20. listopadu 2020 pro účastníky kongresu.

Reciproční plnění
Zahrnuje plnění v rozsahu pozice mediálního partnera kongresu.
Pozice

Sponzor registrace

Cena 30.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů kongresové registrace (registrační průkazy, závěsné šňůry, apod.)

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice mediálního partnera a umístění loga nebo inzerce sponzora ve formátu A7 na výšku na zadní stranu registračního průkazu.

Pravidla pro partnerství a sponzoring

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti partnera (sponzora) a organizátora akce.
 2. Partnerství nebo sponzoring podle těchto pravidel se sjednává individuálně, smlouvou mezi partnerem (sponzorem) a organizátorem akce. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
 3. Partnerstvím nebo sponzoringem podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle některé z inzerovaných partnerských (sponzorských) možností, za dodržení závazných pravidel pořadatele.
 4. Plnění poskytnuté podle těchto pravidel nemůže být delegováno na třetí osobu.
 5. Partnerské nebo sponzorské plnění poskytnuté podle těchto pravidel je organizátor akce povinen použít pro účel, k němuž byl sjednán.
 6. Vyúčtování plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou sponzor a organizátor akce v souladu se Závaznými pravidly pořadatele a obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí partner (sponzor) a organizátor akce uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany.
 8. Reklamaci se partner (sponzor) a organizátor akce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.


Formulář