Kongresy

8. NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČLS JEP

Aktivní účast

Aktivní účast na konferenci je možná formou volného sdělení, video prezentace nebo posterové prezentace.

Termín pro přijetí přihlášek včetně abstrakt prodloužen do 10. října 2021.

 

Základní parametry pro aktivní účast:

  • Volné sdělení 12 min. + 3 min. diskuse (alternativa: 17 min. + 3 min. diskuse) / blok
  • Video prezentace: 12 min. + 3 min. diskuse (alternativa: 17 min. + 3 min. diskuse) / blok
  • Posterové sdělení: Individuální studium, diskuse k posterům (bude upřesněno v definitivním odborném programu)

 

Přihlášku k aktivní účasti s abstraktem lze podat výhradně on-line prostřednictví aktivního formuláře na: https://www.congressprague.cz/kongresy/csth2021/aktivni-ucast/aktucast.html

O konkrétním zařazení přihlášky k aktivní účasti do programu konference rozhodne vědecký výbor.

Každý přijatý abstrakt bude uveřejněn ve Sborníku abstrakt konference.

 

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKT

  • formát Word, řádkování jednoduché, velikost písma 12 bodů, písmo Times New Roman;
  • rozsah abstraktu maximálně 300 slov (mimo záhlaví);
  • záhlaví musí obsahovat název, jména autorů (podtrženo jméno osoby, která bude práci prezentovat), pracoviště autorů;
  • požadujeme strukturovaná abstrakta: cíl, metodika, výsledky, závěry;
  • na konec abstraktu uveďte kontaktní e-mailovou adresu;
  • abstrakta nebudou redigována, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku. Nebudou zasílány korektury.

 

O zařazení přihlášených sdělení budou autoři informováni nejpozději do 15.10. 2021.

 

Postery: Během kongresu bude probíhat posterová sekce.

Postery budou umístěny na panelech o rozměru: 90 cm (šířka) × 180 cm (výška).

Vyhlášení vítěze o nejlepší poster: sobota 10:00 hod

 

Certifikáty Účast na kongresu v kategorii lékař je ve smyslu SP ČLK č. 16/2007 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK, bude potvrzena certifikátem a ohodnocena příslušným počtem kreditů. Účast na kongresu v samostatné sekci zdravotních sester je garantována Českou asociací sester. Pro vysokoškolsky vzdělané odborné pracovníky ve zdravotnictví v nelékařských profesích bude pořadatelem vystaveno potvrzení o účasti.