Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » ELASTOGRAFIE JATER 2020 » Sponzoři

ELASTOGRAFIE JATER 2020

Nabídka sponzorské spolupráce


Formulář


Závazná pravidla pořadatelů

 1. Pořadatelem konference ELASTOGRAFIE JATER 2020 je Klinika hepatogastroenterologie IKEM Praha, pod odbornou záštitou České hepatologické společnosti ČLS JEP, České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a přednosty Kliniky hepatogastroenterologie IKEM, prof. MUDr. J. Špičáka, CSc. (dále jen pořadatel).
 2. Organizátorem kurzu je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci jimi stanovených pravidel.
 3. Všechny objednávky účasti a prezentace na konferenci musí být závazně potvrzeny do 10. září 2020.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 25. září 2020 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3 těchto závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení konference.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
 10. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem konference použité výhradně na organizaci a přípravu odborného programu konference a jejího materiální zajištění.
 11. Je nepřípustné, v době konání konference, v místě konání konference zvát registrované účastníky konference na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je oprávněným důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení. Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10. Vybranou prezentaci je možné objednat rovněž on-line. Kompletní nabídka je k dispozici na kongresovém portálu organizátora www.congressprague.cz/eja2020.

Hlavní partner konference
Partner konference
Mediální partner
Sponzor registrace

Pozice

Hlavní partner konference

Finanční příspěvek na zajištění odbnorného programu

50.000 Kč

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy konference ve foyer konferenčního sálu KC IKEM;
 • Extra prostor v rámci KC IKEM (učebny I,II, foyer u vstupu do konferenčního sálu, knihovna IKEM) pro praktickou prezentaci a výcvik v rámci programu konference v gesci hlavního partnera
 • Plocha pro reklamní banner nebo logo v konferenčním sále,
  parametry: max.2m2;
 • Plocha pro dynamický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Zveřejnění pozice na oficiálních webových stránkách a v programu konference s logem partnera;
 • Distribuce dodaných informačních materiálů účastníkům konference prostřednictvím registrace,
  parametry: 150 sad, formát A4, 5 listů v sadě;
 • Projekce dodaného reklamního spotu hlavního partnera v rozsahu 10 vteřindo inzertní smyčky v rámci projekce v konferenčním sále

Pozice

Partner konference

Finanční příspěvek

30.000 Kč

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy konference ve foyer konferenčního sálu KC IKEM;
 • Plocha pro reklamní banner nebo logo v konferenčním sále,
  parametry: max.2m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, statický banner, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Zveřejnění pozice na oficiálních webových stránkách a v programu konference s logem partnera;
 • Zařazení loga partnera nebo prezentace v rozsahu 5 sekund, do inzertní smyčky v rámci projekce v konferenčním sále

Pozice

Mediální partner konference

Finanční příspěvek

20.000 Kč

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 3 m2 v rámci doprovodné výstavy konference ve foyer konferenčního sálu KC IKEM;
 • Plocha pro reklamní banner nebo logo v konferenčním sále,
  parametry: max.1m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner formou loga na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, statické logo mediálního partnera;
 • Zařazení loga mediálního partnera nebo prezentace v rozsahu 3 sekund, do inzertní smyčky v rámci projekce v konferenčním sále

Pozice

Sponzor registrace

Finanční příspěvek

20.000 Kč na zajištění registrace a pořízení registračních personálních visaček pro účastníky

Reciproční plnění
pořadatele
 • Plocha pro tištěnou inzerci sponzora na zadní straně registračních průkazů,
  parametry: formát A7, provedení na výšku;
 • Zveřejnění pozice na oficiálních webových stránkách a v programu konference s logem sponzora;

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO PARTNERSTVÍ A SPONZORING

 

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti partnera a organizátora akce.
 2. Partnerství podle těchto pravidel se sjednává individuálně, smlouvou mezi partnerem a organizátorem akce. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
 3. Partnerstvím podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle některé z inzerovaných partnerských možností.
 4. Plnění poskytnuté podle těchto pravidel nemůže být delegováno na třetí osobu.
 5. Partnerské plnění poskytnuté podle těchto pravidel je organizátor akce povinen použít pro účel, k němuž byl sjednán.
 6. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou partner a organizátor akce v souladu se Závaznými pravidly pořadatelů a obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí partner a organizátor akce uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany. Reklamaci se partner a organizátor akce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.

 Formulář