Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2018 » Inzerce a doprovodná výstava

KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2018

Inzerce a doprovodná výstava

Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem odborného semináře KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2018 (dále jen akce) je Česká hepatologická společnost ČLS JEP a IKEM (dále jen „pořadatelé“).
 2. Organizátorem je Congress Prague (dále jen „organizátor“) a pořadatelům zodpovídá za realizaci těchto Závazných pravidel a řídí se jimi.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na akci musí být závazně potvrzeny do 16. února 2018.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 28. února 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné závazné pravidlo pořadatelů.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a dofakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení akce.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatelů.
 9. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedeny bankovním převodem.
 10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatelů, není dovoleno v době konání konference, v místě konání konference zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatelů.

Pravidla pro objednávání

Závaznou objednávku partnerské pozice vyplňte a nejpozději do 16. února 2018 doručte na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office@congressprague.cz. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 1. března 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

REKLAMA V RÁMCI INTERNETOVÉ PREZENTACE AKCE
parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.
termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu semináře, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů
úvodní stránka
dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem
CZK 5.000
VÝSTAVNÍ PLOCHA S PŘÍSLUŠENSTVÍM
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 10. února 2018.
výstavní plocha 4 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystav. registrací
CZK 10.000
výstavní plocha 6 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystav. registrací
CZK 15.000
plocha pro umístění reklamního banneru v prostoru registrace
plocha banneru: max. 2 m2
CZK 3.000
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále
plocha banneru: max. 2 m2
CZK 5.000
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům akce v rámci registrace
parametry a pravidla: formát A4, max. 5 listů
CZK 2.000

Ceny v této nabídce jsou bez DPH dle příslušné sazby.

Online objednávkový formulář.

Stáhněte si PDF soubor s firemními nabídkami a vyplňovacím formulářem.

--------------------------------------------

Závazné obchodní podmínky

 1. Oprávněným pro vyřizování objednávek podle těchto obchodních podmínek je Congress Prague, organizátor akce.
 2. Tyto podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 3. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem doručení organizátorovi zakládá objednávka závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 4. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.congressprague.cz/esikem2018 podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.
 5. Výstavní plochou se rozumí výstavní plocha v m2 s příslušenstvím na doprovodné výstavě nebo plocha pro reklamní banner podle údajů uvedených v objednávce.
 6. Přidělená inzerce nebo plocha nesmí být pronajímána, ani jinak postoupena třetí osobě.
 7. Cenu objednané inzerce a expozice uhradí objednatel na základě dodané faktury organizátora nejpozději do 28. února 2018.
 8. Zruší-li objednatel svou účast na akci:
  • do 28. února 2018, činí stornovací poplatek 50 % z ceny objednaných účastí;
  • 1. března 2018 a později, činí stornovací poplatek 100 % z ceny objednaných účasti;
 9. O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu objednaných účastí.
 10. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané účasti.
 11. V případě zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci (vis major), uvědomí o tomto organizátor bezodkladně objednatele. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn zadržet proti vyúčtování odpovídající část již uhrazených plateb za účelem úhrady již naběhlých nákladů.
 12. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.