Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2018 » Sponzoři

KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2018

Nabídka sponzorské spolupráce

Pravidla pro objednávání

Závaznou objednávku partnerské pozice vyplňte a nejpozději do 16. února 2018 doručte na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office@congressprague.cz. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 1. března 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Generální partner
Hlavní partner
Partner

Pozice

Generální partner

Cena 300.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 10 m2 v rámci doprovodné výstavy kongresu;
 • Plocha pro reklamní banner v kongresovém sále;
  parametry: max. 2 m2; 2 reklamní bannery
 • Plocha pro reklamní banner v registraci;
  parametry: max. 2 m2; 1 reklamní banner
 • Plocha pro logo generálního partnera na webových stránkách konference
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, statický banner;
 • 2 bezplatné registrace pro reprezentanty generálního partnera a
  2 bezplatné vstupenky pro reprezentanty generálního partnera
  na
  společnou večeři 7. března 2018 (v rámci 5th CEHC 2018), pořádanou ČHS JEP;
 • 3 bezplatné registrace pro reprezentanty generálního partnera a
  3 bezplatné vstupenky pro reprezentanty generálního partnera
  na
  společnou večeři 8. března 2018 (v rámci Semináře Klinická hepatologie 2018), pořádanou ČHS JEP a IKEM;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace;
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 10, rozhodnutí o zařazení do distribuce náleží pořadatelům akcí;
 • Zařazení loga generálního partnera do projekce v kongresovém sále v přestávkách odborného programu v rozsahu 20 sekund.
  parametry: statický obrázek, bez ozvučení.
Pozice

Hlavní partner

Cena 185.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 6 m2 v rámci doprovodné výstavy konference;
 • Plocha pro reklamní banner v kongresovém sále;
  parametry: max. 2 m2;
 • Plocha pro logo hlavního partnera na webových stránkách konference
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, statický banner;
 • 1 bezplatnou registraci pro reprezentanta hlavního partnera a
  1 bezplatnou vstupenku pro reprezentanta hlavního partnera
  na
  společnou večeři 7. března 2018 (v rámci 5th CEHC 2018), pořádanou ČHS JEP;
 • 2 bezplatné registrace pro reprezentanty hlavního partnera a
  2 bezplatné vstupenky pro reprezentanty hlavního partnera
  na
  společnou večeři 8. března 2018 (v rámci Semináře Klinická hepatologie 2018), pořádanou ČHS JEP a IKEM;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace;
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 5, rozhodnutí o zařazení do distribuce náleží pořadatelům akcí;
 • Zařazení loga hlavního partnera do projekce v kongresovém sále v přestávkách odborného programu v rozsahu 10 sekund.
  parametry: statický obrázek, bez ozvučení.
Pozice

Partner

Cena 95.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 3 m2 v místě konání akcí, plocha je bez příslušenství, určená pouze pro umístění reklamního banneru;
 • Plocha pro logo partnera na webových stránkách konference
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, statický banner;
 • 1 bezplatnou registraci pro reprezentanta partnera a
  1 bezplatnou vstupenku pro reprezentanta partnera
  na
  společnou večeři 7. března 2018 (v rámci 5th CEHC 2018), pořádanou ČHS JEP;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace;
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 1, rozhodnutí o zařazení do distribuce náleží pořadatelům akcí;
 • Zařazení loga partnera do projekce v kongresovém sále v přestávkách odborného programu v rozsahu 3 sekund.
  parametry: statický obrázek, bez ozvučení.

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

Pravidla pro partnerství a sponzoring

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti partnera a organizátora akce.
 2. Partnerství podle těchto pravidel se sjednává individuálně, smlouvou mezi partnerem a organizátorem akce. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
 3. Partnerstvím podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle inzerované nabídky a pravidel pořadatele.
 4. Plnění poskytnuté podle těchto pravidel nemůže být delegováno na třetí osobu.
 5. Partnerské plnění poskytnuté podle těchto pravidel je organizátor akce povinen použít výhradně pro účel, k němuž bylo sjednáno.
 6. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou partner a organizátor akce v souladu se Závaznými pravidly pořadatele a obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí partner a organizátor akce uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany.
  Reklamaci se partner a organizátor akce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.