Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XVII. intenzivní kurz IBD pro lékaře a zdravotní sestry » Inzerce a doprovodná výstava

XVII. intenzivní kurz IBD pro lékaře a zdravotní sestry

Inzerce a doprovodná výstava

NABÍDKA INZERCE, REKLAMY, PREZENTACE NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ XVII. IK IBD 2018

Závazná pravidla pořadatelů

 1. Pořadateli XVII. intenzivního kurzu IBD pro lékaře a zdravotní sestry (dále jen kurz) jsou Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP, Nadační fond IBD a Congress Prague (dále jen pořadatelé).
 2. Organizátorem kurzu je Congress Prague a pořadatelům zodpovídá za realizaci jimi stanovených pravidel.
 3. Všechny objednávky účasti a prezentace na kurzu musí být závazně potvrzeny do 5. listopadu 2018.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 20. listopadu 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3 těchto závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení kurzu.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
 10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatele, není dovoleno v době konání XVII. intenzivního kurzu IBD pro lékaře a zdravotní sestry zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Objednávku zašlete na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení. Závazná objednávka musí být objednatelem potvrzena nejpozději do 5. listopadu 2018. Objednávka doručená po tomto termínu již nebude z důvodu Závazných pravidel pořadatele přijata.
Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 20. listopadu 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Inzertní banner s aktivním linkem v rámci internetové prezentace XVII. IK IBD 2018
Parametry: reklamní řádkový banner 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost. Objednat lze kdykoliv do termínu kurzu, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a dodání elektronické verze podkladu. Elektronickou verzi banneru zašlete na office(zavinac)congressprague.cz.
Úvodní stránka, dynamický banner (parametry: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB) s aktivním linkem na web objednatele 5.000 Kč
Inzerce (reklama) v tištěném sylabusu přednášek XVII. IK IBD 2018
Parametry pro dodání elektronických podkladů:statický elektronický formát (-pdf, -jpg), barva 4/0)
Termín pro doručení elektronické verze inzerce: nejpozději do 31. října 2018 na office(zavinac)congressprague.cz
Elektronická inzerce 10.000 Kč
Výstavní plocha na doprovodné výstavě XVII. IK IBD 2018, distribuce tištěných materiálů a reklama v kongresovém sále
výstavní plocha 3m2 (2x1,5m)
příslušenství: 1 konferenční stůl, 1 konferenční židle, 1 bezplatná vystavovatelská registrace
10.000 Kč
výstavní plocha 4m2 (2x2m)
příslušenství: 1 konferenční stůl, 2 konferenční židle, 2 bezplatné vystavovatelské registrace
12.000 Kč
výstavní plocha 6m2 (3x2m)
příslušenství: 1 konferenční stůl, 2 konferenční židle, 2 bezplatné vystavovatelské registrace
15.000 Kč
distribuce tištěných dodaných inzertních materiálů vložením do tašek účastníků
parametry: 130 sad, max. 5 listů v sadě, formát A4, termín dodání: do 31. listopadu 2018 na adresu Congress Prague, Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4
4.000 Kč
umístění reklamního banneru v kongresovém sále IKEM
parametry: plocha banneru max. 2m2 , provedení jako reklamní roleta nebo závěsný deskový banner.
doručení banneru: předání na místě 12. prosince 2018 od 17.00 do 18.00 hod.
10.000 Kč

Ceny v nabídce jsou uvedeny bez platné sazby DPH 21%.

ZÁVAZNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Oprávněným subjektem pro vyřizování objednávek podle těchto obchodních podmínek je Congress Prague, organizátor XVII. Intenzivního kurzu IBD 2018.
 2. Tyto podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 3. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem doručení organizátorovi zakládá objednávka závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 4. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.congressprague.cz/ibd2018 nebo v Sylabu přednášek podle platné objednávky a podkladů dodaných objednatelem. Podklad pro inzerci musí být předán v elektronické verzi:v parametrech EPS formát, v odpovídajícím velikostním formátu, v rozlišení 300 dpi, CMYK, fonty převedené na křivky, 5 mm na spad.
 5. Výstavní plochou se rozumí organizátorem přidělená plocha v m2 s příslušenstvím umístěná v prostorech konání kurzu nebo plocha v kongresovém sále pro umístění reklamního banneru objednatele podle údajů uvedených v objednávce.
 6. Organizátorem poskytnutá inzerce, výstavní plocha nebo jiná prezentace nesmí být pronajímána ani jinak postoupena třetí osobě.
 7. Cena objednané inzerce, výstavní plochy nebo jiné prezentace musí být objednatelem uhrazená na základě dodané faktury organizátora nejpozději do 5. listopadu 2018.
 8. Zruší-li objednatel svoji objednávku
  • do 20. listopadu 2018 činí stornovací poplatek 50% z celkové ceny zrušené objednávky;
  • dne 21. listopadu 2018 a později, činí stornovací poplatek 100% z celkové ceny zrušené objednávky.
  O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu objednávky.
 9. Organizátor je oprávněn vyloučit z účasti objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu sjednané objednávky.
 10. V případě zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci, uvědomí o tomto organizátor bezodkladně objednatele. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn zadržet proti vyúčtování odpovídající část již uhrazené ceny objednávky za účelem úhrady již uhrazených nákladů.
 11. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.

ONLINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Stáhněte si PDF soubor s nabídkou firemní prezentace.