Kongresy

XVIII. intenzivní kurz IBD pro lékaře a zdravotní sestry

Závazné obchodní podmínky

ZÁVAZNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Oprávněným subjektem pro vyřizování objednávek podle těchto obchodních podmínek je Congress Prague, organizátor XVIII. Intenzivního kurzu IBD 2019.
 2. Tyto podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 3. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem doručení organizátorovi zakládá objednávka závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 4. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.congressprague.cz/ibd2019 nebo v e- sylabu přednášek podle platné objednávky a podkladů dodaných objednatelem. Podklad pro inzerci musí být předán v elektronické verzi: v zadaných parametrech pro e- inzerci.
 5. Výstavní plochou se rozumí organizátorem přidělená plocha v m2 s příslušenstvím umístěná v prostorech konání kurzu nebo plocha v kongresovém sále pro umístění reklamního banneru objednatele podle údajů uvedených v objednávce.
 6. Organizátorem poskytnutá inzerce, výstavní plocha nebo jiná prezentace nesmí být pronajímána ani jinak postoupena třetí osobě.
 7. Cena objednané inzerce, výstavní plochy nebo jiné prezentace musí být objednatelem uhrazená na základě dodané faktury organizátora nejpozději do 5. listopadu 2018.
 8. Zruší-li objednatel svoji objednávku
  • do 15. listopadu 2019 činí stornovací poplatek 50% z celkové ceny zrušené objednávky;
  • dne 16. listopadu 2019 a později, činí stornovací poplatek 100% z celkové ceny zrušené objednávky.
  O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu objednávky.
 9. Organizátor je oprávněn vyloučit z účasti objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu sjednané objednávky.
 10. V případě zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci, uvědomí o tomto organizátor bezodkladně objednatele. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn zadržet proti vyúčtování odpovídající část již uhrazené ceny objednávky za účelem úhrady již uhrazených nákladů.
 11. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.