Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2019 » Sponzoři

KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2019

Nabídka sponzorské spolupráce


Formulář


Seminář Klinická hepatologie 2019 je současně pořádán jako část B4 vzdělávacího projektu České hepatologické společnosti, organizovaného pod názvem: Akademie ČHS 2019.

Závazná pravidla pořadatelů

 1. Pořadatelem odborného semináře KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2019 (dále jen seminář) je Česká hepatologická společnost ČLS JEP. Odborný program semináře je připravován ve spolupráci s IKEM Praha (dále jen pořadatel).
 2. Organizátorem semináře je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci jimi stanovených závazných pravidel.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na symposiu musí být závazně potvrzeny do 15. srpna 2019.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 31. srpna 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení semináře.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05 % neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby, uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele, musí být provedeny bankovním převodem.
 10. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem konference použité výhradně na organizaci a přípravu odborného programu konference a jeho materiální zajištění.
 11. Je nepřípustné, v době konání konference, v místě konání konference zvát registrované účastníky konference na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je oprávněným důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení. Výběr z nabídky vyznačte v této závazné objednávce a zašlete na adresu organizátora, Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Hlavní partner
Partner
Mediální partner
Sponzor Programového sborníku
Sponzor registrace
Sponzor občerstvení

Pozice

Hlavní partner

Cena 55.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 6 m2 v rámci doprovodné výstavy semináře;
 • Plocha pro tištěnou inzerci hlavního partnera v Programovém sborníku semináře KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2019
  parametry: formát A5, barva, vnitřní strana tisku;
  Termín pro doručení inzerce: nejpozději do 15. srpna 2019
 • Plocha pro umístění 1 ks reklamního banneru v kongresovém sále,
  parametry: max.2m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na www.congressprague.cz/kh2019,
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost;
 • 2 ks bezplatných registrací pro účastníky pozvané hlavním partnerem;
 • Zveřejnění pozice v programovém sborníku s logem hlavního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 5;
 • Projekce dodaného reklamního spotu hlavního partnera v rozsahu 10 vteřin v kongresovém sále v přestávkách odborného programu
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení;
Pozice

Partner

Cena 35.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy semináře;
 • Logo partnera v Programovém sborníku semináře KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2019
  parametry: formát A6 na šířku, barva, polovina vnitřní strany tisku;
  Termín pro doručení elektronické verze loga: nejpozději do 15. srpna 2019
 • Plocha pro statický reklamní banner na www.congressprague.cz/kh2019,
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost;
 • Plocha pro umístění 1 ks reklamního banneru v kongresovém sále,
  parametry: max.1m2;
 • 1 ks bezplatné registrace pro účastníka pozvaného partnerem;
 • Zveřejnění pozice v programovém sborníku s logem partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 2;
Pozice

Mediální partner

Cena 25.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 3 m2 v rámci doprovodné výstavy semináře;
 • Logo partnera v Programovém sborníku semináře KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2019
  parametry: formát A6 na šířku, barva, polovina vnitřní strany tisku;
  Termín pro doručení elektronické verze loga: nejpozději do 15. srpna 2019
 • Plocha pro statický reklamní banner na www.congressprague.cz/kh2019,
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost;
 • 1 ks bezplatné registrace pro účastníka pozvaného partnerem;
 • Zveřejnění pozice v programovém sborníku s logem partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 2;
Pozice

Sponzor Programového sborníku

Cena 35.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy semináře;
 • Plocha pro inzerci sponzora v Programovém sborníku semináře KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2019
  parametry: formát A6 na šířku, barva, polovina vnitřní strany tisku;
  Termín pro doručení elektronické verze loga: nejpozději do 15. srpna 2019
 • Plocha pro statický reklamní banner na www.congressprague.cz/kh2019,
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost;
 • Plocha pro umístění 1 ks reklamního banneru v kongresovém sále,
  parametry: max.1m2;
 • 1 ks bezplatné registrace pro účastníka pozvaného sponzorem;
 • Zveřejnění pozice v programovém sborníku s logem sponzora;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 2;
 • Projekce dodaného reklamního spotu sponzora v rozsahu 5 sekund v kongresovém sále v přestávkách odborného programu
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení;
Pozice

Sponzor registrace

Cena 25.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 3 m2 v rámci doprovodné výstavy semináře;
 • Logo sponzora v Programovém sborníku semináře KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2019
  parametry: formát A6 na šířku, barva, polovina vnitřní strany tisku;
  Termín pro doručení elektronické verze loga: nejpozději do 15. srpna 2019
 • Plocha pro statický reklamní banner na www.congressprague.cz/kh2019,
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost;
 • Zveřejnění pozice v programovém sborníku s logem partnera;
Pozice

Sponzor občerstvení

Cena 25.000 Kč
na krytí nákladů občerstvení pro účastníky semináře
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 3 m2 v rámci doprovodné výstavy semináře;
 • Logo sponzora v Programovém sborníku semináře KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2019
  parametry: formát A6 na šířku, barva, polovina vnitřní strany tisku;
  Termín pro doručení elektronické verze loga: nejpozději do 15. srpna 2019
 • Plocha pro statický reklamní banner na www.congressprague.cz/kh2019,
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost;
 • Zveřejnění pozice v programovém sborníku s logem partnera;

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

Pravidla pro partnerství a sponzoring

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti sponzora a sponzorovaného.
 2. Sponzoringem podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle některé z inzerovaných sponzorských možností.
 3. Poskytnutí a přijetí sponzoringu se rozhoduje dohodou mezi sponzorem a sponzorovaným.
 4. Plnění poskytnutá podle těchto pravidel nemohou být delegována na třetí osoby.
 5. Cena sjednaného sponzoringu musí být uhrazená na základě daňového dokladu organizátora nejpozději do 31. srpna 2019.
 6. Sponzoring poskytnutý podle těchto pravidel lze závazně použít výlučně pro účely, k nimž byl určen.
 7. Plnění podle těchto pravidel a sjednané dohody musí být poskytnuta včas, výhradně, kvalitně a úplně.
 8. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou účastníci dohody v souladu s obecně závaznými předpisy.
 9. Reklamace plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí být uplatněna bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany. Reklamace se účastníci dohody zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.
Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

 • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely účasti a prezentace objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Tento souhlas může objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.Formulář