Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2020 » Inzerce a doprovodná výstava

KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2020

Inzerce a doprovodná výstava

Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem odborného semináře KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2020 (dále jen akce) je Česká hepatologická společnost ČLS JEP (dále jen „pořadatel“).
 2. Organizátorem je Congress Prague (dále jen „organizátor “) a pořadateli zodpovídá za realizaci těchto Závazných pravidel a řídí se jimi.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na akci musí být závazně potvrzeny do 15. září 2020.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 15. října 2020 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné závazné pravidlo pořadatelů.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a dofakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení akce.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatelů.
 9. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedeny bankovním převodem.
 10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatelů, není dovoleno v době konání konference, v místě konání konference zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatelů.

Pravidla pro objednávání

Závaznou objednávku partnerské pozice vyplňte a nejpozději do 15. září 2020 doručte na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 815, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz.
Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 15. října 2020 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 – Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

REKLAMA V RÁMCI INTERNETOVÉ PREZENTACE AKCE
parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.
termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu semináře, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů
úvodní stránka
dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem
CZK 5.000
VÝSTAVNÍ PLOCHA NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ V RÁMCI AKCE
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 15. září 2020
výstavní plocha 4 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystav. registrací
CZK 10.000
výstavní plocha 6 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystav. registrací
CZK 15.000
plocha pro umístění reklamního banneru v prostoru registrace
plocha banneru: max. 2 m2
CZK 5.000
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále
plocha banneru: max. 2 m2
CZK 8.000
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům akce v rámci registrace
parametry a pravidla: formát A4, max. 5 listů
CZK 3.000

Ceny v této nabídce jsou bez DPH dle příslušné sazby.

Online objednávkový formulář.

Stáhněte si PDF soubor s firemními nabídkami a vyplňovacím formulářem.

Pravidla pro objednávání

Závaznou objednávku partnerské pozice vyplňte a nejpozději do 15. září 2020 doručte na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 815, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz.
Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 15. října 2020 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 – Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Oprávněným pro vyřizování objednávek podle těchto obchodních podmínek je Congress Prague, organizátor akce.
 2. Tyto podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 3. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem doručení organizátorovi zakládá objednávka závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 4. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.congressprague.cz/kh2020 podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.
 5. Výstavní plochou se rozumí výstavní plocha v m2 s příslušenstvím na doprovodné výstavě nebo plocha pro reklamní banner podle údajů uvedených v objednávce.
 6. Přidělená inzerce nebo plocha nesmí být pronajímána ani jinak postoupena třetí osobě.
 7. Cenu objednané inzerce a expozice uhradí objednatel na základě dodané faktury organizátora nejpozději do 15. října 2020.
 8. Zruší-li objednatel svou účast na akci:
  • do 30. září 2020, činí stornovací poplatek 50 % z ceny objednaných účastí;
  • 1. října 2020 a později, činí stornovací poplatek 100 % z ceny objednaných účasti;
 9. O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu objednaných účastí.
 10. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané účasti.
 11. V případě zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci (vis major), uvědomí o tomto organizátor bezodkladně objednatele. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn zadržet proti vyúčtování odpovídající část již uhrazených plateb za účelem úhrady již naběhlých nákladů.
 12. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.
Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

 • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely účasti a prezentace objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,

To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Tento souhlas může objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.