Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2020 » Sponzoři

KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2020

Nabídka sponzorské spolupráce


Formulář


Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem odborného semináře KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2020 (dále jen akce) je Česká hepatologická společnost ČLS JEP (dále jen „pořadatel“).
 2. Organizátorem je Congress Prague (dále jen „organizátor “) a pořadateli zodpovídá za realizaci těchto Závazných pravidel a řídí se jimi.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na akci musí být závazně potvrzeny do 15. září 2020.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 15. října 2020 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné závazné pravidlo pořadatelů.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a dofakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení akce.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatelů.
 9. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedeny bankovním převodem.
 10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatelů, není dovoleno v době konání konference, v místě konání konference zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatelů.

Pozice

Generální partner

Cena 300.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Prezentační plocha 10 m2 v místě konání akcí;
 • Plocha pro reklamní banner v kongresovém sále EVEREST II a EMPIRIA;
  parametry: max. 2 m2; 2 reklamní bannery
 • Plocha pro reklamní banner v registraci;,
  parametry: max. 2 m2; 1 reklamní banner
 • Plocha pro logo generálního partnera na www.congressprague.cz/cehc2020 a na www.congressprague.cz/kh2020,
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné provedení – statický banner;
 • 2ks bezplatné registrace pro reprezentanty generálního partnera a 2ks bezplatné vstupenky pro reprezentanty generálního partnera na společnou večeři 23. října 2020 (v rámci 11th CEHC 2020) pořádanou ČHS ČLS JEP;
 • 3ks bezplatné registrace pro reprezentanty generálního partnera v rámci Edukačního semináře Klinická hepatologie 2020, pořádaného ČHS ČLS JEP;
 • Distribuce dodaných tištěných informačních materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 10, rozhodnutí o zařazení do distribuce náleží pořadatelům akcí;
 • Zařazení loga generálního partnera do projekce v kongresovém sále EVEREST II a EMPIRIA v přestávkách odborného programu v rozsahu 20 sekund;
  parametry: statický obrázek, bez ozvučení;

Pozice

Hlavní partner

Cena 185.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Prezentační plocha 6 m2 v místě konání akcí;
 • Plocha pro reklamní banner v kongresovém sále EVEREST II a EMPIRIA;
  parametry: max. 2 m2;
 • Plocha pro logo hlavního partnera na www.congressprague.cz/cehc2020 a na www.congressprague.cz/kh2020,
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné provedení – statický banner;
 • 1ks bezplatné registrace pro reprezentanta hlavního partnera a 1ks bezplatné vstupenky pro reprezentanta hlavního partnera na společnou večeři 23. října 2020 (v rámci 11th CEHC 2020) pořádanou ČHS ČLS JEP;
 • 2ks bezplatné registrace pro reprezentanty generálního partnera v rámci Edukačního semináře Klinická hepatologie 2020, pořádaného ČHS ČLS JEP;
 • Distribuce dodaných tištěných informačních materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 5, rozhodnutí o zařazení do distribuce náleží pořadatelům akcí;
 • Zařazení loga hlavního partnera do projekce v kongresovém sále EVEREST II a EMPIRIA v přestávkách odborného programu v rozsahu 10 sekund;
  parametry: statický obrázek, bez ozvučení;

Pozice

Partner

Cena 95.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Prezentační plocha 3 m2 v místě konání akcí, plocha je bez příslušenství, určená pouze pro umístění reklamního banneru;
 • Plocha pro logo partnera na www.congressprague.cz/cehc2020 a na www.congressprague.cz/kh2020,
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné provedení – statický banner;
 • 1ks bezplatné registrace pro reprezentanta partnera a 1ks bezplatné vstupenky pro reprezentanta partnera na společnou večeři 23. října 2020 (v rámci 11th CEHC 2020) pořádanou ČHS ČLS JEP;
 • 1ks bezplatné registrace pro reprezentanta partnera v rámci Edukačního semináře Klinická hepatologie 2020, pořádaného ČHS ČLS JEP;
 • Distribuce dodaných tištěných informačních materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 1, rozhodnutí o zařazení do distribuce náleží pořadatelům akcí;
 • Zařazení loga partnera do projekce v kongresovém sále EVEREST II a EMPIRIA v přestávkách odborného programu v rozsahu 3 sekund;
  parametry: statický obrázek, bez ozvučení;

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

Pravidla pro objednávání

Závaznou objednávku partnerské pozice vyplňte a nejpozději do 15. září 2020 doručte na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 815, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz.
Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 15. října 2020 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 – Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Pravidla pro partnerství

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti partnera a organizátora akce.
 2. Partnerství podle těchto pravidel se sjednává individuálně, smlouvou mezi partnerem a organizátorem akce. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
 3. Partnerstvím podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle inzerované nabídky a pravidel pořadatele.
 4. Plnění poskytnuté podle těchto pravidel nemůže být delegováno na třetí osobu.
 5. Partnerské plnění poskytnuté podle těchto pravidel je organizátor akce povinen použít výhradně pro účel, k němuž bylo sjednáno.
 6. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou partner a organizátor akce v souladu se Závaznými pravidly pořadatele a obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí partner a organizátor akce uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany. Reklamaci se partner a organizátor akce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.
Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

 • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely účasti a prezentace objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,

To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Tento souhlas může objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.

 Formulář