Kongresy

XLVI. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY

Nabídka sponzorské spolupráce

Vážení přátelé a partneři české hepatologie

Jménem výboru České hepatologické společnosti ČLS JEP si Vás dovolujeme pozvat k účasti a oslovit Vás s nabídkou možností partnerské a sponzorské účasti, prezentace na doprovodné výstavě, inzerce a reklamy v rámci XLVI. májových hepatologických dnů 2018, které se budou konat 16. – 18. května 2018 v Českých Budějovicích, a to v kongresových prostorách Clarion Congress Hotelu České Budějovice.
Naše nabídka je tradiční, obsahuje spektrum možností účasti a prezentace. Její rámec je postaven tak, aby se Vaše účast a prezentace stala především nedílnou součástí odborného programu. V tomto kontextu jsme připraveni projednat Vaše případné individuální náměty a návrhy.
Věříme, že přijmete naši žádost a nabídku a stanete se jedním z partnerů či sponzorů nebo využijete možnost účasti na doprovodné výstavě nebo na některé z dalších forem prezentace.
Těšíme se na Vaši účast a na setkání v Českých Budějovicích.

S úctou,
prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.,
předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP

MUDr. Jan Šperl, CSc.,
vědecký sekretář České hepatologické společnosti ČLS JEP

Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem XLVI. májových hepatologických dnů 2018 (dále jen kongres) je Česká hepatologická společnost ČLS JEP (dále jen pořadatel).
 2. Organizátorem kongresu je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci těchto Závazných pravidel a je povinen se jimi řídit.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na kongresu musí být závazně potvrzeny do 25. dubna 2018.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 10. května 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje – li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a dofakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení kongresu.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
 10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatele, není dovoleno v době konání XLVI. májových hepatologických dnů 2018 zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Objednávku zašlete nejpozději do 25. dubna 2018 na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 10. května 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Generální partner
Hlavní partner
Partner
Mediální partner
Sponzor kongresového sborníku abstrakt
Sponzor – dodavatel kongresových tašek
Sponzor kongresového oběda
Sponzor občerstvení
Sponzor audiovizuálního záznamu odborného programu kongresu
Sponzor kongresové registrace

Pozice

Generální partner

Cena 160.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • výstavní plocha 16 m2 v rámci doprovodné výstavy kongresu;
 • plocha pro reklamu ve sborníku s abstrakty kongresu,
  parametry: supplementum odborného časopisu, formát A4, barva, obálka, str. 2, 3 nebo 4;
 • plocha pro umístění 2 reklamních bannerů v kongresovém sále;
  parametry: max. 2 m2;
 • plocha pro dynamický reklamní banner na oficiálních webových stránkách;
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, s aktivním linkem na web generálního partnera, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.
 • zařazení firemního satelitního symposia do odborného programu;
  parametry: vyhrazený čas 60 min., kongresový sál, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění symposia na místě, rozhodnutí o zařazení do programu náleží koordinátorovi odborného programu kongresu;
 • 3 bezplatné registrace pro účastníky pozvané generálním partnerem;
 • 3 bezplatné vstupenky na kongresový společný večer;
 • zveřejnění pozice v Programu kongresu s logem generálního partnera;
 • distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 10;
 • projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu 30 sekund v kongresovém sále v přestávkách odborného programu,
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Hlavní partner

Cena 80.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • výstavní plocha 8 m2 v rámci doprovodné výstavy kongresu;
 • plocha pro reklamu ve sborníku s abstrakty kongresu,
  parametry: supplementum odborného časopisu, formát A4, barva, vnitřní strana tisku;
 • plocha pro umístění 1 reklamního banneru v kongresovém sále,
  parametry: max. 2 m2;
 • plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.
 • zařazení sponzorované přednášky do odborného programu,
  parametry: vyhrazený čas 15 min., kongresový sál, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění přednášky na místě, rozhodnutí o zařazení do programu náleží koordinátorovi odborného programu kongresu;
 • 2 bezplatné registrace pro účastníky pozvané hlavním partnerem,
 • 2 bezplatné vstupenky na kongresový společný večer;
 • zveřejnění pozice v Programu kongresu s logem hlavního partnera;
 • distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 5,
 • projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu 10 sekund v kongresovém sále v přestávkách odborného programu,
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Partner

Cena 50.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • výstavní plocha 6 m2 v rámci doprovodné výstavy kongresu;
 • plocha pro reklamu ve sborníku s abstrakty kongresu,
  parametry:supplementum odborného časopisu, formát A5 na šířku, barva, polovina vnitřní stránky;
 • plocha pro umístění 1 reklamního banneru v konferenčním sále,
  parametry: max. 1 m2;
 • plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách,
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.
 • 1 bezplatná registrace pro účastníka pozvaného partnerem;
 • 1 bezplatná vstupenka na kongresový společný večer;
 • zveřejnění pozice v Programu kongresu s logem partnera;
 • distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 3;
 • projekce dodaného logotypu v délce 5 sekund v kongresovém sále v přestávkách odborného programu,
  parametry: statický obrázek bez ozvučení.
Pozice

Mediální partner

Cena 30.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • výstavní plocha 3 m2 v rámci doprovodné výstavy kongresu;
 • plocha pro reklamu ve sborníku s abstrakty kongresu,
  parametry:supplementum odborného časopisu, formát A5 na šířku, barva, polovina vnitřní stránky;
 • plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách,
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.
 • distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 2

Nabídka dalších možností sponzorské účasti

Pozice

Sponzor kongresového sborníku abstrakt

Cena 50.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek 50.000 Kč na pořízení sborníku abstrakt kongresu v tištěné verzi jako suplementa časopisu Česká gastroenterologie a hepatologie v počtu pro všechny registrované odběratele časopisu a účastníky kongresu.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Partner kongresu a umístění inzerce sponzora na vnitřní straně sborníku.
Pozice

Sponzor – dodavatel kongresových tašek

Cena 50.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Sponzorské plnění zahrnuje buď finanční příspěvek 50.000 Kč na pořízení tašek, poznámkových bloků a psacích potřeb, nebo přímou dodávku 400 sad tašek, poznámkových bloků a psacích potřeb pro účastníky kongresu.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice partner kongresu a umístění loga sponzora o velikosti 200 x 80 mm na přední straně tašky.
Pozice

Sponzor kongresového oběda

Cena 50.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek 50.000 Kč na úhradu nákladů některého z obědů pro účastníky kongresu dne 16., 17. nebo 18. května 2018.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice partner kongresu a umístění inzerce sponzora v Programovém bulletinu ve formátu A5 (na šířku).
Pozice

Sponzor občerstvení

Cena 30.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek 30.000 Kč na úhradu nákladů občerstvení pro účastníky kongresu ve vybrané přestávce denního odborného programu 16., 17. nebo 18. května 2018.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Mediální partner kongresu a a umístění inzerce sponzora v Programovém bulletinu ve formátu A5 (na šířku).
Pozice

Sponzor audiovizuálního záznamu odborného programu kongresu

Cena 30.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek 30.000 Kč na zhotovení audiovizuálního záznamu odborného programu kongresu a jeho umístění na webových stránkách ČHS jako studijního materiálu s registrovaným přístupem pro členy ČHS.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Mediální partner kongresu a umístění inzerce nebo loga sponzora jako součásti audiovizuálního záznamu.
Pozice

Sponzor kongresové registrace

Cena 30.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek 30.000 Kč na pořízení registračních průkazů se závěsnými šňůrami, informačních materiálů a certifikátů s kredity v počtu 400 sad pro účastníky kongresu.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Mediální partner kongresu a umístění loga sponzora o velikosti 80 x 15 mm na ploše registračního průkazu.

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

Pravidla pro partnerství a sponzoring

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti partnera (sponzora) a organizátora akce.
 2. Partnerství nebo sponzoring podle těchto pravidel se sjednává individuálně, smlouvou mezi partnerem (sponzorem) a organizátorem akce. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
 3. Partnerstvím nebo sponzoringem podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle některé z inzerovaných partnerských (sponzorských) možností.
 4. Plnění poskytnuté podle těchto pravidel nemůže být delegováno na třetí osobu.
 5. Partnerské nebo sponzorské plnění poskytnuté podle těchto pravidel je organizátor akce povinen použít pro účel, k němuž byl sjednán.
 6. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou sponzor a organizátor akce v souladu se Závaznými pravidly pořadatele a obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí partner (sponzor) a organizátor akce uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany.
  Reklamaci se partner (sponzor) a organizátor akce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.