Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XLVIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY » Inzerce a doprovodná výstava

XLVIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY

Inzerce a doprovodná výstava

Vážení přátelé a partneři české hepatologie

Jménem výboru České hepatologické společnosti ČLS JEP si Vás dovolujeme pozvat k účasti a oslovit Vás s nabídkou možností partnerské a sponzorské účasti, prezentace na doprovodné výstavě, inzerce a reklamy v rámci XLVIII. májových hepatologických dnů 2020, které se budou konat v novém náhradním termínu 28. - 30. října 2020 v Olomouci, a to v kongresových prostorách NH Collection Olomouc Congress.
Naše nabídka je tradiční, obsahuje spektrum možností účasti a prezentace. Její rámec je postaven tak, aby se Vaše účast a prezentace stala především nedílnou součástí odborného programu. V tomto kontextu jsme připraveni projednat Vaše případné individuální náměty a návrhy.

Věříme, že přijmete naši žádost a nabídku a stanete se jedním z partnerů či sponzorů nebo využijete možnost účasti na doprovodné výstavě nebo na některé z dalších forem prezentace.
Těšíme se na Vaši účast a na setkání v Olomouci.

S úctou,
prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.,
předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP

doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.,
vědecký sekretář České hepatologické společnosti ČLS JEP

Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem XLVIII. májových hepatologických dnů 2020 (dále jen kongres) je Česká hepatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Českou lékařskou společností JEP a Českou asociací sester (dále jen pořadatel).
 2. Organizátorem kongresu je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci těchto Závazných pravidel a je povinen se jimi řídit.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na kongresu musí být závazně potvrzeny do 15. září 2020.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 10. října 2020 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a dofakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení kongresu.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
 10. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem konference použité výhradně na organizaci a přípravu odborného programu konference a jeho materiální zajištění.
 11. Je nepřípustné, s odvoláním na závazná pravidla pořadatele a ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla v době konání XLVIII. májových hepatologických dnů 2020 zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy v době konání oficiálního programu kongresu. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Reklama v rámci webové prezentace akce www.congressprague.cz/mhd2020
parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB
termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu akce, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.

úvodní stránka webové prezentace
dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem
10.000 Kč

Inzerce (reklama) v programovém sborníku s abstrakty kongresu
parametry pro dodání elektronických podkladů: formát A5 (v provedení na výšku), barva 4/0; CMYK, 300 dpi, fonty převedené do křivek, 5 mm na spad
Termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 15. září 2020

vnitřní stránka (A5 na výšku: 148 x 210 mm, 5 mm na spad)) 12.000 Kč

Výstavní plocha na doprovodné výstavě
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 15. září 2020

výstavní plocha 3 m2
příslušenství: plocha je bez příslušenství, jedna bezplatná vystavovatelská registrace
10.000 Kč
výstavní plocha 4 m2
příslušenství: stůl, 2 židle, 2 bezplatné vystavovatelské registrace
15.000 Kč
výstavní plocha 6 m2
příslušenství: stůl, 2 židle, 2 bezplatné vystavovatelské registrace
20.000 Kč
výstavní plocha 10 m2
příslušenství: 2 stoly, 4 židle, el. přípojka 3 kW, 2 bezplatné vystavovatelské registrace
30.000 Kč

Reklamní bannery, reklama v rámci kongresu
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 15. září 2020.

plocha pro umístění reklamního banneru v prostoru registrace
plocha banneru: max. 2 m2
8.000 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru před vchodem do kongresového sálu
plocha banneru: max. 2 m2
10.000 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále
plocha banneru: max. 2 m2
15.000 Kč
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům akce v rámci registrace
parametry a pravidla: formát A4, max. 5 listů, 350 sad materiálů
4.000 Kč

Firemní satelitní symposium, sponzorovaná přednáška
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 31. srpna 2020; o zařazení do programu rozhodne organizační výbor

firemní satelitní symposium
cena za symposium zahrnuje: čas 60 minut v programu, kongresový sál, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci symposia včetně programu na těchto webových stránkách a v Programovém sborníku.
50.000 Kč
firemní sponzorovaná přednáška 15 minut
cena za přednášku zahrnuje: čas 15 minut v programu, kongresový sál, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci přednášky na těchto webových stránkách a v Programovém sborníku.
25.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH, dle platné sazby.

Stáhněte si PDF soubor s tiskovou verzí firemních nabídek a vyplňovacím formulářem.

ON-LINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

 • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely účasti a prezentace objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o., To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Tento souhlas může objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.