Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XLVIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY » Obchodní podmínky

XLVIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY

Závazné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Oprávněným pro vyřizování objednávek podle těchto obchodních podmínek je Congress Prague, organizátor XLVIII. májových hepatologických dnů 2020.
 2. Tyto podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 3. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem doručení organizátorovi zakládá objednávka závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 4. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na webové stránce kongresu, nebo v Programovém sborníku s abstrakty podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.
 5. Výstavní plochou se rozumí výstavní plocha v m2 s příslušenstvím na doprovodné výstavě nebo plocha pro reklamní banner podle údajů uvedených v objednávce.
 6. Přidělená inzerce nebo expozice nesmí být pronajímána ani jinak postoupena třetí osobě.
 7. Cenu objednané inzerce a expozice uhradí objednatel na základě dodané faktury organizátora nejpozději do 15. října 2020.
 8. Zruší-li objednatel svou účast na akci:
  • do 30. září 2020, činí stornovací poplatek 30% z ceny objednaných účastí;
  • do 15. října 2020, činí stornovací poplatek 50% z ceny objednaných účasti;
  • dne 16. říjnana 2020 a později, činí stornovací poplatek 100% z ceny objednaných účastí.
 9. O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu objednaných účastí.
 10. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané účasti.
 11. V případě zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci (vis major), uvědomí o tomto organizátor bezodkladně objednatele. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn zadržet proti vyúčtování odpovídající část již uhrazených plateb za účelem úhrady již naběhlých nákladů.
 12. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.