Kongresy

XXVI. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2019 – Sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí

Závazné obchodní podmínky

 1. Oprávněným pro vyřizování objednávek podle těchto obchodních podmínek je Congress Prague, organizátor XXVI. pražských chirurgických dnů 2019.
 2. Obchodní podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 3. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem doručení zakládá objednávka závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 4. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.prazskechirurgickedny.cz/2019, nebo v Programovém bulletinu, podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.
 5. Výstavní plochou se rozumí plocha v m2 s příslušenstvím nebo plocha pro reklamní banner podle objednávky.
 6. Firemní prezentací se rozumí satelitní symposium nebo sponzorovaná přednáška zařazená do odborného programu kongresu.
 7. Přidělená inzerce a reklama, výstavní plocha nebo prezentace nesmí být poskytnutá ani jinak postoupena třetí osobě.
 8. Cenu za objednanou inzerci, reklamu, výstavní plochu nebo firemní prezentaci musí objednatel uhradit na základě faktury organizátora nejpozději do 15. října 2019.
 9. Zruší-li objednatel objednávku nebo její část:
  • do 1. října 2019, činí stornovací poplatek 30% z ceny objednané inzerce, reklamy výstavní plochy nebo prezentace;
  • do 15. října 2019, činí stornovací poplatek 50% z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace;
  • 20. října 2019 a později, činí stornovací poplatek 100% z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
  O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
 10. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
 11. O zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci informuje organizátor bezodkladně objednatele. V den oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn použít na základě řádného vyúčtování příslušnou odpovídající část již uhrazených plateb na úhradu již vynaložených nákladů.
 12. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.