Kongresy

XXVII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2021

Nabídka sponzorské spolupráce


Formulář


Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, jako pořadatel kongresu připravovaného pod odbornou garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP a pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty UK v Praze a ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Vás srdečně zvou na XXVII. Pražské chirurgické dny 2021.
Pořádáme je ve dnech 13. - 14. května 2021, ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou sekcí ČAS a ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi ČLS JEP.
Vzhledem k připravovanému odbornému programu, který obsahuje úzce specializovaná témata, ale i komplexní témata týkající se všech zdravotnických pracovníků, budou některá témata diskutována na společných sekcích lékařů a zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, zatímco jiná budou probíhat paralelně. Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na Vaši účast a setkání v Praze.

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.,
předseda organizačního a vědeckého výboru kongresu,
hlavní koordinátor odborného programu sekce lékařů

MUDr. Jan Ulrych, PhD.
druhý koordinátor odborného programu sekce lékařů

PhDr. Dagmar Škochová, MBA,
koordinátor odborného programu
konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí

Závazná pravidla pořadatele

 1. Tato Pravidla pořadatele kongresu jsou závazná pro všechny partnery, sponzory kongresu a všechny účastnící se firmy na kongresu bez výjimky. Jejich dodržování je základním předpokladem pro účast na kongresu.
 2. Pořadatelem XXVII. pražských chirurgických dnů 2021 (dále jen „kongres“) je I. chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen pořadatel).
 3. Odborný program kongresu je připravován ve spolupráci s Českou chirurgickou společností ČLS JEP a Traumatologicko-ortopedickou sekcí ČAS.
 4. Organizátorem kongresu je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci těchto Pravidel pořadatele a je povinen se jimi řídit.
 5. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na kongresu musí být závazně potvrzeny do 15. dubna 2021
 6. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 6. května 2021 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 7. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 4. těchto Závazných pravidel.
 8. Vyúčtování a dofakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení kongresu.
 9. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 10. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 11. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
 12. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem kongresu použité výhradně na organizaci a přípravu odborného programu kongresu a jejího materiální zajištění.
 13. Je nepřípustné, v době konání kongresu, v místě konání kongresu zvát registrované účastníky kongresu na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je oprávněným důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Objednávku zašlete nejpozději do 15. dubna 2021 na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office@congressprague.cz.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Generální partner
Hlavní partner
Partner
Mediální partner
Sponzor audiovizuální techniky pro zajištění odborného programu kongresu
Sponzor kongresového oběda
Sponzor občerstvení
Sponzor registrace
Sponzor programového sborníku kongresu

Pozice

Generální partner

Cena 160.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 10 m2 v rámci doprovodné výstavy kongresu;
 • Plocha pro reklamu v Programovém sborníku kongresu,
  parametry: formát A5, barva, obálka, str. 2, 3 nebo 4;
 • Plocha pro 2 reklamní bannery v kongresovém sále;
  parametry: jeden banner max. 2 m2;
 • Plocha pro dynamický reklamní banner na
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, animace nebo flash, s aktivním linkem na oficiální web generálního partnera, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Zařazení firemního satelitního symposia do odborného programu;
  parametry: vyhrazený čas 40 min., kongresové sály o 300 a 100 místech, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění symposia na místě, prezentace na oficiální webové prezentaci.
 • 3 ks bezplatných registrací pro účastníky pozvané generálním partnerem;
 • 3 ks bezplatných vstupenek na společnou večeři na pozvání pořadatele kongresu pro účastníky pozvané generálním partnerem;
 • Zveřejnění pozice v Programovém sborníku kongresu s logem generálního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace;
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 5;
 • Projekce dodaného reklamního spotu generálního partnera v délce 30 vteřin v kongresovém sále v přestávkách odborného programu;
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Hlavní partner

Cena 85.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 6 m2 v rámci doprovodné výstavy kongresu;
 • Plocha pro reklamu v Programovém sborníku kongresu;
  parametry: formát A5, barva, vnitřní strana tisku;
 • Plocha pro reklamní banner v konferenčním sále,
  parametry: plocha max. 2 m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • 2 ks bezplatných registrací pro účastníky pozvané hlavním partnerem;
 • 2 ks bezplatných vstupenek na na společnou večeři na pozvání pořadatele kongresu pro účastníky pozvané hlavním partnerem;
 • Zveřejnění pozice v Programovém sborníku kongresu s logem hlavního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace;
  parametry: max. formát A4, počet listů 3;
 • Projekce dodaného reklamního spotu hlavního partnera v délce 10 vteřin v kongresovém sále v přestávkách odborného programu;
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Partner

Cena 55.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy kongresu;
 • Plocha pro umístění loga partnera na vnitřní straně Programového sborníku kongresu,
  parametry: formát A6, barva, polovina vnitřní strany tisku (na šířku);
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • 1 ks bezplatné registrace pro účastníka pozvaného partnerem;
 • 1 ks bezplatné vstupenky na na společnou večeři na pozvání pořadatele kongresu pro účastníka pozvaného partnerem;
 • Zveřejnění pozice v Programovém sborníku kongresu s logem partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 2.
 • Projekce dodaného loga partnera v délce 3 sekund v kongresovém sále v přestávkách odborného programu;
  parametry: statický obrázek, bez ozvučení.
Pozice

Mediální partner

Cena 35.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 3 m2 v rámci doprovodné výstavy kongresu;
 • Plocha pro reklamu (logo) v Programovém sborníku kongresu,
  parametry: formát A6, barva, polovina vnitřní stránky;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiání webové prezentaci
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • 1 ks bezplatné registrace pro reprezentanta partnera;

Nabídka dalších možností sponzorské spolupráce

Pozice

Sponzor audiovizuální techniky pro zajištění odborného programu kongresu

Cena 55.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Finanční příspěvek na zajištění kompletní sestavy audiovizuální techniky pro kongres ve všech programových sekcích.

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Partner kongresu.
Pozice

Sponzor kongresového oběda

Cena 55.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na úhradu nákladů některého z obědů pro účastníky kongresu 13. nebo 14. května 2021 .

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Partner kongresu a umístění loga nebo reklamního banneru sponzora v místě podávání oběda.
Pozice

Sponzor občerstvení

Cena 35.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na úhradu nákladů některého z občerstvení pro účastníky kongresu v přestávkách denního odborného programu 13. a 14. května 2021.

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Mediální partner kongresu a umístění loga, nebo reklamního banneru sponzora v místě občerstvení.
Pozice

Sponzor registrace

Cena 35.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na pořízení registračních průkazů se závěsnými šňůrami, informačních materiálů a certifikátů s kredity v počtu 500 sad pro účastníky kongresu.

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Mediální partner kongresu a umístění loga nebo inzerce sponzora ve formátu A7 na výšku na zadní stranu registračního průkazu.
Pozice

Sponzor programového sborníku kongresu

Cena 55.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na pořízení Programového sborníku abstrakt kongresu s abstrakty, v počtu 500 sad pro účastníky kongresu.

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Partner kongresu a umístění inzerce nebo loga sponzora s textem ve sborníku abstrakt.

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

Pravidla pro partnerství a sponzoring

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti sponzora a sponzorovaného (dále jen „poskytovatel“ a „příjemce“).
 2. Sponzoring podle těchto pravidel se sjednává individuálně, smlouvou mezi poskytovatelem a příjemcem. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí dle data doručení.
 3. Sponzoringem podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle některé z inzerovaných sponzorských možností.
 4. Plnění poskytnuté podle těchto pravidel nemůže být delegováno na třetí osobu.
 5. Cenu sjednaného sponzoringu (nebo sponzorské materiální plnění) poskytne poskytovatel příjemci na základě smlouvy a příslušného daňového dokladu nejpozději do 6. května 2021.
 6. Sponzoring poskytnutý podle těchto pravidel je příjemce povinen použít pro účel, k němuž byl sjednán.
 7. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou poskytovatel a příjemce v souladu s obecně závaznými předpisy.
 8. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí poskytovatel a příjemce uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany.
 9. Reklamaci se poskytovatel a příjemce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dáváme souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o,:

 • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely účasti a prezentace objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,

To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Bereme na vědomí, že tento souhlas můžeme, jako objednatel, kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.

 Formulář