Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » Podzimní pracovní den ČHS ČLS JEP 2018 » Inzerce a doprovodná výstava

Podzimní pracovní den ČHS ČLS JEP 2018

Inzerce a doprovodná výstava

Vážení partneři české hepatologie,

dovolte nám, abychom Vás jménem České hepatologické společnosti ČLS JEP pozvali na Podzimní pracovní den ČHS ČLS JEP, který se bude konat 8. prosince 2018 v kongresovém centru – Clarion Congress Hotel Prague (Freyova 33, Praha 9) a nabídli Vám možnosti partnerské účasti, prezentace a podpory v rámci této akce.
Naše nabídka je tradiční, obsahuje spektrum možností účasti a prezentace. Její rámec je postaven tak, aby se Vaše účast a prezentace stala především nedílnou součástí odborného programu. V tomto kontextu jsme připraveni projednat Vaše případné individuální náměty a návrhy.
Věříme, že přijmete naši žádost a nabídku a stanete se jedním z partnerů nebo využijete možnost některé z dalších forem prezentace.

Těšíme se na Vaši účast a na setkání v Praze.

S úctou,

doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.,
koordinátor akce a vědecký sekretář ČHS ČLS JEP

prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.,
předseda ČHS ČLS JEP

Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem Podzimního pracovního dne 2018 je ČHS ČLS JEP.
 2. Organizátorem je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci těchto Závazných pravidel a je povinen se jimi řídit.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací v rámci Podzimního pracovního dne 2018 musí být závazně potvrzeny do 10. listopadu 2018.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 30. listopadu 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení Podzimního pracovního dne 2018.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
 10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatele, není dovoleno v době konání a v místě konání konference zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Závaznou objednávku zašlete nejpozději do 10. listopadu 2018 na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 813, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Stáhněte si soubor s nabídkami inzerce ve formátu pdf ZDE.

Reklama v rámci webové prezentacewww.congressprague.cz/ppd2018
parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost
termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu kongresu, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů
úvodní stránka webové prezentacewww.congressprague.cz/ppd2018 ,
dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem
CZK 10.000
Výstavní plocha na doprovodné výstavě PPD 2018
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 15. listopadu 2018
výstavní plocha 3 m2
příslušenství: stůl, židle 1 ks bezplatné vystavovatelské registrace
CZK 10.000
výstavní plocha 4 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystavovatelských registrací
CZK 12.000
výstavní plocha 6 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystavovatelských registrací
CZK 15.000
Plocha pro umístění reklamního banneru
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 15. listopadu 2018
plocha pro umístění reklamního banneru v konferenčním sále
plocha banneru: max. 2 m2
CZK 10.000
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům
parametry: formát A4, max. 5 listů, počet sad podle počtu účastníků
CZK 4.000

Ceny v této nabídce jsou bez DPH dle příslušné sazby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Oprávněným pro vyřizování objednávek podle těchto obchodních podmínek je Congress Prague, organizátor PPD 2018.
 2. Tyto podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 3. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem doručení organizátorovi zakládá objednávka závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 4. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.congressprague.cz/kongresy/ppd2018.
 5. Výstavní plochou se rozumí výstavní plocha v m2 s příslušenstvím na doprovodné výstavě nebo plocha pro reklamní banner podle údajů uvedených v objednávce.
 6. Přidělená inzerce nebo expozice nesmí být pronajímána ani jinak postoupena třetí osobě.
 7. Cenu objednané inzerce a expozice uhradí objednatel na základě dodané faktury organizátora nejpozději do 30. listopadu 2018.
 8. Zruší-li objednatel svou účast na akci:
  • do 30. listopadu 2018, činí stornovací poplatek 10% z ceny objednaných účastí;
  • do 4. prosince 2018, činí stornovací poplatek 50% z ceny objednaných účastí;
  • dne 5. prosince 2018 a později, činí stornovací poplatek 100% z ceny objednaných účastí.
 9. O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu objednaných účastí.
 10. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané účasti.
 11. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dáváme souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

 • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely účasti a prezentace objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).
 • Tento souhlas může objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.
 • Objednatel současně bere na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu objednatele nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto objednávkového formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.