Kongresy

PODZIMNÍ PRACOVNÍ DEN ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2020

Nabídka sponzorské spolupráce


Formulář


 NABÍDKA  PARTNERSKÝCH  A  SPONZORSKÝCH  MOŽNOSTÍ

 
Vážení partneři české hepatologie,
dovolte nám, abychom Vás jménem České hepatologické společnosti ČLS JEP pozvali na Podzimní pracovní den ČHS ČLS JEP 2020, který se bude konat 28. listopadu 2020kongresovém centru QUALITY HOTEL BRNO EXHIBITION CENTRE (Křížkovského 20, 603 00 Brno-střed) a nabídli Vám možnosti účasti a firemní prezentace v rámci této akce. Naše nabídka je tradiční, obsahuje spektrum možností účasti a prezentace. Její rámec je postaven tak, aby se Vaše účast a prezentace stala především nedílnou součástí odborného programu. V tomto kontextu jsme připraveni projednat Vaše případné individuální náměty a návrhy.
Věříme, že přijmete naši žádost a nabídku a využijete možnost některé z forem prezentace.
 
Těšíme se na Vaši účast a na setkání v Brně.
 
S úctou,
 
prof. MUDr. Petr Husa, CSc., Klinika infekčních chorob, FN Brno
MUDr. Libuše Husová, Ph.D., Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
odborní garanti vzdělávací akce
 
prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.,
předseda ČHS ČLS JEP
 
Závazná pravidla pořadatele

Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem Podzimního pracovního dne ČHS ČLS JEP 2020 je Česká hepatologická společnost ČLS JEP.
 2. Organizátorem je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci těchto Závazných pravidel a je povinen se jimi řídit.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací v rámci Podzimního pracovního dne ČHS ČLS JEP 2020 musí být závazně potvrzeny do 15. října 2020.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 15. listopadu 2020 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení Podzimního pracovního dne ČHS ČLS JEP 2020.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
 10. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem vzdělávací akce použité výhradně na organizaci a přípravu odborného programu a jeho materiální zajištění.
 11. Je nepřípustné, v době konání vzdělávací akce, v místě konání zvát registrované účastníky vzdělávací akce na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je oprávněným důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Závaznou objednávku zašlete nejpozději do 15. října 2020 na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 813, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Hlavní partner Podzimního pracovního dne ČHS ČLS JEP
Partner Podzimního pracovního dne ČHS ČLS JEP
Mediální partner Podzimního pracovního dne ČHS ČLS JEP

> > >

Pozice

Hlavní partner Podzimního pracovního dne ČHS ČLS JEP

Cena 50.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 6 m2 (3x2m) v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro reklamní banner / logo v konferenčním sále,
  parametry: max. 2m2;
 • Plocha pro dynamický reklamní banner na webových stránkách
  s přesměrováním na web partnera.
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Zveřejnění pozice na webu a v programu Podzimního pracovního dne s logem hlavního partnera.
 • Distribuce dodaných informačních materiálů v rámci registrace
  parametry: max. počet listů v jedné sadě 10, počet sad 120
 • Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu 15 sekund v konferenčním sále v přestávkách odborného programu, obsah spotu nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
  parametry:statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.

Pozice

Partner Podzimního pracovního dne ČHS ČLS JEP

Cena 35.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 (2x2m) v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro reklamní banner / logo v konferenčním sále,
  parametry: max. 2m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na webových stránkách
  s přesměrováním na web partnera.
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Zveřejnění pozice na webu a v programu Podzimního pracovního dne s logem partnera.
 • Distribuce dodaných informačních materiálů v rámci registrace
  parametry: max. počet listů v jedné sadě 1, počet sad 120
 • Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu 10 sekund v konferenčním sále v přestávkách odborného programu, obsah spotu nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
  parametry:statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.

Pozice

Mediální partner Podzimního pracovního dne ČHS ČLS JEP

Cena 25.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 3m2 (2x1,5m) v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro reklamní banner / logo v konferenčním sále,
  parametry: max. 1 m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na webových stránkách
  s přesměrováním na web partnera.
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Zveřejnění pozice na webu a v programu Podzimního pracovního dne s logem mediálního partnera.
 • Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu 3 sekundy v konferenčním sále v přestávkách odborného programu, obsah spotu nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
  parametry:statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Sponzor konferenčního oběda

Cena 35.000 Kč
Popis Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek 35.000 Kč na úhradu nákladů konferenčního oběda pro účastníky konference, dne 28. listopadu 2020.
Reciproční plnění
pořadatele
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Partner.
Pozice

Sponzor konferenčního občerstvení s kávou

Cena 25.000 Kč
Popis Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek 25.000 Kč na úhradu nákladů občerstvení s kávou účastníky konference v přestávce odborného programu 28. listopadu 2020.
Reciproční plnění
pořadatele
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Mediální Partner.
Pozice

Sponzor registrace

Cena 25.000 Kč
Popis Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek 25.000 Kč na pořízení registračních průkazů se závěsnými šňůrami v počtu 120 ks pro účastníky konference
Reciproční plnění
pořadatele
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Mediální partner konference a umístění loga nebo inzerce sponzora na zadní straně registračního průkazu.

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

Pravidla pro partnerství a prezentaci

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti partnera (účastníka) a organizátora akce.
 2. Partnerství nebo prezentace podle těchto pravidel se sjednává individuálně, smlouvou mezi partnerem (účastníkem) a organizátorem akce.
 3. Partnerstvím nebo prezentací podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle některé z inzerovaných partnerských (prezentačních) možností.
 4. Plnění poskytnuté podle těchto pravidel nemůže být delegováno na třetí osobu.
 5. Partnerské nebo účastnické plnění poskytnuté podle těchto pravidel je organizátor akce povinen použít pro účel, k němuž byl sjednán.
 6. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou partner (účastník) a organizátor akce v souladu se Závaznými pravidly pořadatele a obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí partner (účastník) a organizátor akce uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany.
 8. Reklamaci se partner (účastník) a organizátor akce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dáváme souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

 • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely účasti a prezentace objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).
 • Tento souhlas může objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.
 • Objednatel současně bere na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu objednatele nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto objednávkového formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.

 Formulář