Kongresy

XXIX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2020 se zahraniční účastí

Inzerce a doprovodná výstava

Pravidla pořadatele konference

 1. Tato pravidla pořadatele konference jsou závazná pro všechny partnery, sponzory konference a všechny účastnící se firmy na konferenci bez výjimky. Jejich dodržování je základním předpokladem pro účast na konferenci.
 2. Pořadatelem XXIX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2020 (dále jen „konference“) je Sekce gynekologické endoskopie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP (dále jen „pořadatel“).
 3. Organizátorem konference je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci jím stanovených závazných pravidel a je povinen se jimi řídit.
 4. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na konferenci musí být závazně potvrzeny do 30. září 2020.
 5. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 15. října 2020 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 6. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 7. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení konference.
 8. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 9. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 10. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedeny bankovním převodem.
 11. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem konference použity výhradně na organizaci a přípravu odborného programu konference a jejího materiálního zajištění.
 12. Je nepřípustné v době konání konference v místě konání konference zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Závaznou objednávku zašlete nejpozději do 30. září 2020 na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.
Vybranou prezentaci je možné objednat rovněž on-line. Kompletní nabídka je k dispozici na www.laparoskop.cz/sge2020.

Reklama na webové stránce konferencewww.laparoskop.cz/sge2020
parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost
termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu kongresu, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů
úvodní stránka webové prezentacewww.laparoskop.cz/sge2020 ,
dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem
CZK 8.500
Reklama v Programovém sborníku s abstrakty konference
parametry pro dodání elektronických podkladů: formát A5, A6 (na šířku), barva; CMYK, 300 dpi, fonty převedené do křivek, 5 mm na spad
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 30. září 2020
obálka (A5: 148 x 210 mm): str. 2, str. 3, str. 4 CZK 15.000
vnitřní stránka (A5: 148 x 210 mm) CZK 10.000
vnitřní stránka (A6: 148 x 105 mm; na šířku) CZK 6.000
Výstavní plocha na doprovodné výstavě konference s příslušenstvím
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 30. září 2020
výstavní plocha 3 m2
příslušenství: plocha je bez příslušenství, 1 ks bezplatné vystavovatelské registrace
CZK 10.000
výstavní plocha 4 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystavovatelských registrací
CZK 15.000
výstavní plocha 6 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystavovatelských registrací
CZK 20.000
výstavní plocha 8 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystavovatelských registrací, elektrická přípojka 3kW
CZK 25.000
Plocha pro umístění reklamního banneru
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 30. září 2020
plocha pro umístění reklamního banneru v prostoru registrace
plocha banneru: max. 2 m2
CZK 5.000
plocha pro umístění reklamního banneru před vchodem do konferenčního sálu
plocha banneru: max. 2 m2
CZK 6.000
plocha pro umístění reklamního banneru v konferenčním sále
plocha banneru: max. 2 m2
CZK 15.000
Distribuce tištěných materiálů a firemních tiskovin
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 30. září 2020
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům kongresu v rámci registrace
parametry: formát A4, max. 5 listů
CZK 4.000
jednorázová distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům kongresu při vstupu do konferenčního sálu
parametry: formát A4, max. 3 listy
CZK 2.000
Podporovaná firemní přednáška
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 30. září 2020; o zařazení do programu rozhodne Programový výbor konference
firemní sponzorovaná přednáška 15 min.
parametry: cena za přednášku zahrnuje: čas 15 minut v programu, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci přednášky na www.laparoskop.cz/sge2020 , prezentaci přednášky v Programovém sborníku s abstrakty.
CZK 25.000

Ceny v této nabídce jsou bez DPH dle příslušné sazby.

OBCHODNÍ A STORNOVACÍ PRAVIDLA

 

 1. Pořadatelem konference je Sekce gynekologické endoskopie ČGPS JEP.
 2. Oprávněným pro vyřizování objednávek podle těchto obchodních podmínek je Congress Prague, organizátor konference.
 3. Obchodní a stornovací pravidla upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 4. Objednávku musí objednatel doručit organizátorovi nejpozději do 30. září 2020. Dnem potvrzení objednávky tato zakládá závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 5. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.laparoskop.cz/sge2020 nebo v Programovém sborníku podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.
 6. Výstavní plochou se rozumí plocha v m2 s příslušenstvím nebo plocha pro reklamní banner podle objednávky.
 7. Přidělená inzerce a reklama, výstavní plocha nebo prezentace nesmí být poskytnuta ani jinak postoupena třetí osobě.
 8. Cenu za objednanou inzerci, reklamu, výstavní plochu nebo firemní prezentaci musí objednatel organizátorovi uhradit na základě faktury organizátora, dle data splatnosti, nejpozději však do 15. října 2020.
 9. Zruší-li objednatel objednávku nebo její část:
  • do 15. října 2020, činí stornovací poplatek 50% z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace;
  • 16. října 2020 a později, činí stornovací poplatek 100% z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace. O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
 10. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
 11. O zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci informuje organizátor bezodkladně objednatele. V den oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn použít na základě řádného vyúčtování příslušnou odpovídající část již uhrazených plateb na úhradu již vynaložených nákladů.
 12. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.

PDF formulář s nabídkami ke stažení ZDE

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dáváme souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

 • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely účasti a prezentace objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).
 • Tento souhlas může objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.
 • Objednatel současně bere na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu objednatele nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto objednávkového formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.