Kongresy

XXIX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2020 se zahraniční účastí

Nabídka sponzorské spolupráce


Formulář


Vážení přátelé a partneři gynekologické endoskopie.

Jménem Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP si Vás dovolujeme pozvat k účasti a oslovit Vás s nabídkou možností partnerské a sponzorské spolupráce, prezentace na doprovodné výstavě, inzerce a reklamy v rámci XXIX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2020, která se bude konat 29. – 31. října 2020 v Kongresovém centru Clarion Congress hotelu Olomouc.
Naše nabídka je tradiční, obsahuje spektrum možností účasti a prezentace. Její rámec je postaven tak, aby se Vaše účast a prezentace stala především nedílnou součástí odborného programu. V tomto kontextu jsme připraveni projednat Vaše případné individuální náměty a návrhy.
Věříme, že přijmete naši žádost a nabídku a stanete se jedním z partnerů či sponzorů, využijete možnost účasti na doprovodné výstavě nebo na některé z dalších forem prezentace.

Těšíme se na Vaši účast a na setkání v Olomouci.

S úctou,

prof. MUDr. Michal Mára, CSc.,
předseda Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP,
předseda organizačního výboru konference

As. MUDr. Martin Charvát,
vědecký sekretář a koordinátor odborného programu

Pravidla pořadatele konference

 1. Tato pravidla pořadatele konference jsou závazná pro všechny partnery, sponzory konference a všechny účastnící se firmy na konferenci bez výjimky. Jejich dodržování je základním předpokladem pro účast na konferenci.
 2. Pořadatelem XXIX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2020 (dále jen „konference“) je Sekce gynekologické endoskopie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP (dále jen „pořadatel“).
 3. Organizátorem konference je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci jím stanovených závazných pravidel a je povinen se jimi řídit.
 4. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na konferenci musí být závazně potvrzeny do 30. září 2020.
 5. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 15. října 2020 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 6. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 7. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení konference.
 8. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 9. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 10. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedeny bankovním převodem.
 11. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem konference použity výhradně na organizaci a přípravu odborného programu konference a jejího materiálního zajištění.
 12. Je nepřípustné v době konání konference v místě konání konference zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Závaznou objednávku zašlete nejpozději do 30. září 2020 na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.
Vybranou prezentaci je možné objednat rovněž on-line. Kompletní nabídka je k dispozici na www.laparoskop.cz/sge2020.

Generální partner
Hlavní partner
Partner
Mediální partner
Sponzor Hysteroskopického workshopu Sekce gynekologické endoskopie 2020 konaného v rámci odborného programu konference
Sponzor přímého přenosu endoskopických výkonů v rámci odborného programu konference
Sponzor konferenční společné večeře 4. října 2020
Sponzor, dodavatel konferenčních tašek
Sponzor programového sborníku konference
Sponzor konferenčního oběda
Sponzor konferenčního občerstvení
Sponzor registrace

Pozice

Generální partner

Sponzorský příspěvek 190.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • zařazení samostatné firemní prezentace generálního partnera v programu konference;
  parametry: vyhrazený čas 30 min., k dispozici na místě: prostor pro prezentaci v místě konference, organizační zajištění prezentace na místě, propagace prezentace na www.laparoskop.cz/sge2020 po dobu přípravy konference.
 • výstavní plocha 15 m2 v rámci doprovodné výstavy konference;
 • plocha pro reklamu v Programovém sborníku,
  parametry: formát A5, barva 4/0, obálka, str. 2, 3 nebo 4;
 • plocha pro 2 reklamní bannery v konferenčním sále;
  parametry: jeden banner max. 2 m2;
 • plocha pro dynamický reklamní banner na oficiálních webových stránkáchwww.laparoskop.cz/sge2020
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, animace nebo flash, s aktivním linkem na web generálního partnera, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • tři bezplatné registrace pro účastníky pozvané generálním partnerem;
 • tři bezplatné vstupenky na konferenční společnou večeři 30. října pro účastníky pozvané generálním partnerem;
 • zveřejnění pozice v Programovém sborníku s logem generálního partnera;
 • distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace;
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 10;
 • projekce reklamního spotu generálního partnera v délce 30 sekund v kongresovém sále v přestávkách odborného programu
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.

Pozice

Hlavní partner

Sponzorský příspěvek 95.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • zařazení samostatné firemní prezentace hlavního partnera v rámci programu konference;
  parametry: vyhrazený čas 15 min., k dispozici na místě: prostor pro prezentaci v místě konference, organizační zajištění prezentace na místě, propagace prezentace na www.laparoskop.cz/sge2020 po dobu přípravy konference.
 • výstavní plocha 8 m2 v rámci doprovodné výstavy konference;
 • plocha pro reklamu v Programovém sborníku,
  parametry: formát A5, barva 4/0, vnitřní strana tisku;
 • plocha pro umístění 1 ks reklamního banneru v kongresovém sále,
  parametry: max. 2 m2;
 • plocha pro dynamický reklamní banner na oficiálních webových stránkách www.laparoskop.cz/sge2020
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, s aktivním linkem na web hlavního partnera , obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • dvě bezplatné registrace pro účastníky pozvané hlavním partnerem;
 • dvě bezplatné vstupenky na konferenční společnou večeři 30. října pro účastníky pozvané hlavním partnerem;
 • zveřejnění pozice v Programovém sborníkUu s logem hlavního partnera;
 • distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 5;
 • projekce dodaného reklamního spotu hlavního partnera v délce 15 sekund v kongresovém sále v přestávkách odborného programu,
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.

Pozice

Partner

Sponzorský příspěvek 45.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy konference;
 • plocha pro reklamu v Programovém sborníku,
  parametry: formát A6, barva, polovina vnitřní strany tisku;
 • plocha pro umístění reklamního banneru s logem partnera v kongresovém sále,
  parametry: max. 1 m2;
 • plocha pro statický reklamní banner - logo partnera na oficiálních webových stránkách www.laparoskop.cz/sge2020
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB , obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • jedna bezplatná registrace pro účastníka pozvaného partnerem;
 • jedna bezplatná vstupenka na konferenční společnou večeři 30. října pro účastníka pozvaného partnerem;
 • zveřejnění pozice v Programovém sborníku s logem partnera;
 • distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 2;
 • projekce reklamního spotu - loga partnera v rozsahu 5 sekund v kongresovém sále v přestávkách odborného programu,
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.

Pozice

Mediální partner

Sponzorský příspěvek 30.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • výstavní plocha 3 m2 v rámci doprovodné výstavy konference;
 • plocha pro umístění loga mediálního partnera v Programovém sborníku,
  parametry: formát A7, na vnitřní stránce tisku;
 • plocha pro umístění banneru loga mediálního partnera v kongresovém sále,
  parametry: max. 0,5 m2;
 • plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách www.laparoskop.cz/sge2020;
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB , obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • zveřejnění pozice v Programovém sborníku s logem mediálního partnera;
 • distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 1,

Nabídka dalších možností sponzorské účasti

Pozice

Sponzor Hysteroskopického workshopu Sekce gynekologické endoskopie 2020 konaného v rámci odborného programu konference

Sponzorský příspěvek 30.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Sponzorský příspěvek bude použit na pokrytí nákladů nákladů přípravy a realizace hysteroskopického workshopu v rámci odborného programu konference konaného dne 29. října 2020.
Sponzorské plnění zahrnuje
 • Náklady pronájmu konferenčního sálu
 • Občerstvení v průběhu workshopu pro účastníky workshopu
 • Pracovní konferenční oběd pro účastníky workshopu
 • Zahrnuje plnění v rozsahu pozice hlavního partnera konference.
Reciproční plnění
Zahrnuje plnění v rozsahu pozice mediálního partnera konference.
Pozice

Sponzor přímého přenosu endoskopických výkonů v rámci odborného programu konference

Sponzorský příspěvek 95.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Sponzorský příspěvek bude použit na pokrytí nákladů přímého přenosu endoskopických výkonů v rámci odborného programu konference 30. října 2020 z vybraných odborných pracovišť v rámci ČR.

Reciproční plnění
Zahrnuje plnění v rozsahu pozice hlavního partnera konference.
Pozice

Sponzor konferenční společné večeře 30. října 2020

Sponzorský příspěvek 95.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Konferenční společná večeře pořádaná Sekci gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP, pořadatelem konference se koná 30. října 2020 v místě konání konference. Příspěvek sponzora bude použit na úhradu nákladů společné večeře.

Reciproční plnění
Zahrnuje plnění v rozsahu pozice hlavního partnera konference.
Pozice

Sponzor, dodavatel konferenčních tašek

Sponzorský příspěvek 45.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora nebo přímá dodávka 260 sad konferenčních tašek, poznámkových bloků a tužek pro registrované účastníky konference.

Reciproční plnění
Zahrnuje plnění v rozsahu pozice partnera konference a plochu pro reklamu sponzora na konferenční tašce.
Pozice

Sponzor programového sborníku konference

Sponzorský příspěvek 45.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora na vydání 260 ks programového sborníku konference s abstrakty přednášek.

Reciproční plnění
Zahrnuje plnění v rozsahu pozice partnera konference a logo sponzora s uvozujícím textem na titulní straně sborníku.
Pozice

Sponzor konferenčního oběda

Sponzorský příspěvek 45.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů konferenčního oběda 30. nebo 31. října 2020 registrovaným účastníkům konference.

Reciproční plnění
Zahrnuje plnění v rozsahu pozice partnera konference.
Pozice

Sponzor konferenčního občerstvení

Sponzorský příspěvek 30.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů vybraného konferenčního občerstvení (coffee break) 30. nebo 31. října 2019 pro účastníky konference.

Reciproční plnění
Zahrnuje plnění v rozsahu pozice mediálního partnera konference.
Pozice

Sponzor registrace

Sponzorský příspěvek 30.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů konferenční registrace (registrační průkazy, závěsné šňůry, apod.)

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice mediálního partnera a umístění loga nebo inzerce sponzora ve formátu A7 na výšku na zadní stranu registračního průkazu.

Ceny zahrnuté v nabídce jsou bez DPH dle platné sazby.

Pravidla pro partnerskou a sponzorskou účast na konferenci

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti sponzora a sponzorovaného (partnerů, účastníků).
 2. Partnerstvím a sponzoringem podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí plnění podle některé z inzerovaných partnerských a sponzorských možností uvedených v nabídce.
 3. Plnění poskytnutá podle těchto pravidel nemohou být delegována na třetí osoby.
 4. Partnerský nebo sponzorský příspěvek (finanční příspěvek nebo materiální dodávku) musí partner nebo sponzor poskytnout nejpozději do 15. října 2020. Neposkytnutí sjednaného příspěvku má za následek automatický zánik předchozího ujednání v této věci dnem 16. října 2020.
 5. Partnerský nebo sponzorský příspěvek poskytnutý podle těchto pravidel lze použít výlučně pro účely, k nimž byl poskytnut.
 6. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou účastníci v souladu s obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí účastníci uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany. Reklamaci se účastníci zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.


Formulář