Kongresy

XXII. česko - slovenský kongres o infekčních nemocech 2018

Inzerce a doprovodná výstava

Stáhněte si PDF soubor s nabídkou inzerce a firemními nabídkami.

Závazná pravidla pořadatelů

 1. Pořadateli XXII. česko-slovenského kongresu o infekčních nemocech 2018 (dále jen kongres) jsou:
  • Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP
  • Slovenská spoločnosť infektologov SLS
  • Klinika infekčních chorob FN Brno
  • Česká asociace sester (dále jen pořadatelé)
 2. Organizátorem kongresu je Congress Prague a pořadatelům zodpovídá za realizaci jimi stanovených závazných pravidel.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na kongresu musí být závazně potvrzeny do 20. května 2018.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 30. května 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. . Jedná se o neopominutelné závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3 těchto závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení kongresu.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatelů kongresu, není dovoleno v době konání XXII. česko-slovenského kongresu o infekčních nemocech 2018 zvát registrované účastníky kongresu na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na kongresu, případně jiných odborných akcích pořadatelů.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Objednávku zasílejte průběžně na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 813, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Závazná objednávka musí být objednatelem potvrzena nejpozději do 20. května 2018.
Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 30. května 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Reklama na webové stránce kongresu
parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu kongresu, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů
úvodní stránka webové prezentace www.congressprague.cz/sil18 - dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem 10.000 Kč
Reklama v Programovém sborníku kongresu
parametry pro dodání elektronických podkladů: formát A5, A6, barva; CMYK, 300 dpi, fonty převedené do křivek, 5 mm na spad
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 20. května 2018
obálka (A5: 148 x 210 mm): str. 2, str. 3, str. 4 10.000 Kč
vnitřní stránka (A5: 148 x 210 mm) 8.000 Kč
vnitřní stránka (A6: 148 x 105 mm - orientace na šířku) 6.000 Kč
Výstavní plocha
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 20. května 2018
výstavní plocha 3 m2
plocha je bez příslušenství, 1 ks bezplatné vystavovatelské registrace
8.000 Kč
výstavní plocha 4 m2
plocha je bez příslušenství, 2 ks bezplatné vystavovatelské registrace
15.000 Kč
výstavní plocha 8 m2
plocha je bez příslušenství, 2 ks bezplatné vystavovatelské registrace
25.000 Kč
výstavní plocha 10 m2
plocha je bez příslušenství, 2 ks bezplatné vystavovatelské registrace
30.000 Kč
Plocha pro umístění reklamního banneru
termín pro doručení objednávky: : průběžně, nejpozději do 30. dubna 2018
plocha pro umístění reklamního banneru v prostoru registrace
plocha banneru: max. 2 m2
5.000 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru před vchodem do kongresového sálu
plocha banneru : max. 2 m2
8.000 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále
plocha banneru: max. 2 m2
10.000 Kč
Distribuce tištěných materiálů a firemních tiskovin účastníkům kongresu vložením do kongresových tašek
termín pro doručení objednávky: : průběžně, nejpozději do 20. května 2018
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům sympozia v rámci registrace
parametry: formát A4, max. 5 listů, odhadovaný počet sad 350
4.000 Kč
Zařazení firemní podporované (sponzorované přednášky) do programu kongresu
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 20. května 2018; o zařazení do programu rozhodne organizační výbor
vymezený časový prostor 10 minut pro zařazení firemní podporované (sponzorované) přednášky do programu kongresu.
cena za symposium zahrnuje: kongresový sál, organizační zajištění přednášky na místě, audiovizuální techniku včetně obsluhy, prezentaci názvu přednášky v tištěném programu kongresu a na webu kongresu
15.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Stáhněte si PDF soubor s nabídkou inzerce a firemními nabídkami.

Závazná obchodní pravidla pro objednávku

 1. Obchodní pravidla upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 2. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem potvrzení objednávky tato zakládá závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 3. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.congressprague.cz/sil18 v programovém sborníku podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.
 4. Výstavní plochou se rozumí plocha v m2 s příslušenstvím nebo plocha pro reklamní banner podle objednávky.
 5. Firemní přednáškou se rozumí podporovaná (sponzorovaná) firemní přednáška zařazená do odborného programu.
 6. Přidělená inzerce a reklama, výstavní plocha nebo přednáška nesmí být poskytnuta ani jinak postoupena třetí osobě.
 7. Zálohu 75% z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo firemní přednášky musí objednatel uhradit na základě faktury organizátora nejpozději do 30. května 2018.
 8. Zruší-li objednatel objednávku nebo její část:
  • Do 30. dubna 2018, stornovací poplatek se neuplatňuje
  • do 21. května 2018, činí stornovací poplatek 50% z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace
  • 22. května 2018 a později, činí stornovací poplatek 100% z ceny objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
   O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
 9. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
 10. O zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci informuje organizátor bezodkladně objednatele. V den oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn použít na základě řádného vyúčtování příslušnou odpovídající část již uhrazených plateb na úhradu již vynaložených nákladů.
 11. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.