Kongresy

XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

Nabídka sponzorské spolupráce


Formulář


Vážení zástupci spolupracujících firem, kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás co nejsrdečněji opětovně pozvali na XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech 2020, který se bude, z důvodu pandemické infekce, konat v novém náhradním termínu, 7. – 9. října 2020 v Kongresovém centru Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn - Bedřichov.
S týmem spolupracovníků se budeme snažit připravit pro Vás hodnotný program, věnovaný širokému spektru témat infekčního lékařství. Věříme, že Vás náplň kongresu zaujme a bude přínosem pro odborný růst nás všech. Nedílnou součástí programu budou posterová sdělení a také sekce zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích.

Těšíme se na setkání s Vámi ve Špindlerově Mlýně.

doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.,
předseda SIL ČLS JEP, prezident kongresu
a koordinátor odborného programu

Závazná pravidla pořadatelů

 1. Pořadatelem XXIV. česko – slovenského kongresu o infekčních nemocech 2020 je Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP, ve spolupráci se Slovenskou spoločnosťou infektológov SLS, Fakultní nemocnicí a Lékařskou fakultou UK Hradec Králové a Českou asociaci sester, (dále jen pořadatel).
 2. Organizátorem kongresu je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci jimi stanovených závazných pravidel.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na kongresu musí být závazně potvrzeny do 30. srpna 2020.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 25. září 2020 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení kongresu.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05 % neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby, uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele, musí být provedeny bankovním převodem.
 10. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem kongresu použité výhradně na organizaci a přípravu odborného programu kongresu a jeho materiální zajištění.
 11. Je nepřípustné, v době konání kongresu, v místě konání kongresu zvát registrované účastníky kongresu na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je oprávněným důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Objednávku zasílejte průběžně na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 813, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Generální partner
Hlavní partner
Partner
Mediální partner
Sponzor, dodavatel kongresových tašek
Sponzor programového sborníku kongresu s abstrakty
Sponzor audiovizuální techniky pro odborný program
Sponzor kongresového občerstvení
Sponzor registrace

Pozice

Generální partner

Cena 175.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 8 m2 v rámci doprovodné výstavy kongresu;
 • Plocha pro reklamu v programovém sborníku kongresu,
  parametry: formát 2 x A5, barva 4/0, CMYK, 300 dpi, fonty v křivkách, obálka nebo vnitřní blok, produktová inzerce;
 • Plocha pro reklamní bannery v kongresovém sále,
  parametry: 2 ks bannerů, max. plocha banneru 2 m2;
 • Plocha pro dynamický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, s aktivním linkem na web generálního partnera, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost;
 • Zařazení firemního sympozia do odborného programu kongresu
  o zařazení sympozia rozhoduje s konečnou platností programový výbor kongresu.
  parametry: vyhrazený čas 20 min., kongresový sál, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění přednášky na místě, prezentace programu sympozia v materiálech a na webových stránkách kongresu;
 • Zveřejnění pozice na webových stránkách a v programovém sborníku s logem generálního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace;
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 5 v sadě; odhad počtu sad 350, obsah tištěných materiálů nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost;
 • Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu 15 vteřin v kongresovém sále v přestávkách odborného programu, obsah spotu nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost;
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
 • Tři bezplatné registrace pro hosty kongresu pozvané generálním partnerem a tři pozvánky na společnou večeři SIL ČLS JEP 8. října 2020.
Pozice

Hlavní partner

Cena 95.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 6 m2 v rámci doprovodné výstavy kongresu;
 • Plocha pro reklamu v programovém sborníku kongresu,
  parametry: formát A5, barva 4/0, CMYK, 300 dpi, fonty v křivkách, vnitřní blok, produktová inzerce;
 • Plocha pro reklamní banner v kongresovém sále,
  parametry: reklamní banner, max. plocha banneru 2 m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, statický motiv, s aktivním linkem na web hlavního partnera, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost;
 • Zařazení firemní přednášky do odborného programu kongresu, o zařazení přednášky rozhoduje s konečnou platností programový výbor kongresu.
  parametry: vyhrazený čas 10 min., kongresový sál, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění přednášky na místě, prezentace názvu přednášky v materiálech a na webových stránkách kongresu;
 • Zveřejnění pozice na webových stránkách a v programovém sborníku s logem hlavního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace;
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 2 v sadě; odhad počtu sad 350, obsah tištěných materiálů nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost;
 • Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu 5 vteřin v kongresovém sále v přestávkách odborného programu, obsah spotu nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost;
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
 • Jedná bezplatná registrace pro hosta kongresu pozvaného hlavním partnerem a jedná čestná pozvánka na společnou večeři SIL ČLS JEP 8. října 2020.
Pozice

Partner

Cena 60.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy kongresu;
 • Plocha pro reklamu v programovém sborníku kongresu,
  parametry: formát A6, barva 4/0, CMYK, 300 dpi, fonty v křivkách, provedení na šířku, vnitřní blok, produktová inzerce;
 • Plocha pro reklamní banner v kongresovém sále,
  parametry: reklamní banner, max. plocha banneru 1 m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, statický motiv, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost;
 • Zveřejnění pozice na webových stránkách a v programovém sborníku s logem partnera
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace;
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 1 v sadě; odhad počtu sad 350, obsah tištěných materiálů nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost;
 • Projekce dodaného loga partnera v rozsahu 3 vteřin v kongresovém sále v přestávkách odborného programu,
  parametry: statický obrázek, bez ozvučení.
 • Jedna bezplatná registrace pro hosta kongresu pozvaného partnerem.
Pozice

Mediální partner

Cena 35.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 3 m2 v rámci doprovodné výstavy kongresu;
 • Plocha pro umístění loga mediálního partnera v programovém sborníku kongresu,
  parametry: formát A8, barva 4/0, CMYK, 300 dpi, fonty v křivkách, vnitřní blok;
 • Plocha pro logo mediálního partnera v kongresovém sále,
  parametry: logo, max. plocha 1 m2;
 • Plocha pro logo mediálního partnera na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, statický obrázek;
 • Zveřejnění pozice na webových stránkách a v programovém sborníku; Jedna bezplatná registrace pro hosta kongresu pozvaného mediálním partnerem.

Nabídka dalších možností sponzorské spolupráce

Pozice

Sponzor, dodavatel kongresových tašek

Cena 35.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Příspěvek sponzora nebo přímá dodávka 350 kompletů – kongresová taška (ne PVC), poznámkový blok, tužka

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice mediálního partnera a inzertní plochu 200 x 60 mm pro reklamu nebo logo sponzora na kongresové tašce.
Pozice

Sponzor programového sborníku kongresu s abstrakty

Cena 60.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Příspěvek sponzora na vydání 350 ks sborníku.

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice partnera a inzertní plochu pro reklamu nebo logo sponzora ve sborníku a na webu kongresu.
Parametry: elektronický formát, inzerce nebo logo, barva.
Pozice

Sponzor audiovizuální techniky pro odborný program

Cena 35.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů na zajištění audiovizuální techniky pro odborný program kongresu.

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice mediálního partnera a inzertní plochu pro reklamu nebo logo sponzora ve sborníku a na webu kongresu.
Parametry: elektronický formát, inzerce nebo logo, barva.
Pozice

Sponzor kongresového občerstvení

Cena 35.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů občerstvení s kávou v rámci vybrané programové přestávky v odborném programu kongresu.

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice mediálního partnera a inzertní plochu pro reklamu nebo logo sponzora ve sborníku a na webu kongresu.
Parametry: elektronický formát, inzerce nebo logo, barva.
Pozice

Sponzor registrace

Cena 35.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů registrace (registrační průkazy, informační materiály apod.)

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice mediálního partnera a logo sponzora formou reklamního řádku na registračním průkazu.

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

Pravidla pro partnerství a sponzoring

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti partnera (sponzora) a organizátora akce.
 2. Partnerství nebo sponzoring podle těchto pravidel se sjednává individuálně, smlouvou mezi partnerem (sponzorem) a organizátorem akce. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
 3. Partnerstvím nebo sponzoringem podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle některé z inzerovaných partnerských (sponzorských) možností.
 4. Plnění poskytnuté podle těchto pravidel nemůže být delegováno na třetí osobu.
 5. Partnerské nebo sponzorské plnění poskytnuté podle těchto pravidel je organizátor akce povinen použít pro účel, k němuž byl sjednán.
 6. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou sponzor a organizátor akce v souladu se Závaznými pravidly pořadatele a obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí partner (sponzor) a organizátor akce uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany.
 8. Reklamaci se partner (sponzor) a organizátor akce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.


Formulář