Kongresy

9. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP

Závazné obchodní podmínky

 1. Tyto podmínky upravují postavení, práva a povinnosti dodavatele a objednatele prezentace inzerce nebo expozice.
 2. Objednávku inzerce nebo expozice musí objednatel podat ve lhůtě stanovené dodavatelem. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
 3. Inzercí se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy v Programovém sborníku, v internetové prezentaci konference podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem. Inzerce musí být dodána v elektronické verzi, EPS formát, formát A5, rozlišení 300 DPI, CMYK, fonty převedené na křivky, 5 mm na spad.
 4. Expozicí se rozumí výstavní plocha v m2 s příslušenstvím nebo reklamní banner podle objednávky.
 5. O umístění inzerce a expozice rozhoduje s konečnou platností dodavatel, přičemž přihlíží v první řadě k požadavkům objednatele.
 6. Zruší-li objednatel svou účast na akci
  • do 5. ledna 2018, činí stornovací poplatek 25 % z ceny objednané prezentace;
  • do 18. ledna 2018, činí stornovací poplatek 75 % z ceny objednané prezentace;
  • dne 19. ledna 2018 a později, činí stornovací poplatek 100 % z ceny objednané prezentace.
  O stornovací poplatek je dodavatel oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu prezentace.
 7. Dodavatel je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané prezentace.
 8. V případě zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci uvědomí o tomto dodavatel bezodkladně objednatele. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi dodavatelem a objednatelem bez náhrady. Dodavatel je k tomuto dni oprávněn zadržet proti vyúčtování odpovídající část již uhrazených plateb za účelem úhrady již naběhlých nákladů.
 9. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.