Kongresy

9. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP

Nabídka sponzorské spolupráce

Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem 9. celostátní konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP 2018 (dále jen konference) je Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP (dále jen pořadatel).
 2. Organizátorem konference je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci jím stanovených závazných pravidel.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na konferenci musí být závazně potvrzeny do 11. ledna 2018.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 18. ledna 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu splatnosti za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3 těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení konference.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 30 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby, uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele, musí být provedeny bankovním převodem.
 10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatele, není dovoleno v době konání konference zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Ceny uváděné v této nabídce jsou bez DPH dle příslušné sazby.
Oprávněným pro vyřizování objednávek podle této nabídky je Congress Prague, organizátor konference.
Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Vyplněnou objednávku zašlete nejpozději do 11. ledna 2018 na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz.
Závazná objednávka musí být objednatelem potvrzena nejpozději do 11. ledna 2018.
Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 18. ledna 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100; IBAN: CZ7801000000007465090247; SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX; Banka: Komerční banka, a.s., Praha 10, Jabloňová 8/2992, Česká republika.

Ceny v nabídce jsou bez DPH dle příslušné sazby.

Generální partner
Hlavní partner
Partner
Mediální partner
Sponzor konferenčního oběda
Sponzor vybraného občerstvení v rámci programu konference
Sponzor, dodavatel konferenčních tašek
Sponzor Programového sborníku
Sponzor registrace

Pozice

Generální partner

Cena 55.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 8 m2 včetně příslušenství, 2 bezplatné vystavovatelské registrace;
 • Zařazení satelitního symposia generálního partnera do programu konference,
  plnění zahrnuje: čas 30 minut v programu konference, kongresový sál 200 míst, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci symposia včetně programu na oficiálních webových stránkách, prezentaci symposia včetně programu v Programovém sborníku konference;
 • Plocha pro tištěnou inzerci v Programovém sborníku konference,
  parametry: formát A5, barva, inzerce umístěná na obálce str. 2, str. 3 nebo str. 4;
 • Plocha pro umístění 2 reklamních bannerů v kongresovém sále,
  parametry: plocha banneru max. 2 m2;
 • Plocha pro elektronický reklamní řádkový banner umístěný na hlavní stránce
  parametry: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB s aktivním linkem na web stránky generálního partnera, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • 3 ks bezplatných registrací na konferenci pro účastníky pozvané generálním partnerem;
 • Distribuce tištěných materiálů dodaných generálním partnerem prostřednictvím konferenční registrace,
  parametry: formát A4, rozsah max. 10 listů;
 • Projekce dodaného reklamního spotu generálního partnera v délce 15 vteřin v konferenčním sále v přestávkách odborného programu.
Pozice

Hlavní partner

Cena 35.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 včetně příslušenství, 2 bezplatné vystavovatelské registrace;
 • Plocha pro tištěnou inzerci v Programovém sborníku konference,
  parametry: formát A5, barva, inzerce umístěná na vnitřní straně;
 • Plocha pro reklamní banner v kongresovém sále,
  parametry: plocha banneru max. 2 m2;
 • Plocha pro elektronický reklamní řádkový banner umístěný na hlavní stránce
  parametry: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB s aktivním linkem na web stránky hlavního partnera, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • 2 ks bezplatných registrací na konferenci pro účastníky pozvané hlavním partnerem;
 • Distribuce tištěných materiálů dodaných hlavním partnerem prostřednictvím kongresové registrace,
  parametry: formát A4, rozsah max. 5 listů;
 • Projekce dodaného reklamního spotu hlavního partnera v délce 5 vteřin v kongresovém sále v přestávkách odborného programu.
Pozice

Partner

Cena 20.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 3 m2 včetně příslušenství, 2 bezplatné vystavovatelské registrace;
 • Plocha pro umístění loga partnera v Programovém sborníku konference,
  parametry: formát A6 na šířku, barva, inzerce umístěná na vnitřní straně;
 • Plocha pro reklamní banner v kongresovém sále,
  parametry: plocha banneru max. 1 m2;
 • Plocha pro elektronický statický řádkový banner – logo umístěný na hlavní stránce, parametry: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • 1 ks bezplatné registrace na konferenci pro účastníka pozvaného partnerem;
 • Distribuce tištěného materiálu dodaného partnerem prostřednictvím kongresové registrace,
  parametry: formát A4, rozsah max. 1 list;
 • Projekce loga partnera v délce 3 vteřin v kongresovém sále v přestávkách odborného programu
Pozice

Mediální partner

Cena 12.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 2 m2 bez příslušenství, 1 bezplatná vystavovatelská registrace;
 • Plocha pro umístění loga mediálního partnera v Programovém sborníku konference,
  parametry: barva, logo umístěno na vnitřní straně;
 • Logo mediálního partnera umístěné v kongresovém sále,
  parametry: plocha banneru s logem max. 1 m2;
 • Distribuce tištěného materiálu dodaného partnerem prostřednictvím kongresové registrace,
  parametry: formát A4, rozsah: jeden titul vydávaný mediálním partnerem vložený do konferenční tašky účastníka.

Nabídka dalších možností sponzorské spolupráce

Pozice

Sponzor konferenčního oběda

Cena 35.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Sponzorský příspěvek bude použit na úhradu nákladů konferenčního oběda pro účastníky konference v restaurantu Cafe Empiria – Konferenční centrum City.

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice hlavního partnera konference.
Pozice

Sponzor vybraného občerstvení v rámci programu konference

Cena 20.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Sponzorský příspěvek na pokrytí nákladů vybraného občerstvení s kávou pro účastníky konference v kongresovém centru v restaurantu Cafe Empiria – Konferenční centrum City.

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice partnera konference.
Pozice

Sponzor, dodavatel konferenčních tašek

Cena 35.000 Kč nebo dodávka 250 kompletů (taška, blok, propisovací tužka)
Informace
pořadatele
POPIS
Sponzorský příspěvek na pokrytí nákladů na pořízení konferenčních tašek nebo dodávka kompletů zahrnujícího konferenční tašku s materiály (poznámkový blok a psací potřeby pro účastníky konference).

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice hlavního partnera konference a umístění logotypu sponzora s názvem pozice na konferenční tašce.
Pozice

Sponzor Programového sborníku

Cena 20.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Sponzorský příspěvek na pokrytí nákladů výroby konferenčního sborníku.

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice partnera konference a umístění logotypu sponzora s názvem pozice ve sborníku.
Pozice

Sponzor registrace

Cena 20.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Sponzorský příspěvek na pokrytí nákladů konferenční registrace.

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice partnera konference a umístění reklamního proužku s logotypem partnera na registračním průkazu.

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

Závazná obchodní pravidla pro objednávku partnerské (sponzorské) pozice

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti objednavatele a příjemce.
 2. Partnerství (sponzoring) podle těchto pravidel se sjednává individuálně objednávkou (nebo zvláštní smlouvou) mezi objednatelem a příjemcem.
 3. Plnění poskytnuté podle této objednávky nemůže být delegováno na třetí osobu.
 4. Partnerský (sponzorský) příspěvek poskytnutý podle této objednávky je příjemce povinen použít pro účel, k němuž byl poskytnut.
 5. Vyúčtovaní příspěvku poskytnutého podle této objednávky provedou objednatel a příjemce v souladu s obecně závaznými předpisy.
 6. Reklamaci plnění poskytnutých podle této objednávky musí její účastníci uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany.
 7. Reklamaci se objednatel a příjemce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.