Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XIII. slapské symposium 2019 » Inzerce a doprovodná výstava

XIII. slapské symposium 2019

Inzerce a doprovodná výstava

Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem XIII. slapského symposia 2019 (dále jen symposium) je Česká revmatologická společnost ČLS JEP, organizační složka ČLS JEP. (dále jen pořadatel). Sympozium je pořádáno s odbornou účasti a ve spolupráci s Vojenským rehabilitačním ústavem Slapy nad Vltavou
 2. Organizátorem symposia je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci jím stanovených závazných pravidel.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na symposiu musí být závazně potvrzeny do 30. dubna 2019.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 31. května 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení symposia.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
 10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatele, není dovoleno v době konání XIII. slapského symposia 2019 zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Vyplněnou závaznou objednávku zašlete nejpozději do 30. dubna 2019 na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 31. května 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.
Vybranou prezentaci je možné objednat rovněž on-line. Kompletní nabídka je k dispozici na www.revmatologicka-spolecnost.cz/slapy2019 a www.congressprague.cz/slapy2019 .

REKLAMA V RÁMCI INTERNETOVÉ PREZENTACE
parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.
termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu symposia, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů
úvodní stránka na oficiálních webových stránkách
dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem
10.000 Kč
REKLAMA V PROGRAMOVÉM SBORNÍKU S ABSTRAKTY
parametry pro dodání elektronických podkladů: formát A5, A6, barva; CMYK, 300 dpi, fonty převedené do křivek, 5 mm na spad termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 30. dubna 2019
vnitřní stránka (A5: 148 x 210 mm)10.000 Kč
vnitřní stránka - na šířku (A6: 148 x 105 mm)8.000 Kč
VÝSTAVNÍ PLOCHA S PŘÍSLUŠENSTVÍM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 30. dubna 2019
výstavní plocha 3 m2
plocha je bez příslušenství, 1 ks bezplatné vystavovatelské registrace
8.000 Kč
výstavní plocha 4 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystavovatelských registrací
12.000 Kč
výstavní plocha 6 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystavovatelských registrací
20.000 Kč
výstavní plocha 8 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, el. přípojka 3 kW, 2 ks bezplatných vystavovatelských registrací
25.000 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru v prostoru registrace plocha banneru max. 2 m24.000 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále plocha banneru max. 2 m2 10.000 Kč
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům symposia v rámci registrace
parametry a pravidla:
formát A4, max. 5 listů, o zařazení do distribuce rozhoduje organizační výbor symposia
4.000 Kč
VLOŽENÉ FIREMNÍ SATELITNÍ SYMPOSIUM, SPONZOROVANÁ PŘEDNÁŠKA
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 30. dubna 2019; o zařazení do programu rozhodne organizační výbor
satelitní symposium
cena za symposium zahrnuje: čas 40 minut v programu, kongresový sál, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci symposia včetně programu na oficiálních webových stránkách, prezentaci symposia včetně programu v Programovém sborníku
50.000 Kč
sponzorovaná přednáška 15 min.
cena za přednášku zahrnuje: čas 15 minut v programu, kongresový sál, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci přednášky na oficiálních webstránkách, prezentaci přednášky v Programovém sborníku.
20.000 Kč

ceny jsou uvedeny bez DPH

ONLINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

PDF soubor s nabídkou možností firemní prezentace a objednávkový formulář

Závazné obchodní podmínky

 1. Pro tuto objednávku jsou závazná Základní pravidla pořadatele XIII. slapského symposia 2019.
 2. Oprávněným vyřizovat objednávky podle těchto obchodních podmínek je Congress Prague, organizátor XIII. slapského symposia 2019.
 3. Tyto podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 4. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.revmatologicka-spolecnost.cz/slapy2019 a www.congressprague.cz/slapy2019 v Programovém sborníku abstrakt podle platné objednávky a podkladů dodaných objednatelem. Podklad pro inzerci musí být předán v elektronické verzi, v odpovídajícím velikostním formátu, v rozlišení 300 dpi, CMYK, fonty převedené na křivky, 5 mm na spad.
 5. Expozicí se rozumí výstavní plocha v m2 s příslušenstvím nebo plocha pro reklamní banner podle údajů uvedených v objednávce.
 6. Satelitním symposiem nebo sponzorovanou přednáškou se rozumí zařazení prezentace objednatele do odborného programu symposia.
 7. Přidělená inzerce, expozice nebo prezentace nesmí být pronajímána ani jinak postoupena třetí osobě.
 8. Zruší-li objednatel tuto objednávku
  • do 15. května 2019, činí stornovací poplatek 30% z ceny objednané inzerce, expozice nebo prezentace;
  • do 31. května 2019, činí stornovací poplatek 50% z ceny objednané inzerce expozice nebo prezentace;
  • dne 1. června 2019 a později, činí stornovací poplatek 100% z ceny objednané inzerce, expozice nebo prezentace. O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu inzerce, expozice nebo prezentace.
 9. V případě zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci (vis major), uvědomí o tomto organizátor bezodkladně objednatele. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn zadržet proti vyúčtování odpovídající část již uhrazených plateb za účelem úhrady již vynaložených nákladů.
 10. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.