Kongresy

XXI. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení 2019

Inzerce a doprovodná výstava

Závazná pravidla pořadatele

 1. XXI. Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení 2019 (dále jen konference) se koná pod odbornou záštitou Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP (dále jen pořadatel).
 2. Organizátorem konference je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci jím stanovených závazných pravidel.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na konferenci musí být závazně potvrzeny do do 10. dubna 2019.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 26. března 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 4. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení konference.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatele, není dovoleno v době konání konference zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Vyplněnou objednávku zašlete nejpozději do 10. dubna 2019 na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office@congressprague.cz. Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 26. března 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100, Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Stáhněte si nabídku firemní prezentace ve formátu pdf ZDE.

REKLAMA V RÁMCI INTERNETOVÉ PREZENTACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KONGRESU
Parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu symposia, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů

úvodní stránka, dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem 5.000 Kč

VÝSTAVNÍ PLOCHA S PŘÍSLUŠENSTVÍM
Termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 10. dubna 2019.

výstavní plocha 3 m2
příslušenství: konferenční stůl, dvě židle a 2 ks bezplatných vystavovatelských registrací
6.000 Kč
výstavní plocha 4 m2
příslušenství: konferenční stůl, dvě židle a 2 ks bezplatných vystavovatelských registrací
10.000 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále
plocha banneru max. 2 m2
5.000 Kč
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům konference v rámci registrace
parametry a pravidla: formát A4, max. 5 listů, 60 ks
2.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH, dle platné sazby.

 1. Oprávněným pro vyřizování objednávek podle těchto obchodních podmínek je Congress Prague, organizátor XXI. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení 2019.
 2. Obchodní podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 3. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem doručení zakládá objednávka závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 4. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.congressprague.cz/spiko2019, podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.
 5. Výstavní plochou se rozumí plocha v m2 s příslušenstvím nebo plocha pro reklamní banner podle objednávky.
 6. Přidělená inzerce a reklama, výstavní plocha nebo prezentace nesmí být poskytnutá ani jinak postoupena třetí osobě.
 7. Cenu za objednanou inzerci, reklamu, výstavní plochu nebo firemní prezentaci musí objednatel uhradit na základě faktury organizátora nejpozději do 24. dubna 2019.
 8. Zruší-li objednatel objednávku nebo její část:
  • do 24. dubna 2019, činí stornovací poplatek 50 % z ceny objednané prezentace;
  • dne 25. dubna 2019 a později, činí stornovací poplatek 100 % z ceny objednané prezentace.
  • O stornovací poplatek je dodavatel oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu prezentace.
 9. Dodavatel je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané prezentace.
 10. V případě zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci uvědomí o tomto dodavatel bezodkladně objednatele. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi dodavatelem a objednatelem bez náhrady. Dodavatel je k tomuto dni oprávněn zadržet proti vyúčtování odpovídající část již uhrazených plateb za účelem úhrady již naběhlých nákladů.
 11. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.