Kongresy

XXI. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení 2019

Závazné obchodní podmínky

 1. Oprávněným pro vyřizování objednávek podle těchto obchodních podmínek je Congress Prague, organizátor XXI. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení 2019.
 2. Obchodní podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 3. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem doručení zakládá objednávka závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 4. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.congressprague.cz/spiko2019, podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.
 5. Výstavní plochou se rozumí plocha v m2 s příslušenstvím nebo plocha pro reklamní banner podle objednávky.
 6. Přidělená inzerce a reklama, výstavní plocha nebo prezentace nesmí být poskytnutá ani jinak postoupena třetí osobě.
 7. Cenu za objednanou inzerci, reklamu, výstavní plochu nebo firemní prezentaci musí objednatel uhradit na základě faktury organizátora nejpozději do 24. dubna 2019.
 8. Zruší-li objednatel objednávku nebo její část:
  • do 24. dubna 2019, činí stornovací poplatek 50 % z ceny objednané prezentace;
  • dne 25. dubna 2019 a později, činí stornovací poplatek 100 % z ceny objednané prezentace.
  • O stornovací poplatek je dodavatel oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu prezentace.
 9. Dodavatel je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané prezentace.
 10. V případě zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci uvědomí o tomto dodavatel bezodkladně objednatele. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi dodavatelem a objednatelem bez náhrady. Dodavatel je k tomuto dni oprávněn zadržet proti vyúčtování odpovídající část již uhrazených plateb za účelem úhrady již naběhlých nákladů.
 11. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.