Kongresy

XXII. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení 2020

Závazné obchodní podmínky

Obchodní a stornovací pravidla

 1. Oprávněným pro vyřizování objednávek podle těchto obchodních podmínek je Congress Prague, organizátor XXII. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení 2020.
 2. Obchodní a stornovací pravidla upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 3. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem doručení zakládá objednávka závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 4. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.congressprague.cz/spiko2020, podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.
 5. Výstavní plochou se rozumí plocha v m2 s příslušenstvím nebo plocha pro reklamní banner podle objednávky.
 6. Přidělená inzerce a reklama, výstavní plocha nebo prezentace nesmí být poskytnutá ani jinak postoupena třetí osobě.
 7. Cenu za objednanou inzerci, reklamu, výstavní plochu nebo firemní prezentaci musí objednatel uhradit na základě faktury organizátora nejpozději do 16. října 2020.
 8. Zruší-li objednatel objednávku nebo její část:
  • do 16. října 2020, činí stornovací poplatek 50% z ceny objednávky;
  • 17. října 2020 a později, činí stornovací poplatek 100% z ceny objednávky. O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
 9. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané inzerce, reklamy, výstavní plochy nebo prezentace.
 10. O zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci informuje organizátor bezodkladně objednatele. V den oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn použít na základě řádného vyúčtování příslušnou odpovídající část již uhrazených plateb na úhradu již vynaložených nákladů.
 11. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.