Kongresy

XXII. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení 2020

Nabídka sponzorské spolupráce


Formulář


Pravidla pořadatele konference

 1. Tato Pravidla pořadatele konference jsou závazná pro všechny partnery, sponzory konference a všechny účastnící se firmy na konferenci bez výjimky. Jejich dodržování je základním předpokladem pro účast na konferenci.
 2. XXII. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení 2020 (dále jen konference) se koná ve dnech 21. - 23. října 2020, pod odbornou záštitou Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP (dále jen pořadatel).
 3. Organizátorem konference je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci jím stanovených závazných pravidel.
 4. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na konferenci musí být závazně potvrzeny do 30. září 2020.
 5. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 16. října 2020 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 6. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 4. těchto Závazných pravidel.
 7. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení konference.
 8. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 9. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 10. Všechny platby, uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele, musí být provedeny bankovním převodem.
 11. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem konference použité výhradně na organizaci a přípravu odborného programu konference a jejího materiální zajištění.
 12. Je nepřípustné, v době konání konference, v místě konání konference zvát registrované účastníky konference na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je oprávněným důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Vyplněnou objednávku zašlete nejpozději do 16. října 2020 na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office@congressprague.cz. Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100, Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Nabídka možností pro partnerskou účast

 

 

Pozice

Generální partner

Cena 80.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 6 m2 včetně příslušenství, 2 bezplatné vystavovatelské registrace;
 • Plocha pro reklamní banner v konferenčním sále,
  parametry: plocha banneru max. 2 m2;
 • Plocha pro elektronický reklamní řádkový banner umístěný na hlavní stránce
  parametry: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB s aktivním linkem na web stránky hlavního partnera, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Projekce reklamního banneru nebo loga generálního partnera v délce 10 sekund v konferenčním sále odborného programu
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
 • Distribuce tištěných materiálů dodaných hlavním partnerem prostřednictvím konferenční registrace,
  parametry: formát A4, rozsah max. 10 listů;

Pozice

Hlavní partner

Cena 60.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 včetně příslušenství, 2 bezplatné vystavovatelské registrace;
 • Plocha pro reklamní banner v konferenčním sále,
  parametry: plocha banneru max. 2 m2;
 • Plocha pro elektronický reklamní řádkový banner umístěný na hlavní stránce
  parametry: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB s aktivním linkem na web stránky hlavního partnera, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Distribuce tištěných materiálů dodaných hlavním partnerem prostřednictvím konferenční registrace,
  parametry: formát A4, rozsah max. 5 listů;
Pozice

Partner

Cena 30.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 3 m2 včetně příslušenství, 2 bezplatné vystavovatelské registrace;
 • Plocha pro reklamní banner v konferenčním sále,
  parametry: plocha banneru max. 1 m2;
 • Plocha pro elektronický statický řádkový banner umístěný na hlavní stránce
  parametry: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Distribuce tištěného materiálu dodaného partnerem prostřednictvím konferenční registrace,
  parametry: formát A4, rozsah max. 1 list;
Pozice

Mediální partner

Cena 20.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 2 m2 bez příslušenství, 1 bezplatná vystavovatelská registrace;
 • Logo mediálního partnera umístěné v konferenčním sále,
  parametry: plocha banneru s logem max. 1 m2;
 • Plocha pro elektronické logo umístěné na hlavní stránce
  parametry: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;

 

Nabídka dalších možností partnerské účasti

Pozice

Sponzor konferenčního občerstvení

Cena 20.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
Sponzorovaná aktivita:
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů občerstvení s kávou v rámci vybrané programové přestávky v odborném programu konference.

Reciproční plnění:
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice mediálního partnera
Pozice

Sponzor konferenčního oběda

Cena 30.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
Sponzorovaná aktivita:
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů konferenčního oběda pro účastníky.

Reciproční plnění:
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice partnera
Pozice

Sponzor registrace na konferenci

Cena 20.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
Sponzorovaná aktivita:
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů konferenční registrace a vybavení účastníků konference (konferenční program, konferenční materiály, certifikáty).

Reciproční plnění:
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice mediálního partnera

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

Závazná obchodní pravidla pro objednávku partnerské pozice

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti objednavatele a příjemce.
 2. Partnerství (sponzoring) podle těchto pravidel se sjednává individuálně objednávkou (nebo zvláštní smlouvou) mezi objednatelem a příjemcem.
 3. Plnění poskytnuté podle této objednávky nemůže být delegováno na třetí osobu.
 4. Partnerský (sponzorský) příspěvek poskytnutý podle této objednávky je příjemce povinen použít pro účel, k němuž byl poskytnut.
 5. Vyúčtovaní příspěvku poskytnutého podle této objednávky provedou objednatel a příjemce v souladu s obecně závaznými předpisy.
 6. Reklamaci plnění poskytnutých podle této objednávky musí její účastníci uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany.
 7. Reklamaci se objednatel a příjemce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.


Formulář