Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2019 » Obchodní podmínky

TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2019

Závazné obchodní podmínky

 1. Oprávněným pro vyřizování objednávek podle těchto obchodních podmínek je, na základě smlouvy s ČLS JEP, Congress Prague, organizátor Třeboňských revmatologických dnů 2019.
 2. Tyto podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 3. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem doručení organizátorovi zakládá objednávka závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 4. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na webových stránkách, nebo v Programovém sborníku podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.
 5. Výstavní plochou se rozumí výstavní plocha v m2 s příslušenstvím na doprovodné výstavě nebo plocha pro reklamní banner podle údajů uvedených v objednávce.
 6. Přidělená inzerce nebo expozice nesmí být pronajímána ani jinak postoupena třetí osobě.
 7. Cenu objednané inzerce a expozice uhradí objednatel na základě dodané faktury organizátora nejpozději do 25. prosince 2018.
 8. Zruší-li objednatel svou účast na akci:
  • do 25. prosince 2018, činí stornovací poplatek 50% z ceny objednaných účastí;
  • od 26. prosince 2018 a později, činí stornovací poplatek 100% z ceny objednaných účasti;
 9. O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu objednaných účastí.
 10. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané účasti.
 11. V případě zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci (vis major), uvědomí o tomto organizátor bezodkladně objednatele. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn zadržet proti vyúčtování odpovídající část již uhrazených plateb za účelem úhrady již naběhlých nákladů.
 12. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.
 13. Registrovat se na symposium lze výlučně prostřednictvím on-line registračního formuláře. Registrace je platná okamžikem zaplacení registračního poplatku.
 14. Vstup na odborný, společenský a doprovodný program je možný výlučně s registračním průkazem. Registrační průkaz je osobní, nepřenosný a obdrží jej každý registrovaný účastník v registračním centru symposia.