Kongresy

TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2021

Nabídka sponzorské spolupráce


Formulář


Vážení přátelé a partneři české revmatologie

Jménem České revmatologické společnosti ČLS JEP si Vás dovolujeme pozvat k účasti a oslovit Vás s nabídkou možností partnerské a sponzorské účasti, prezentace na doprovodné výstavě, inzerce a reklamy v rámci Třeboňských revmatologických dnů 2021, které se bude konat 6. – 8. ledna 2021 v Kongresovém centru Roháč v Třeboni.
Naše nabídka obsahuje spektrum možností účasti a prezentace. Její rámec je postaven tak, aby se Vaše účast a prezentace stala především nedílnou součástí odborného programu. V tomto kontextu jsme připraveni projednat Vaše případné individuální náměty a návrhy.
Věříme, že přijmete naši žádost a nabídku a stanete se jedním z partnerů či sponzorů nebo využijete možnost účasti na doprovodné výstavě nebo na některé z dalších forem prezentace.

Těšíme se na Vaši účast a na setkání v Třeboni.

S úctou,

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.,
předseda ČRS ČLS JEP, prezident kongresu

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,
vědecký sekretář ČRS ČLS JEP, koordinátor vědeckého programu kongresu

 

Pravidla pořadatele kongresu

 1. Tato pravidla pořadatele kongresu jsou závazná pro všechny partnery, sponzory kongresu a všechny účastnící se firmy na kongresu bez výjimky. Jejich dodržování je základním předpokladem pro účast na kongresu.
 2. Pořadatelem Třeboňských revmatologických dnů 2021 (dále jen „kongres“) je Česká revmatologická společnost ČLS JEP, organizační složka ČLS JEP (dále jen „pořadatel“).
 3. Organizátorem kongresu je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci jím stanovených závazných pravidel a je povinen se jimi řídit.
 4. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na kongresu musí být závazně potvrzeny do 1. prosince 2020.
 5. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 21. prosince 2020 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 6. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 7. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení kongresu.
 8. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 9. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 10. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedeny bankovním převodem.
 11. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem kongresu použity výhradně na organizaci a přípravu odborného programu kongresu a jeho materiálního zajištění.
 12. Je nepřípustné v době konání kongresu v místě konání kongresu zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání
Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení. Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Závaznou objednávku zašlete nejpozději do 1. prosince 2020 na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(at)congressprague.cz.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Generální partner
Hlavní partner
Partner
Mediální partner
Sponzor setkání Center biologické léčby v rámci odborného programu TRD 2021
Sponzor registrace
Sponzor Programového sborníku s abstrakty
Sponzor kongresového oběda
Sponzor kongresového občerstvení

Pozice

Generální partner

Cena

165.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 12 m2 v rámci doprovodné výstavy symposia;
 • Plocha pro reklamu v Programovém sborníku kongresu,
  parametry: formát A5, barva, obálka, str. 2, 3 nebo 4, nebo dvě strany ve vnitřním bloku
 • Plocha pro umístění 2 ks reklamních bannerů v kongresovém sále,
  parametry: max. 2 m2;
 • Plocha pro dynamický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, s aktivním linkem na web gen. partnera;
 • Zařazení firemního satelitního symposia do odborného programu,
  parametry: vyhrazený čas 40 min., kongresový sál, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění symposia na místě, rozhodnutí o zařazení do programu náleží dokompetence koordinátora odborného programu;
 • 4 bezplatné registrace pro účastníky pozvané generálním partnerem;
 • Zveřejnění pozice v Programovém sborníku s logem generálního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 10
 • Projekce dodaného reklamního spotu v délce 30 vteřin v kongresovém sále v přestávkách odborného programu,
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Hlavní partner

Cena

90.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 8 m2 v rámci doprovodné výstavy symposia;
 • Plocha pro reklamu v Programovém sborníku kongresu,
  parametry: formát A5, barva, vnitřní strana;
 • Plocha pro umístění 1 ks reklamního banneru v konferenčním sále,
  parametry: max. 2 m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB;
 • Zařazení sponzorované přednášky do odborného programu,
  parametry: vyhrazený čas 15 min., konferenční sál, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění přednášky na místě, rozhodnutí o zařazení do programu náležído kompetence koordinátora odborného programu;
 • 2 bezplatné registrace pro účastníky pozvané hlavním partnerem;
 • Zveřejnění pozice v Programovém sborníku s logem hlavního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 5;
 • Projekce dodaného reklamního spotu v délce 15 vteřin v konferenčním sále v přestávkách odborného programu,
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Partner

Cena

45.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy symposia;
 • Plocha pro reklamu v Programovém sborníku kongresu,
  parametry: formát A6 (orientace na šířku), barva, polovina vnitřní stránky;
 • Plocha pro umístění 1 ks reklamního banneru v konferenčním sále,
  parametry: max. 1 m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB;
 • 1 bezplatná registrace pro účastníka pozvaného partnerem; (nebo zástupce partnera)
 • Zveřejnění pozice v Programovém sborníku s logem partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 2;
 • Projekce dodaného logotypu v délce 5 vteřin v konferenčním sále v přestávkách odborného programu,
  parametry: statický obrázek bez ozvučení.
Pozice

Mediální partner

Cena

25.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 3 m2 v rámci doprovodné výstavy symposia;
 • Plocha pro umístění loga v Programovém sborníku symposia,
  parametry: formát A8, v přehledu partnerů na vnitřní straně tisku;
 • Plocha pro umístění 1 ks reklamního banneru v kongresovém sále,
  parametry: max. 0,5 m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB;
 • Zveřejnění pozice v Programovém sborníku;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 1;

Nabídka dalších možností sponzorské účasti

Pozice

Sponzor setkání Center biologické léčby v rámci odborného programu TRD 2021

Cena

90.000 Kč

Informace
pořadatele

Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na úhradu nákladů setkání Center biologické léčby pořádaného v rámci odborného programu Třeboňských revmatologických dnů 2021.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Hlavní partner symposia a plochu pro umístění reklamního banneru sponzora o velikosti 1 m2 v místě konání setkání.

Pozice

Sponzor registrace

Cena

45.000 Kč

Informace
pořadatele

Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na pořízení registračních průkazů, informačních materiálů a e-certifikátů s kredity v počtu 400 sad pro účastníky symposia.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Partner symposia a plochu A7 pro umístění loga sponzora na zadní stranu visačky TRD 2021.

Pozice

Sponzor Programového sborníku s abstrakty

Cena

45.000 Kč

Informace
pořadatele

Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na pořízení Programového sborníku s abstrakty v tištěné verzi v počtu 400 ks pro účastníky kongresu.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Partner symposia a umístění loga sponzora nebo inzerce formátu A5 ve vnitřním bloku Programového sborníku.

Pozice

Sponzor kongresového oběda

Cena

45.000 Kč

Informace
pořadatele

Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na úhradu nákladů některého z kongresových obědů pro účastníky kongresu 6., nebo 7., nebo 8. ledna.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Partner symposia a umístění loga nebo reklamního banneru sponzora v místě podávání oběda.

Pozice

Sponzor kongresového občerstvení

Cena

25.000 Kč

Informace
pořadatele

Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na úhradu nákladů vybraného občerstvení pro účastníky kongresu v přestávkách denního odborného programu 6., nebo 7., nebo 8. ledna.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Mediální partner symposia a umístění loga nebo reklamního banneru sponzora v místě občerstvení.

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

Pravidla pro partnerství a sponzoring

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti sponzora a sponzorovaného (partnerů, účastníků).
 2. Partnerstvím a sponzoringem podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí plnění podle některé z inzerovaných partnerských a sponzorských možností uvedených v nabídce.
 3. Plnění poskytnutá podle těchto pravidel nemohou být delegována na třetí osoby.
 4. Partnerský nebo sponzorský příspěvek (finanční příspěvek nebo materiální dodávku) musí partner nebo sponzor poskytnout nejpozději do 21. prosince 2020. Neposkytnutí sjednaného příspěvku má za následek automatický zánik předchozího ujednání v této věci dnem 22. prosince 2020.
 5. Partnerský nebo sponzorský příspěvek poskytnutý podle těchto pravidel lze použít výlučně pro účely, k nimž byl poskytnut.
 6. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou účastníci v souladu s obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí účastníci uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany. Reklamaci se účastníci zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.


Formulář