Kongresy

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVIII. česká urogynekologie 2019

Inzerce a doprovodná výstava

Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadateli konference Celostátní konference s mezinárodní účastí – XXVIII. ČESKÁ UROGYNEKOLOGIE 2019 (dále jen „konference“) jsou Urogynekologická společnost ČR a Sekce urogynekologie ČGPS ČLS JEP (dále jen „pořadatelé“).
 2. Organizátorem konference je Congress Prague a pořadatelům zodpovídá za realizaci jím stanovených závazných pravidel.
 3. Všechny objednávky prezentace na konferenci musí být závazně potvrzeny do 1. listopadu 2019.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 20. listopadu 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení konference.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatelů.
 9. Všechny platby uskutečněné podle těchto závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
 10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatelů, není dovoleno v době konání konference zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatelů.

 

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení. Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Vyplněnou objednávku zašlete co nejdříve na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, email: office(zavinac)congressprague.cz.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100, Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.
Vybranou prezentaci je možné objednat rovněž on-line. Kompletní nabídka je k dispozici na www.congressprague.cz/urogyn2019.

Reklama v rámci webové prezentace konference www.congressprague.cz/urogyn2019
parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB
termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu kongresu, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.
úvodní stránka www.congressprague.cz/urogyn2019
dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem
6.000 Kč
Výstavní plocha na doprovodné výstavě konference
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 1. listopadu 2019
výstavní plocha 3 m2
příslušenství: stůl, židle, jedna bezplatná vystavovatelská registrace
10.000 Kč
výstavní plocha 4 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 bezplatné vystavovatelské registrace
12.000 Kč
výstavní plocha 6 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 bezplatné vystavovatelské registracee
15.000 Kč
výstavní plocha 8 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 bezplatné vystavovatelské registrace, elektrická přípojka 230V/10A/3 kW
25.000 Kč
Reklamní bannery, reklama v rámci konference
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 1. listopadu 2019
plocha pro umístění reklamního banneru v konferenčním sále
plocha banneru: max. 2 m2
12.000 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru v konferenční registraci
plocha banneru: max. 2 m2
6.000 Kč
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům konference
parametry a pravidla: formát A4, max. 5 listů, počet sad podle počtu účastníků konference
4.000 Kč
Firemní satelitní symposium, sponzorovaná přednáška
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 1. listopadu 2019; o zařazení do programu rozhodne organizační výbor
firemní satelitní symposium
parametry: cena za symposium zahrnuje: čas 30 minut v programu, kongresový sál 250 míst, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci symposia včetně programu na oficiálních webových stránkách a v Programovém sborníku.
30.000 Kč
firemní sponzorovaná přednáška 15 minut
parametry: cena za přednášku zahrnuje: čas 15 minut v programu, kongresový sál 250 míst, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci přednášky na oficiálních webových stránkách a v Programovém sborníku.
25.000 Kč
firemní sponzorovaná přednáška 10 minut
parametry:cena za přednášku zahrnuje: čas 10 minut v programu, kongresový sál 250 míst, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci přednášky na oficiálních webových stránkách a v Programovém sborníku.
15.000 Kč

Ceny v této nabídce jsou bez DPH dle příslušné sazby.

 

Stáhněte si PDF soubor s nabídkou možností firemní prezentace a výstavních ploch.

Obchodní podmínky

 1. Oprávněným pro vyřizování objednávek podle těchto obchodních podmínek je Congress Prague, organizátor konference.
 2. Tyto podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 3. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem doručení organizátorovi zakládá objednávka závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 4. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.congressprague.cz/urogyn2019.
 5. Výstavní plochou se rozumí výstavní plocha v m2 s příslušenstvím na doprovodné výstavě nebo plocha pro reklamní banner podle údajů uvedených v objednávce.
 6. Přidělená inzerce nebo expozice nesmí být pronajímána ani jinak postoupena třetí osobě.
 7. Cenu objednané inzerce a expozice uhradí objednatel na základě dodané faktury organizátora nejpozději do 20. listopadu 2019.
 8. Zruší-li objednatel svou účast na akci:
  • do 20. listopadu 2019, činí stornovací poplatek 50% z ceny objednaných účastí;
  • dne 21. listopadu 2019 a později, činí stornovací poplatek 100% z ceny objednaných účastí.
 9. O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu objednaných účastí.
 10. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané účasti.
 11. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

 • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely účasti a prezentace objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,

 

To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).
Tento souhlas může objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.