Kongresy

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVIII. česká urogynekologie 2019

Závazné obchodní podmínky

 

 1. Oprávněným pro vyřizování objednávek podle těchto obchodních podmínek je Congress Prague, organizátor konference.
 2. Tyto podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 3. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem doručení organizátorovi zakládá objednávka závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 4. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.congressprague.cz.
 5. Výstavní plochou se rozumí výstavní plocha v m2 s příslušenstvím na doprovodné výstavě nebo plocha pro reklamní banner podle údajů uvedených v objednávce.
 6. Přidělená inzerce nebo expozice nesmí být pronajímána ani jinak postoupena, nebo využívana třetí osobou.
 7. Cenu objednané inzerce a expozice uhradí objednatel, v souladu s platnou objednávkou, na základě dodané faktury organizátora nejpozději do 20. listopadu 2019.
 8. Neuhrazení je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
 9. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 10. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení konference.
 11. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 12. Zruší-li objednatel svou objednávku a účast na konferenci:
  • do 10. listopadu 2019, činí stornovací poplatek 25 % z ceny objednaných účastí;
  • do 20. listopadu 2019, činí stornovací poplatek 75 % z ceny objednaných účastí;
  • dne 21. listopadu 2019 a později, činí stornovací poplatek 100% z ceny objednaných účastí.
 13. O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu objednaných účastí.
 14. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané účasti.
 15. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.