Kongresy

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVIII. česká urogynekologie 2019

Nabídka sponzorské spolupráce


Formulář


Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadateli konference Celostátní konference s mezinárodní účastí – XXVIII. ČESKÁ UROGYNEKOLOGIE 2019 (dále jen „konference“) jsou Urogynekologická společnost ČR a Sekce urogynekologie ČGPS ČLS JEP (dále jen „pořadatele“).
 2. Organizátorem konference je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci jím stanovených závazných pravidel.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na konferenci musí být závazně potvrzeny do 1. listopadu 2019.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 20. listopadu 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení konference.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
 10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatele, není dovoleno v době konání konference zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

 

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení. Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Vyplněnou objednávku zašlete co nejdříve na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, email: office(zavinac)congressprague.cz.
Závazná objednávka musí být objednatelem doručená nejpozději do 1. listopadu 2019. Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 20. listopadu 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100, Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.
Vybranou prezentaci je možné objednat rovněž on-line. Kompletní nabídka je k dispozici na www.congressprague.cz/urogyn2019.

Generální partner
Hlavní partner
Partner
Mediální partner
Sponzor programového sborníku konference s abstrakty
Sponzor společného oběda
Sponzor občerstvení
Sponzor audiovizuálního streamového záznamu odborného programu
Sponzor registrace

Pozice

Generální partner

Cena 85.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 16 m2 na doprovodné výstavě konference;
 • Plocha pro inzerci v programovém sborníku konference – supplementu odborného časopisu;
  parametry: formát 210 x 297 mm, 300 dpi, 5mm na spad, pdf formát tiskových podkladů, obálka tisku strana 2, 3, 4 nebo vnitřní blok;
 • Plocha pro reklamní banner v konferenčním sále; parametry: plocha 2 m2;
 • Plocha pro dynamický reklamní banner na webových stránkách www.congressprague.cz/urogyn2019
 • parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Tři bezplatné registrace pro účastníky pozvané generálním partnerem;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace;
  parametry: formát A4, počet listů 5;
 • Projekce dodaného reklamního spotu generálního partnera v délce 30 vteřin v konferenčním sále v přestávkách odborného programu; parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Hlavní partner

Cena 55.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 8 m2 na doprovodné výstavě konference;
 • Plocha pro inzerci v programovém sborníku konference – supplementu odborného časopisu; ,
  parametry: formát 210 x 145 mm, 300 dpi, provedení na šířku, 5 mm na spad, pdf formát tiskových podkladů, pouze vnitřní blok;
 • Plocha pro reklamní banner v konferenčním sále,
  parametry: plocha 1 m2;
 • Plocha pro dynamický reklamní banner na oficiálních webových stránkách www.congressprague.cz/urogyn2019
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Dvě bezplatné registrace pro účastníky pozvané hlavním partnerem;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace;
  parametry: formát A4, počet listů 2;
 • Projekce dodaného reklamního spotu hlavního partnera v délce 15 vteřin v konferenčním sále v přestávkách odborného programu;
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Partner

Cena 35.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 na doprovodné výstavě konference;
 • Plocha pro umístění loga partnera v programovém sborníku konference - supplementu odborného časopisu;
  parametry: formát 210 x 145 mm, provedení na šířku, 5 mm na spad pdf nebo eps tiskový formát, pouze vnitřní strana tisku;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách www.congressprague.cz/urogyn2019.
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Jedna bezplatná registrace pro účastníka pozvaného partnerem;
 • Projekce dodaného loga partnera v délce 5 vteřin v konferenčním sále v přestávkách odborného programu;
  parametry: statický obrázek, bez ozvučení.
Pozice

Mediální partner

Cena 25.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 3 m2 (bez příslušenství s jednou vystavovatelskou registrací) na doprovodné výstavě konference;
 • Plocha pro logo mediálního partnera na oficiálních webových stránkách www.congressprague.cz/urogyn2019.
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace
  parametry: formát A4, počet listů 2.

Nabídka dalších možností sponzorské spolupráce

Pozice

Sponzor programového sborníku konference s abstrakty - supplementa odborného časopisu

Cena 55.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na přípravu a vydání tištěného Programového sborníku konference s abstrakty jako supplementa časopisu Gynekolog. Sborník - supplementum obdrží každý registrovaný účastník na konferenci.

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Hlavní partner a umístění inzerce nebo loga partnera formátu 210 x 297 mm v Programovém sborníku - supplementu s průvodním textem.
Pozice

Sponzor společného konferenčního oběda

Cena 55.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na úhradu nákladů konferenčního oběda 5. prosince 2019 pro registrované účastníky konference.

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Hlavní partner a umístění loga nebo reklamního banneru sponzora v místě podávání oběda.
Pozice

Sponzor občerstvení

Cena 25.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na úhradu nákladů občerstvení pro účastníky v přestávkách odborného programu.

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Mediální partner a umístění loga nebo reklamního banneru sponzora v místě občerstvení.
Pozice

Sponzor workshopu na aktuální téma

Cena 55.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na organizační zajištění a odbornou přípravu programu workshopu.

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice hlavní partner a umístění inzerce nebo loga sponzora v rámci webové prezentace workshopu a umístění reklamy nebo loga sponzora v místě konání workshopu.
Pozice

Sponzor registrace

Cena 35.000 Kč
Informace
pořadatele
POPIS
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na úhradu nákladů registrace na konferenci (registrační průkazy se závěsnými šňůrami, informační materiály) v počtu 200 sad.

RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Partner a umístění loga nebo inzerce sponzora na zadní stranu registračního průkazu.

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

Pravidla pro partnerství a sponzoring

 1. Upravují postavení, práva a povinnosti zúčastněných stran.
 2. Partnerstvím (sponzoringem) se rozumí poskytnutí plnění (finančního příspěvku, úhrada ceny) podle inzerované nabídky partnerských a sponzorských možností.
 3. Poskytnutá plnění (finanční příspěvek, úhrada ceny) nemohou být delegována ani poskytnuta třetím osobám.
 4. Sjednaná plnění (finanční příspěvek, úhrada ceny) musí být poskytnuta nejpozději do 20. listopadu 2019.
 5. Sjednaná plnění (finanční příspěvek, úhrada ceny) lze použít výlučně k účelu, k němuž byla poskytnuta.
 6. Poskytnutá plnění (finanční příspěvek, úhrada ceny) musí být vyúčtována řádně, včas a v souladu s obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamace poskytnutých plnění musí být uplatněna bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany. Reklamace musí být vyřešena bezodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.


Formulář