Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » V. VELEHRADSKÉ SETKÁNÍ LÉKAŘŮ » Inzerce a doprovodná výstava

V. VELEHRADSKÉ SETKÁNÍ LÉKAŘŮ

Inzerce a doprovodná výstava

Vážení přátelé a partneři české revmatologie.

Jménem pořadatelů (České lékařské komory – Okresního sdružení lékařů ČLK Uherské Hradiště, České lékařské společnosti ČLS JEP – organizační složky České revmatologické společnosti, organizační složky ČLS JEP a MEDICAL PLUS) si Vás dovolujeme pozvat k účasti na V. VELEHRADSKÉM SETKÁNÍ LÉKAŘŮ, odborné konferenci v oboru revmatologie, která se bude konat dne 10. října 2019 od 15.00 hod, v konferenčních prostorech Stojanova gymnázia, ve Velehradě. Hlavním odborným tématem programu konference jsou Novinky v revmatologii. Odbornými garanty programu konference jsou:
Odbornými garanty programu konference jsou:

 • prof. MUDr. Jiří Vencovský, Dr.Sc., předseda ČRS ČLS JEP,
 • prof. MUDr. Karel Pavelka, Dr.Sc., vědecký sekretář ČRS ČLS JEP a
 • MUDr. Eva Dokoupilová, koordinátorka odborného programu konference.

V rámci odborného programu konference vystoupí jako pozvaní přednášející přední odborníci české revmatologie a dalších oborů. Odborné setkání se koná pod osobní záštitou hejtmana Zlínského kraje, a za účasti významných hostů. Samotného odborného programu se účastní lékaři a střední zdravotnický personál z odborných medicínských pracovišť a středisek Jihomoravského, Zlínského, Severomoravského kraje. Tradiční setkání se koná v místě, jež je hlavním centrem cyrilometodějské národní historické tradice a významným místem duchovního života a vzdělanosti v naší zemi.

Všechny důležité informace k připravované akci, včetně on-line registrace najdete na www.congressprague.cz/velehrad2019 nebo www.medicalplus.cz.

Bude nám ctí, pokud přijmete naše pozvání a nabídku a těšíme se na Vaši účast a na setkání ve Velehradě.

S úctou,
za pořadatele V. VELEHRADSKÉHO SETKÁNÍ LÉKAŘŮ
MUDr. Eva Dokoupilová,
koordinátorka odborného programu

za Českou revmatologickou společnost ČLS JEP
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,
vědecký sekretář ČRS, garant odborného programu konference

Závazná pravidla pořadatelů

 1. Pořadateli V. Velehradského setkání lékařů (dále jen „SETKÁNÍ 2019“) jsou Okresní sdružení lékařů ČLK, ČLS J. E. Purkyně, a Medical Plus, s.r.o., (dále jen „pořadatelé“) s odbornou podporou České revmatologické společnosti ČLS JEP a Revmatologického ústavu v Praze.
 2. Organizátorem konference je Congress Prague (dále jen „organizátor“) a pořadateli zodpovídá za realizaci těchto Závazných pravidel a je povinen se jimi řídit.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na konferenci musí být závazně potvrzeny do 10. září 2019.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 10. října 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a dofakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení SETKÁNÍ 2019.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatelů.
 9. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
 10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatelů, není dovoleno v době konání konference, v místě konání konference zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatelů.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Objednávku zašlete na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení. Závazná objednávka musí být objednatelem potvrzena nejpozději do 10. září 2019. Objednávka doručená po tomto termínu již nebude z důvodu Závazných pravidel pořadatele přijata.

REKLAMA V RÁMCI INTERNETOVÉ PREZENTACE SETKÁNÍ 2019 (www.congressprague.cz/velehrad2019)
Parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu symposia, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů

úvodní stránka www.congressprague.cz/velehrad2019
-dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem
3.500 Kč
zařazení prezentačního slide v délce 5 sekund (logo nebo reklama objednatele do reklamní smyčky v rámci projekce v konferenčním sále v přestávkách programu. Parametry pro dodání elektronických podkladů: formát power point, 5 sekund, bez ozvučení, statický obrázek nebo animace 5.000 Kč

VÝSTAVNÍ PLOCHA NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ V RÁMCI SETKÁNÍ 2019
Termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 10. září 2019.

výstavní plocha 3 m2
včetně příslušenství (konferenční stůl, dvě židle a 1 bezplatná vystavovatelská registrace)
8.000 Kč
výstavní plocha 4 m2
včetně příslušenství (konferenční stůl, dvě židle a 2 bezplatných vystavovatelských registrací)
9.500 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru v prostoru registrace
plocha banneru max. 2 m2
3.500 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále
plocha banneru max. 2 m2
6.000 Kč
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům SETKÁNÍ 2019 v rámci registrace
parametry a pravidla: formát A4, max. 5 listů
2.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH, dle platné sazby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
 1. Oprávněným pro vyřizování objednávek podle těchto obchodních podmínek je Congress Prague, organizátor SETKÁNÍ 2019.
 2. Tyto podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
 3. Objednávku musí objednatel doručit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem doručení organizátorovi zakládá objednávka závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem podle obchodního zákoníku ČR. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.
 4. Inzercí a reklamou se rozumí zveřejnění loga nebo reklamy na www.congressprague.cz/velehrad2019, podle objednávky a podkladů dodaných objednatelem.
 5. Výstavní plochou se rozumí výstavní plocha v m2 s příslušenstvím na doprovodné výstavě nebo plocha pro reklamní banner podle údajů uvedených v objednávce.
 6. Přidělená inzerce nebo expozice nesmí být pronajímána ani jinak postoupena třetí osobě.
 7. Cenu objednané inzerce a expozice uhradí objednatel na základě dodané faktury organizátora nejpozději do 10. října 2019.
 8. Zruší-li objednatel svou účast na akci:
  • do 25. září 2019, činí stornovací poplatek 50 % z ceny objednaných účastí;
  • od 26. září 2019 a později, činí stornovací poplatek 100 % z ceny objednaných účasti;
 9. O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu objednaných účastí.
 10. Organizátor je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí cenu objednané účasti.
  V případě zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci (vis major), uvědomí o tomto organizátor bezodkladně objednatele. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a objednatelem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn zadržet proti vyúčtování odpovídající část již uhrazených plateb za účelem úhrady již naběhlých nákladů.
 11. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.

Stáhněte si PDF soubor s tiskovou verzí firemních nabídek a vyplňovacím formulářem.