Kongresy

V. VELEHRADSKÉ SETKÁNÍ LÉKAŘŮ

Nabídka sponzorské spolupráce


Formulář


Vážení přátelé a partneři české revmatologie.

Jménem pořadatelů (České lékařské komory – Okresního sdružení lékařů ČLK Uherské Hradiště, České lékařské společnosti ČLS JEP – organizační složky České revmatologické společnosti, organizační složky ČLS JEP a MEDICAL PLUS) si Vás dovolujeme pozvat k účasti na V. VELEHRADSKÉM SETKÁNÍ LÉKAŘŮ, odborné konferenci v oboru revmatologie, která se bude konat dne 10. října 2019 od 15.00 hod, v konferenčních prostorech Stojanova gymnázia, ve Velehradě. Hlavním odborným tématem programu konference jsou Novinky v revmatologii. Odbornými garanty programu konference jsou:
Odbornými garanty programu konference jsou:

 • prof. MUDr. Jiří Vencovský, Dr.Sc., předseda ČRS ČLS JEP,
 • prof. MUDr. Karel Pavelka, Dr.Sc., vědecký sekretář ČRS ČLS JEP a
 • MUDr. Eva Dokoupilová, koordinátorka odborného programu konference.

V rámci odborného programu konference vystoupí jako pozvaní přednášející přední odborníci české revmatologie a dalších oborů. Odborné setkání se koná pod osobní záštitou hejtmana Zlínského kraje, a za účasti významných hostů. Samotného odborného programu se účastní lékaři a střední zdravotnický personál z odborných medicínských pracovišť a středisek Jihomoravského, Zlínského, Severomoravského kraje. Tradiční setkání se koná v místě, jež je hlavním centrem cyrilometodějské národní historické tradice a významným místem duchovního života a vzdělanosti v naší zemi.

Všechny důležité informace k připravované akci, včetně on-line registrace najdete na www.congressprague.cz/velehrad2019 nebo www.medicalplus.cz.

Bude nám ctí, pokud přijmete naše pozvání a nabídku a těšíme se na Vaši účast a na setkání ve Velehradě.

S úctou,
za pořadatele V. VELEHRADSKÉHO SETKÁNÍ LÉKAŘŮ
MUDr. Eva Dokoupilová,
koordinátorka odborného programu

za Českou revmatologickou společnost ČLS JEP
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,
vědecký sekretář ČRS, garant odborného programu konference

Závazná pravidla pořadatelů

 1. Pořadateli V. Velehradského setkání lékařů (dále jen „SETKÁNÍ 2019“) jsou Okresní sdružení lékařů ČLK, ČLS J. E. Purkyně, a Medical Plus, s.r.o., (dále jen „pořadatelé“) s odbornou podporou České revmatologické společnosti ČLS JEP a Revmatologického ústavu v Praze.
 2. Organizátorem konference je Congress Prague (dále jen „organizátor“) a pořadateli zodpovídá za realizaci těchto Závazných pravidel a je povinen se jimi řídit.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na konferenci musí být závazně potvrzeny do 10. září 2019.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 10. října 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a dofakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení SETKÁNÍ 2019.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatelů.
 9. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
 10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatelů, není dovoleno v době konání konference, v místě konání konference zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatelů.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Objednávku zašlete na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení. Závazná objednávka musí být objednatelem potvrzena nejpozději do 10. září 2019. Objednávka doručená po tomto termínu již nebude z důvodu Závazných pravidel pořadatele přijata.

NABÍDKA PARTNERSKÝCH MOŽNOSTÍ

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby

Pozice

Hlavní partner V. VELEHRADSKÉHO SETKÁNÍ

Příspěvek 50.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu
Reciproční
plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro reklamní banner – loga v konferenčním sále,
  parametry: max. 2m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na webových stránkách www.congressprague.cz/velehrad2019
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Zveřejnění pozice na webových stránkách www.congressprague.cz/velehrad2019
  a v programu konference s logem partnera.
 • Distribuce dodaných informačních materiálů účastníkům konference prostřednictvím registrace.
  parametry: 250 sad, 5 listů formátu A4 v sadě
 • Zařazení dodané firemní inzerce nebo prezentace v rozsahu 10 sekund, do inzertní smyčky v rámci projekce v konferenčním sále

Pozice

Partner V. VELEHRADSKÉHO SETKÁNÍ

Příspěvek 35.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu
Reciproční
plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 3 m2 v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro reklamní banner – loga v konferenčním sále,
  parametry: max. 2m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na webových stránkách www.congressprague.cz/velehrad2019
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Zveřejnění pozice na webových stránkách
  www.congressprague.cz/velehrad2019
  a v programu konference s logem partnera.
 • Zařazení loga partnera v délce 5 sec. do reklamní smyčky v rámci projekce v konferenčním sále.

Pozice

Mediální partner V. VELEHRADSKÉHO SETKÁNÍ

Příspěvek 20.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu
Reciproční
plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 3 m2 v rámci doprovodné výstavy, bez příslušenství, určená pro umístění reklamního banneru;
 • Plocha pro reklamní banner – loga v konferenčním sále,
  parametry: max. 1m2;
 • Zveřejnění pozice na webových stránkách
  www.congressprague.cz/velehrad2019 a v programu konference s logem partnera.
 • Zařazení loga partnera v délce 5 sec. do reklamní smyčky v rámci projekce v konferenčním sále.

Pozice

Sponzor registrace V. VELEHRADSKÉHO SETKÁNÍ

Příspěvek 20.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu
Reciproční
plnění
pořadatele

Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na pořízení registračních průkazů se závěsnými šňůrami, informačních materiálů a certifikátů s kredity v počtu 250 sad pro účastníky konference.
RECIPROČNÍ PLNĚNÍ
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice Mediální partner konference a umístění loga sponzora na zadní straně registračního průkazu.

Pravidla pro partnerství

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti partnera a organizátora akce.
 2. Partnerství podle těchto pravidel se sjednává individuálně, smlouvou mezi partnerem a organizátorem akce. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
 3. Partnerstvím podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle některé z inzerovaných partnerských možností.
 4. Plnění poskytnuté podle těchto pravidel nemůže být delegováno na třetí osobu.
 5. Partnerské plnění poskytnuté podle těchto pravidel je organizátor akce povinen použít pro účel, k němuž byl sjednán.
 6. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou partner a organizátor akce v souladu se Závaznými pravidly pořadatelů a obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí partner a organizátor akce uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany. Reklamaci se partner a organizátor akce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.


Formulář